Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Ticaret Hukuku      Ünite 15      4 Mayıs 2010 Ara     

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Kural olarak yönetim kurulu, görevlerini kurul halinde yerine getirir ve yetkilerini kurul halinde kullanır. Ancak, istinaen bazı hallerde, yönetim kurulu üyelerine tek başlarına görevler yüklenmiş veya üyeler tek başlarına harekete yetkili kılınmışlardır.

Yönetim kuruluna bir kurul olarak yüklenen görevlerin başlıcaları, kanunun öngördüğü sınırlar içinde ortaklığı yönetme ve temsil, genel kurulu toplantıya çağrı, gündemin hazırlanması, defterleri tutma, bilânçonun, kâr ve zarar hesabının düzenlenmesi, esas sermayenin kısmen veya tamamen kaybolması halinde belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi olarak sayılabilir. Buna karşılık, ortaklığın kuruluşunda yolsuzluk olup olmadığını inceleme (TTK. m. 308), eski yönetim kurulu üyelerinin yolsuz işlemlerini denetçilere ihbar (TTK. m. 337), kişisel sorumlulukları söz konusu olan hallerde genel kurul kararlarının iptalini dava (TTK. m. 381), yönetim kurulu üyelerinin bireysel hak ve yükümleri arasındadır.

Yönetim Görev ve Yetkisi

Anonim ortaklık yönetim kurulu tarafından yönetilir (TTK. m. 317). Bu yönetim görevi:
– Ortaklık işlerini çevirme,
– Pay sahipleri ile ortaklık arasındaki ilişkileri düzenlemeye yönelik kanun ve esas sözleşme hükümlerini yerine getirme, olmak üzere ikiye ayrılır.

Ortaklık İşlerini Çevirme

Yönetim kurulu, anonim ortaklıkta iş sahibi konumundadır. Ortaklık konusuna giren işlerin görülmesi, çevrilmesi, ticarî ve teknik yönetim, yönetim kuruluna aittir. Sözleşmede aksine hüküm yoksa ortaklığın memur ve müstahdemlerini yönetim kurulu atar, bunlara emir ve talimat verir. Yönetim kurulu ortaklık adına ticarî mümessil atamaya da yetkilidir. Ortaklık işlerinin görülmesi sırasında, yönetim kurulunun yönetim yetkisi, işletme konusu ile sınırlıdır. Anonim ortaklıkla ilgili temel işlemlerde yönetim yetkisi genel kuruldadır. Temel işlemlerle kastedilen, anonim ortaklığın doğrudan doğruya kendisi ile ilgili iş ve işlemlerdir. Sözleşme değişikliği, sermaye artırımı, fesih ve tasfiye kararı gibi konularda karar yetkisi genel kuruldadır. Yönetim hakları, yönetim kuruluna özgü olanlar dışında, esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydı ile bir yönetim komitesine, bir murahhas üyeye veya bir murahhas müdüre devredilebilir (TTK. m. 319).

Yönetim kurulu, yönetim görevini alacağı kararlarla yerine getirir. Ancak, kanunun yönetim kuruluna yüklediği bazı görevlerin karar alınsın alınmasın yerine getirilmesi gerekir. Örneğin, gerekli defterlerin tutulması, genel kurul kararlarının tescil ve ilanı gibi.

Pay Sahipleri ile Ortaklık Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Kanun ve Esas Sözleşme Hükümlerinin Yüklediği Yönetim Görevlerini Yerine Getirme

Yönetim kuruluna, ortaklıkla pay sahipleri arasındaki ilişkileri düzenlemeye yönelik kanun ve sözleşme hükümlerinin yüklediği diğer görevler arasında genel kurulları toplantıya çağrı, toplantıya katılacakların listesini hazırlama, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydı gibi görevler sayılabilir.