Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 7      6 Kasım 2010 Ara     

Yönetim İşlevleri – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlamadığınızı ölçmek için aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışınız. Soruları zorlanmadan yanıtladığınızda bir sonraki üniteye geçebilirsiniz. Ancak zorlandığınız sorulara ilişkin konuları tekrarlamanız yararınıza olacaktır. Unutmayın! Doğru yanıtları ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. Belli amaçlara ulaşmak için, bilinçli bir hareket tarzının kararlaştırılmasına ne ad verilir?

a. Koordinasyon
b. Örgütleme
c. Denetim
d. Plânlama
e. Yöneltme

2. Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlı plânlara örnektir?

a. Politikalar
b. Yöntemler
c. Programlar
d. Kurallar
e. Standartlar

3. Aşağıdaki yönetim işlevlerinden hangisi yapılacak işlerin çeşitli iş grupları arasında bölünerek, her iş grubunun başındaki kişilere yetki ve sorumluluk verilmesine ve çalışma için gerekli çalışma ortamının sağlanmasına yöneliktir?

a. Plânlama
b. Örgütleme
c. Yürütme
d. Liderlik
e. Denetim

4. Hiyerarşik yapılanmanın doğal bir sonucu olarak, üst konumdaki yöneticilerle ast konumundaki işgörenler arasında iki yönlü olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Dikey iletişim
b. Yatay iletişim
c. Sözlü iletişim
d. Zincir iletişim
e. Çapraz iletişim

5. Liderlik davranışları belirlendiği takdirde, kişinin bu davranışları elde etmek üzere eğitilebileceğini savunan liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ayırt edici yaklaşım
b. Durumlara göre yaklaşım
c. Klasik yaklaşım
d. Yeni liderlik yaklaşımı
e. Stil yaklaşımı

6. Belirli işlerin ve bu işlerde uzmanlaşmış personelin aynı bölümde toplânması gerektiğini açıklayan örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kumanda birliği ilkesi
b. Ayrıklık ilkesi
c. Fonksiyonel benzerlik ilkesi
d. Yönetim birliği ilkesi
e. Çapraz ilişkiler ilkesi

7. Komuta birliği ilkesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Her astın doğrudan yalnızca bir üstten emir alması gerektiğini
b. Bölüm faaliyetlerinin tek kişinin yetkisinde olması gerektiğini
c. Görevlerin net biçimde tanımlanması gerektiğini
d. Yetki ve sorumluluk alanlarının eşit olması gerektiğini
e. Yöneticinin denetleyebileceği ast sayısının sınırlı olması gerektiğini

8. Aşağıdakilerden hangisi yöneltme işlevinin kapsamında yer almaz?

a. Liderlik
b. Güç
c. Motivasyon
d. İletişim
e. Bölümlere ayırma

9. Belirlenen amaçlara ulaşıp ulaşılmadığının veya hangi ölçüde ulaşıldığının araştırılması ve gerekirse düzeltici tedbirlerin alınmasına yönelik yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Plânlama
b. Örgütleme
c. Yürütme
d. Motivasyon
e. Denetim

10. Denetim sürecinde, düzeltici önlemlerin alınmasından önceki aşama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Plânların incelenmesi
b. Amaçların ele alınması
c. Hedeflerle elde edilen sonuçların karşılaştırılması
d. Sonuçların incelenmesi
e. Standartların belirlenmesi

Cevap Anahtarı

1. d – Yanıtınız yanlış ise “Plânlama” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. c – Yanıtınız yanlış ise “Plânlama Türleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. b – Yanıtınız yanlış ise “Örgütleme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. a – Yanıtınız yanlış ise “Biçimsel İletişim” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. e – Yanıtınız yanlış ise “Liderlik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. c – Yanıtınız yanlış ise “Örgütleme İlkeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. a – Yanıtınız yanlış ise “Örgütleme İlkeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. e – Yanıtınız yanlış ise “Yöneltme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. e – Yanıtınız yanlış ise “Denetim” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. c – Yanıtınız yanlış ise “Denetim Süreci” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.