Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Girişimcilik      Ünite 3      9 Kasım 2010 Ara     

Yenilik Yönetimi

Amaç 6

Yenilikçi kültür ve yönetimini değerlendirmek

Peter F. Drucker, adını yenilikçilik disiplini olarak koyduğu çalışmasında yeniliğin yönetilmesi konusunda şunları söylemektedir (Drucker, 2003, s. 120): “Yenilik gerçek çalışmadır ve herhangi bir kurumsal işlev gibi yönetilebilir ve yönetilmelidir. Ama bundan, yenilikçiliğin diğer şirket faaliyetleriyle aynı türden bir faaliyet olduğu anlamı çıkmaz. Nitekim, yenilik bir yapma değil, bilme çalışmasıdır”. Yeniliğin esinlenmeden mi yoksa sıkı çalışmadan mı kaynaklandığı konusunda Drucker, ikisi arasında bir yerde olduğunu ileri sürerek, net hedefler tespit etmek, yenilikçiliğin kaynaklarından hareketle doğru süreçler ve roller oluşturarak denetimle, sağlanan ilerlemeyi görebilmenin gerekliliği üzerinde durmuştur. Ayrıca yeniliğin yetenek, zekâ ve bilgi gerektirdiğini, ancak bunların yanında gayret, sebat ve adanmışlık yoksa, yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını belirtmiştir.

Roger Appledorn teknolojik yeniliğin yönetilmesi konusunda üç faktörün etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür (Gundling, 2002, ss. 109- 112). Bunlardan ilki içinde kahramanların, özgürlüğün, heyecan ve beklentinin, asla vazgeçememenin, hataya değer verildiğinin ve eğlencenin bulunduğu bir kurum kültürü, ikincisi akıl hocalığı, açık vizyon, büyük amaçlar, planlama, kapıları açmak, müşterilerle iletişim ve ödüllerin bulunduğu iletişim, üçüncüsü ise yönetim tarzlarıdır. Bunda da dâhil olma, hizmet etme, engelleri kaldırma, kuralları yıkma, güven ve güvenirlik, risk alma, destek olma, zaman ayırma, takdir etme, yetkilendirme bulunmaktadır.

Yönetimin olmazsa olmaz işlevleri; planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme ve denetim yeniliğin yönetilmesinde de kullanılmaktadır. Yeniliğin yönetildiği şirketlerde yenilik stratejileri üretilir. Uygulanan yenilik stratejisi, bunlardan birinin seçimiyle uygulamaya konmuştur. Bunda da temel alınan şey mevcut kaynakların şirkete en büyük geliri sağlayacak projelerle ilgili stratejilere öncelik verilmesidir. Stratejilere uygun örgütlenme yenilikçi şirketlerde bir başka yönetim fonksiyonudur. Örneğin, şirketin normal örgüt yapısı içinde bölümler; alt bölümler ve komitelerden oluşan teknoloji formları, teknoloji merkezleri gibi. Yenilikçi şirketlerde insan kaynakları her zaman yenilikçi kültürü destekler niteliktedir. İşe yenilikçileri alma konusunda uzmanlıklar ve stratejiler oluşturma, sürdürülebilir yeniliğin garantisi için deneyim, bağlılık gibi konularda politikalar üretilmektedir.

Örneğin 3M firması insan kaynaklarının önem verdiği konular şöyle sıralanabilir (Gundling, 2002, ss. 138- 139):
– İşe yenilikçi alma
– Yüksek potansiyelli çalışanları belirlemek, geliştirmek ve elinde tutmak
– Performans yönetimi
– Değişiklik yönetim yeteneklerinin uygulanması
– Bilgi transferinde yüksek hız
– Liderlik yeteneklerini geliştirme

Şirketlerin, yenilikçi yönetim teknikleri uygulamaları açısından ISO 9000 (kalite) ve ISO 14000 (çevre) standartları sertifikalarının önemli bir payı bulunmaktadır (“Entre- Preneurial Innovation in Eurupe”, 2003, s. 19). Görüldüğü gibi yenilik, şirketlerde boşlukta dolaşan bir şey olmayıp bir yönetim faaliyeti olarak yönetsel yapı süreçlerinde yerini alması, yani yönetilmesi gerekmektedir. Bu durum günümüzde her zamankinden daha çok ihtiyaç haline gelmiştir.