Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Girişimcilik      Ünite 3      9 Kasım 2010 Ara     

Yenilik Süreçleri

Amaç 4

Yenilik süreçlerini ifade etmek

Bilindiği gibi yenilik, tanımı gereği sadece fikir değildir. Fikrin gerçeğe dönüşmesidir. Yani yenilik yapmak bir iştir. Her iş de olduğu gibi yenilikte de süreçler bulunur. O halde, yenilik bir dizi süreç sonucunda gerçekleşir. Diğer süreçler gibi onun da yönetilmesi gerekir.

Yenilik süreci yaratıcı bir fikirle başlar. Bu fikir şekil 3. 1’de de görüldüğü gibi yenilik kaynaklarından doğar. Günümüzde yenilik ne temel bilimlerin ürettiği bilginin itmesiyle (teknoloji itimli) ne de pazardaki talebin çekmesiyle (talep çekimli) doğrusal modeller ile değil etkileşimli modellerle başlamaktadır (“Ulusal İnovasyon Sistemi”, 2003, ss. 27- 128).

Etkileşimli inovasyon süreci modeli

Etkileşimli yenilik sürecinde dış kuruluşlarla iki tür etkileşim mevcuttur. İlki tedarikçiler, müşteriler ve diğer işbirliği yapılan kuruluşlardır. Diğeri ise bilim ve teknoloji ile yapılan işbirliğidir. Hiç şüphesiz yenilik süreci etkileşimli modelde olduğu gibi birden fazla değişkenin etkisinde kalarak başlar ve planlı bir projeye dönüşerek devam eder. Şekil 3. 2’de görüldüğü gibi birinci aşamada birbirinden farklı ve gerçekleşme olasılıkları birbirleriyle aynı olmayan çok sayıda fikir (iş fikri) olduğu için geniştir. Bu genişlik uygulama aşamasına kadar daralır. Çünkü yenilik için düşünülen fikirler elenir, en uygun olan seçilir. Bu elemenin önemli bir kısmı ikinci aşamada yani yapılabilir de (fizibilite) olur. Söz konusu aşamalardan geçen fikir sonunda ürün ya da hizmete dönüşür. Firma bakımından son karar yapılabilirlik aşamasında verilir. Daha sonra verilen karar üçüncü aşamada iş planına dökülür. İş planları firmaların kararlarının gerçekleşmesinde yol haritası niteliği taşır (“Ulusal İnovasyon Sistemi”, 2003, s. 136).

Ayrıca iş planları;
– yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar,
– strateji geliştirme ve izlenmesi konusunda çerçeve oluşturur,
– taraflar için bilgi ve iletişim dokümanı oluşturur,
– performans karşılaştırmasında kullanılır.

Yenilik hunisi

Dördüncü aşamada fikrin ürün ve hizmete dönüşmesi, pazarlama, yönetim organizasyon ve finansal açıdan çeşitli testler yapıldıktan sonra ürün ya da hizmetin arz için hazır olup olmadığına karar verilir (“Ulusal İnovasyon Sistemi”, 2003, s. 136) Beşinci aşamada arz yapılır. Bu aşamada yenilik ticarileşir (Durna, 2002, s. 121). Ticarileşmeden sağlanan gelir firmaların yenilik motivasyonunu arttırır. Yenilikçi firmalar için yenilik bitmeyen bir süreçtir. Sonuçlanan yeniliklerden, geri besleme süreçlerindeki performans değerlendirmesi açısından standartlar oluştururlar. Böylece firmanın yenilik hunisi akmaya devam eder. Yenilik konusunda örnek gösterilen 3M firmasının hunisi incelendiğinde de süreçlerde benzerlikler olduğu görülmektedir.

3M firmasının yenilik hunisi

Yenilik; karalama yoluyla yenilikle başlar, tasarımla devam eder ve yönlendirmeyle sona erer. Önemli olan her aşamada huni etkisiyle azalarak çok az sayıda yenilik ticari hale gelebilmektedir. Bazı aşamalarda takılan fikirler diğer yaratıcı fikirler için kaynak olmaktadır. 3M firmasının en rahat aştıkları aşama huninin en dar olan bölümüdür (Gundling, 202, s. 252- 254). Ayrıca, yenilik süreçleri iki aşamalı süreç olarak da gösterilmektedir (Barker, 2001, s. 108).
– Yaratıcı aşama
– Yaratıcı fikirlerin üretimi
– Uygulama aşaması
– Yaratıcı fikirlerin uygulamaya konması Diğer yandan bunların dışında fikirlerin geliştirildiği bir ara aşama olarak da kabul edilen üçlü bir süreç de oluşturulmaktadır.
– Yaratıcı fikir üretme
– Yaratıcı fikir geliştirme
– Yaratıcı fikri ticarileştirme veya uygulama Yapılabilirlik ve iş planı gibi projelendirmeler üçüncü aşamada ele alınmaktadır. Esas olarak bakıldığında çeşitli modellerin süreçleri birbirine benzer ve yakın görünmektedir.

Sıra Sizde 4

Çeşitli kriterler dikkate alındığında yenilik kaç türde ortaya çıkar?