Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Kaynakları Yönetimi      Ünite 14      11 Kasım 2010 Ara     

Veri, Bilgi, Bilgi Sistemi, İşletme Bilgi Sistemi

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet işletme süreçlerinde bilgi sistemlerinden yararlanılmasının artışına sebep olmuştur. Kullanılan bilgi sistemleri, pazar değişmelerine ve tüketici isteklerine hızla yanıt verilebilmektedir. Bilgi sistemi ve işletme bilgi sistemleri incelemeden önce veri ve bilgi kavramlarına değinilecektir. Veri ve bilgi kavramlarının aynı anlamda kullanılması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak iki kavram arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Veri ve Bilgi

Veri, bilgiye ulaşmak amacıyla yapılan gözlemlerin, metin olarak, sayı olarak ya da canlı gösterim olarak nesnelleştirilmiş biçimidir. Bu anlamda veri bilginin girdilerinden birisi olmaktadır. Bilgi ise, bir iş veya bir konu üzerinde bilinen genellemeler olarak tanımlanabilir. Bilgi, verilerin amaca uygun bir veri süreçleme yöntemiyle anlamlı ve yararlı duruma gelmeleridir.

Çeşitli kaynaklardan toplanan veriler bazı bilimsel süreçlerden geçerek bilgiye dönüştürülmektedir. Bu bilgi de karar sürecinin girdisini oluşturmaktadır. Karar alırken veri değil verilerin süreçlenmesinden elde edilen bilgi kullanılmaktadır. İşletmecilik açısından bilgi, işletmenin başarısı için temel kaynaktır. Bilginin işletme açısından değer ifade etmesi sınıflandırılmasına güncellenmesine ve zamanında elde edilmesine bağlıdır. Bu yüzden işletmelerin bilgi sistemine sahip olması gerekmektedir.

Bilgi Sistemi

Bilgi sistemi, yönetimin karar almasını ve denetimi desteklemek için, iç ve dış çevreden verileri toplayan işleyen depolayan ve ileten etkileşimli öğeler bütünü olarak tanımlanabilir. Bilgi sistemini dört bileşeni olan girdi, süreçleme, çıktı ve geri besleme işletmenin karar alma ve denetleme için ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretir. Girdi, sisteme iç ve dış çevreden toplanan verileri tanımlar. Süreçleme, ham verileri anlamlı hale dönüştürme işlemidir. Çıktı, süreçleme sonucunda biçimlenen verinin, kullanıcılar için anlamlı hale gelmiş biçimidir. Geri besleme ise, sistemin girdi aşamasının değerlendirilmesine ve düzenlenmesine olanak sağlamak için çıktıyı inceleme ve gerekli birimlere geri yansıtma işlevidir. Bilgi sistemleri işlevlerinin gerçekleştirilmesinde bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini kullanmaktadırlar. Bu yüzden günümüzde bilgi sistemi kavramı bilgisayar destekli bilgi sistemi kavramıyla aynı anlamda kullanılmaktadır.

İşletme Bilgi Sistemleri

İşletmecilik açısından bilgi sistemleri, değişen koşulların ortaya çıkardığı bilgi teknolojisine dayanan yönetsel ve örgütsel tasarımlardır. Bilgi sistemleri işletmecilikte hiçbir yöneticinin göz ardı edemeyeceği kadar yaşamsal bir öneme sahiptir. Yönetimin, planlama, örgütlenme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme işlevlerinin etkin olarak yürütülmesinde işletme bilgi sistemleri önemli bir role sahiptir.

İşletmecilik açısından bilgi sistemini gerekli kılan nedenler şunlardır:

– İşletmelerin dinamik ve karmaşık bir çevrede faaliyet göstermeleri, onları hızlı karar vermek ve değişimlere hızla ayak uydurmak zorunda bırakması,

– İşletmelerde ayrıntılı bilgiye ihtiyaç gösteren tekniklerin rutin olarak kullanılması bilgi sisteminin kurulmasını ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

İşletmelerde faaliyetlerinin yerine getirilmesinde çağdaş bilgi sistemlerinden yararlanılmaktadır. İşletme bilgi sistemleri bilgi akışı suretiyle işletmenin tüm fonksiyonlarında dolayısıyla bütün yönetim işlevlerini ve alt orta ve üst yönetim basamaklarını birbirine bağlayarak işletmeyi bütünleştirir. Pazarlama, üretim, finansman, muhasebe ve insan kaynakları işletmenin temel fonksiyonlarıdır. Şekil 14. 1 işletme bilgi sisteminin alt sistemlerini göstermektedir.

İşletme bilgi sistemi ve alt sistemleri