Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 2      1 Ocak 2015 Ara     

Toplumun Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Politik Değerlerinin Etkileşimi

Amaç 8

Toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve politik değerlerinin etkileşimini açıklayabilmek

Toplum canlı bir birimdir. Sürekli olarak değişmeler yeni oluşumlar içerisindedir. Buna bağlı olarak her an sosyal, ekonomik, kültürel ve politik yapısında yeni oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bu alanların herhangi birisinde meydana gelen bir oluşum diğerlerini de etkilemektedir. Böylece birbirlerinin sebebi veya sonucu olarak toplumu yönlendirmekte ve değiştirmektedirler. Bu etkileşim o kadar karmaşık ve girift bir yapı kazanmıştır ki çoğu zaman hangi olayın sebep hangi olayın sonuç olduğunu ayırt etmek mümkün olmaz. Ancak aile sorumluluğunu taşıyan kişiler bu etkileşimi çok iyi bir şekilde gözlemek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak zorundadırlar. Bu bölümde ülkemizde bu konuda yaşanan etkileşim ana hatları ile verilecektir.

Ülkemizin, sosyal yapısına bakıldığında dikey akışkanlığın çok yüksek olduğu görülmektedir. Yani toplumun en alt kesiminden en üst yönetim kesimine ulaşabilmenin yolları daima açık olmuştur. Buna karşılık özellikle son otuz-kırk yıldan beri sürekli olarak yaşadığımız uzun süreli kronik yüksek enflasyon toplumumuzun gelir dağılımını önemli ölçüde bozmuştur. Bunun sonucunda orta tabaka zayıflamış buna karşılık alt ve üst tabakalar arasındaki farklılaşma daha belirgin bir hale gelmiştir. Yüzyıllardan beri gelen geleneksel toplum yapımıza hiçbir şekilde uymayan bu durum karşısında toplumsal bütünleşmeyi artırıcı politikalar devreye sokulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla bir takım ekonomik politikalar birbiri ardı sıra devreye sorulmakta ve orta tabakayı kuvvetlendirmek toplumsal bütünleşmeyi yeniden daha kuvvetli bir şekilde kurmak için çaba harcamaktadır.

Öte yandan Türkiye dışarıdan ithal ettiği teknoloji ile ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Yeni teknoloji üretimi, ekonomiyi etkileyip değiştirmektedir. Ekonomik alandaki yenilenme, iş bölümünü ve uzmanlaşmayı zorunlu kılmakta bu da yeni mesleklerin doğmasına yol açmaktadır. Yeni meslekler ve yeni sosyal roller sosyal alanın değişimine yol açmaktadır. Yeni mesleklere sahip yeni sosyal grupların ortaya çıkması, politik alana yansımaktadır. Böylece toplumun maddi, teknolojik ekonomik temelinden başlayan değişim süreci zaman içerisinde sosyal ve politik alana sıçramaktadır.

Aynı değişimin kültürel alana yansıması ise en son gerçekleşmektedir. Bu durumda toplumun maddi temelindeki değişim ile kültür gecikmesi yaşanmaktadır. Çünkü daha önce tanımladığı gibi kültür bir yaşam biçimidir. Bu biçimin şekillenip ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde alışkanlıkların rolü çok fazladır. Yine değiştirilmesi en zor olaylardan bir tanesi alışkanlıklardır. Ülkemiz şu anda tarıma dayalı geleneksel toplum yapısının gerektirdiği birçok değer norm, rol ve davranış kalıbını terk edip sanayi ve bilgi toplumunun gerektirdiği değer norm, rol ve davranış kalıbını benimsemenin sıkıntısını yaşamaktadır. Kültürel bazda yaşanan bu değişim sıkıntısı hali hazırda sosyal, ekonomi ve politik alanı etkilemektedir.

Sıra Sizde

Değişimin en son kültür alanında olmasının nedenlerini tartışınız.