Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 1      6 Mayıs 2010 Ara     

Vergi Hukukunun Genel Esasları – Test Soruları

Test Soruları

1. Verginin, harçlardan ve resimlerden farkı nedir?

a. Devletin egemenlik gücüne dayanarak alınması
b. Bir hizmet karşılığı olması
c. Kanunla alınması
d. Bir hizmet karşılığı olmaması
e. Para olarak alınması

2. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamına girmez?

a. Vergi cezaları
b. Harçlar
c. Resimler
d. Trafik cezaları
e. Vergi benzeri gelirler

3. Vergi, harç, resim ve benzeri gelirlerin hukuki yönünü inceleyen hukuk dalı için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmak daha doğrudur?

a. Mali hukuk
b. Vergi mevzuatı
c. Türk vergi sistemi
d. Bütçe hukuku
e. Vergi hukuku

4. Vergi hukukunun bağımsızlığı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

a. Vergi hukuku kamu hukukunun parçasıdır.
b. Vergi hukuku özel hukukun bir parçasıdır.
c. Vergi hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır.
d. Vergi hukuku muhasebenin bir dalıdır.
e. Vergi hukuku kamu maliyesinin bir parçasıdır.

5. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi kamu hukuku içinde yer almaz?

a. Anayasa hukuku
b. Ticaret hukuku
c. İdare hukuku
d. Ceza hukuku
e. Vergi hukuku

6. Vergi hukukunun özelliği nedir?

a. İrade serbestisinin olması
b. Sözleşme hürriyetinin var olması
c. Emredici özelliğinin olmaması
d. Yıllık olması
e. Emredici nitelikte olması

7. Vergilerin kanuniliği ilkesi denilince ne anlaşılır?

a. Vergilendirme yetkisinin parlamentoya ait olması
b. Vergilendirme yetkisinin yürütme organına ait olması
c. Vergilendirme yetkisinin Maliye Bakanlığı’na ait olması
d. Vergilendirme yetkisinin yargı organına ait olması
e. Vergileme yetkisinin yürütme ve yargı organlarına ait olması

8. Vergide eşitlik ilkesi kaynağını nereden alır?

a. İdare hukukundan
b. Vergi kanunlarından
c. Anayasa’dan
d. Bakanlar Kurulu kararlarından
e. Maliye Bakanlığı genelgelerinden

9. Aşağıdakilerden hangisi genel vergi hukukunun kapsamına girer?

a. Gelirler üzerinden alınan vergiler
b. Servet vergileri
c. Harcama vergileri
d. Vergi cezaları
e. Taşıt vergileri

10. Vergi hukuku kaç kısma ayrılır?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

Cevap Anahtarı

1. d – Vergi, kamu harcamalarını karşılamak üzere devletin egemenlik gücüne dayanarak bireylerden aldığı paradır, biçiminde tanımlanabilir. Vergi, belirli bir hizmet karşılığında alınmaz.
Yanlış yanıt verdiyseniz “Vergi Hukukunun Kapsamı” başlıklı bölümü yeniden okumalısınız.

2. d – Vergi hukukunun kapsamını geniş olarak kabul etmek gerekir. Yani vergi hukuku sadece vergileri değil, harç, resim ve benzeri kamu gelirlerini de kapsar. Trafik cezaları, vergi hukukunun kapsamına dahil değildir.
Yanlış yanıt verdiyseniz “Vergi Hukukunun Kapsamı” başlıklı bölümü yeniden okumalısınız.

3. e – Kavramlardan en uygun olanı vergi hukukudur.
Yanlış yanıt verdiyseniz “Vergi Hukuku Kavramı” başlıklı bölümü yeniden okumalısınız.

4. c – Vergi hukukunun kamu hukuku, idare hukuku, muhasebe ve kamu maliyesi ile ilişkisi mevcuttur. Ancak kendine özgü bir takım kurallarının olması dolayısıyla vergi hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olduğu kabul edilmektedir.
Yanlış yanıt verdiyseniz “Vergi Hukukunun Bağımsızlığı Sorunu” başlıklı bölümü yeniden okumalısınız.

5. b – Ticaret hukuku kamu hukuku kapsamına girmez. Çünkü bu hukuk dalı özel hukukun bir parçasıdır.
Yanlış yanıt verdiyseniz “Hukukun Sınıflandırılması” başlıklı bölümü yeniden okumalısınız.

6. e – Vergi hukuku kamu hukukunun bir dalıdır. Bu bakımdan bu hukuk dalı emredici niteliktedir.
Yanlış yanıt verdiyseniz “Vergi Hukukunun Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi” başlıklı bölümü yeniden okumalısınız.

7. a – Kanunsuz vergi olmaz ilkesi, verginin asli ilkelerinden biridir. Kanunları koyma hakkı parlamentolara aittir.
Yanlış yanıt verdiyseniz “Vergi Hukukunun Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi” başlıklı bölümü yeniden okumalısınız.

8. c – Vergide eşitlik ilkesi kaynağını anayasalardan alır.
Yanlış yanıt verdiyseniz “Vergi Hukukunun Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi” başlıklı bölümü yeniden okumalısınız.

9. e – Genel vergi hukuku, tüm vergilere ilişkin ortak düzenlemeleri içinde toplar. Diğer şıklardaki vergiler, ayrı ayrı vergilerdir. Oysaki vergi cezaları, tüm vergilere ilişkin düzenlemelerin bütünüdür.
Yanlış yanıt verdiyseniz “Vergi Hukukunun Bölümlendirilmesi” başlıklı bölümü yeniden okumalısınız.

10. d – Vergi hukukunu, vergileme hukuku, vergiler hukuku, vergi ceza hukuku, vergi yargı hukuku ve vergi icra hukuku olarak beş kısma ayırabiliriz.
Yanlış yanıt verdiyseniz “Vergi Hukukunun Bölümlendirilmesi” başlıklı bölümü yeniden okumalısınız.