Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 14      5 Nisan 2010 Ara     

Yargı – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlamadığımızı ölçmek için aşağıdaki soruları, sınav oluyormuş gibi yanıtlamaya çalışalım. Eğer zorlanmadan yanıtlayabiliyorsanız bir sonraki üniteye geçebilirsiniz. Ancak, zorlandığınız konuları tekrarlamalısınız. Doğru yanıtları ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. Yargı yetkisi kim tarafından kullanılır?

a. Cumhurbaşkanı
b. Bakanlar Kurulu
c. Bağımsız mahkemeler
d. Adalet Bakanlığı
e. Başbakan

2. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayamaz?

a. Yargıtay Başkanını
b. Başbakanı
c. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını
d. Askeri Yargıtay Başkanını
e. Sayıştay Başkanını

3. Aşağıdaki konulardan hangisi Anayasa Mahkemesinin uğraşı alanına girmez?

a. Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
b. Uyuşmazlık Mahkemesi başkan ve başkan vekilini seçmek
c. Siyasi partilerin kurulmasına izin vermek
d. Kanunların Anayasaya uygunluğunu denetlemek
e. Cumhurbaşkanını yüce divan sıfatıyla yargılamak

4. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı yerleri arasında değildir?

a. İdare mahkemesi
b. Asliye mahkemesi
c. Vergi mahkemesi
d. Danıştay
e. Bölge idare mahkemesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın uğraşı alanına girmez?

a. Kanunla gösterilen belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak
b. Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek
c. Bakanlar Kurulu üyelerini ve yüksek mahkeme başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı yargılamak
d. Tüzük tasarılarını incelemek
e. Başbakanca alınan kararlara karşı açılacak iptal davalarını karara bağlamak

6. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi askeri yargıda yer alır?

a. Asliye hukuk mahkemesi
b. Sulh ceza mahkemesi
c. Disiplin mahkemesi
d. Asliye ticaret mahkemesi
e. Ağır ceza mahkemesi

7. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi aşağıdakilerden hangi yargı türüne girer?

a. Genel İdari yargı
b. Askeri ceza yargısı
c. Adli ceza yargısı
d. Askeri idari yargı
e. Adli yargı

8. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı türü içerisinde yer almaz?

a. Vergi mahkemesi
b. Sulh ceza mahkemesi
c. Asliye hukuk mahkemesi
d. Sulh hukuk mahkemesi
e. Ağır ceza mahkemesi

9. Aşağıdakilerden hangisi kontrol mahkemesi niteliğindedir?

a. Askeri Yargıtay
b. Askeri mahkeme
c. Asliye ticaret mahkemesi
d. Ağır ceza mahkemesi
e. Asliye hukuk mahkemesi

10. Adliye mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan ve özel hukuk alanı ile ilgili bulunan yargı türüne ne isim verilir?

a. Anayasa yargısı
b. Genel İdari yargı
c. Askeri ceza yargısı
d. Medeni yargı
e. İdari Yargı

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız yanlış ise “Yargı Kavramı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. c – Yanıtınız yanlış ise “Anayasa mahkemesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. c – Yanıtınız yanlış ise “Anayasa mahkemesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. b – Yanıtınız yanlış ise “İdari Yargı Yerleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. c – Yanıtınız yanlış ise “Danıştay” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. c – Yanıtınız yanlış ise “Askeri Yargı Türleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. d – Yanıtınız yanlış ise “Askeri Yüksek İdare Mahkemesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. a – Yanıtınız yanlış ise “Adli Yargı Türleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. a – Yanıtınız yanlış ise “Askeri Yargı Türleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. d – Yanıtınız yanlış ise “Medeni Yargı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.