Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 2      1 Ocak 2015 Ara     

Toplumun Genel Yapısının Şekillenmesinde Rol Oynayan Etmenler

Amaç 9

Toplumun genel yapısının şekillenmesinde rol oynayan etmenleri sıralayabilmek

Gelişmiş ekonomiler tarım toplumu, sanayi toplumu aşamasına gelmişlerdir. Purot daha 1978’de Amerika Birleşik Devletlerinin bir bilgi toplumu olduğunu belirtmiştir. Purot’a göre 1967’de Amerika Birleşik Devletleri’nin sosyal hasılanın %35’i bilgi iletişim mal ve hizmetlerinin üretim işleme ve dağıtımından kaynaklanmaktaydı. 1970 de çalışanların yaklaşık yarısı bilgi işçisi idi. Bunlar toplam işgücü gelirlerinin %53’ünün üzerinde bir paya sahiptiler.

Bu rakamların ortaya koyduğu açık sonuç daha 1970’lerde Amerika Birleşik Devletlerinde ekonominin yarısının bilgiye dayalı faaliyetlerden kaynaklandığıdır. Amerika Birleşik Devletlerini takiben diğer gelişmiş ekonomilerde bilgi toplumu aşamasına gelmişlerdir. Bilgi toplumu olmanın gereği olarak ekonomilerinin büyük kısmı bilgiye dayalı faaliyetlerden gelmeye başlamış gayri safı milli hasıla içerisinde tarımın sanayinin payları hızla düşerken bilgiye dayalı hizmetin payı hızla artmıştır. Ülkemiz ise tarım toplumu olma aşamasında olan sanayi toplumu aşamasına geçmiştir. Ancak dünyada ortaya çıkan globalleşme olayının dışında kalmak mümkün olmadığı ve aynı zamanda gerekli de olmadığı için henüz sanayi toplumu olma aşamasının gereklerini tam olarak yerine getirmeden bilgi toplumu olmanın şartlarını da yaşamaya başlamıştır. Bu durum bölüm 2.8’de kısaca belirtilen etkileşime bağlı sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak az zamanda çok fazla yol almamız gerektiğinin bilincinde olmamız ancak bu suretle çağdaş uygarlık düzeyini yakalayabilmemizin mümkün olduğunu bilmemiz nedeniyle bu sıkıntılara biraz da bilerek ve isteyerek katlanmakta olduğumuzu söylemekte yarar vardır.

İşte bu nedenle burada bilgi toplumunun şekillenmesinde rol oynayan faktörler madde başlıkları halinde verilecektir. Bilgi toplumunun itici gücü bilgidir. Bilgi toplumunda bilgi bilgisayarda işlenir. Bilgisayarlar aldığı komutlara bağlı olarak kendisine daha önce ve esnasında verilen bilgileri işleyerek, sonuçları en kısa zamanda veren elektronik cihazlardır. Günümüzde bilgisayar ülkemizde de hemen her alana girmiş bulunmaktadır. Günümüzün toplum yapısında bilgisayar toplumu şekillendiren etmenlerin en önemlilerinden bir tanesidir.

Günümüzde toplumunu şekillendiren ikinci bir etmen, yine bilgisayara bağlı olarak geliştirilmiş bulunan internettir. İnternet bilgiye ulaşmanın en kestirme yoludur. İnternet sayesinde her türlü bilgiye anlık sureler içerisinde ulaşmak mümkündür. Bilginin nerede olduğu internet sayesinde önemini yitirmiştir. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir bilgiye internet sayesinde çok kısa bir sürede ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Ancak burada hemen şunu da belirtmekte büyük yarar vardır. İnternet üzerinden her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür. İnternet üzerinde her şey bulunmaktadır. Her türlü iyi yararlı işe yarar bilgiye ulaşmak mümkün olduğu gibi tam aksi her türlü zararlı işe yaramaz.

Hatta tehlikeli bilgiye de internet üzerinde ulaşmak mümkündür. İnternet bugünün toplumunu şekillendiren önemli etmenlerden bir tanesidir. Bugünün toplumunun bir bireyi olarak bize düşen çok sağlam bir oto kontrol mekanizmasını kurarak interneti işe yarar amaçlar için kullanmaktır. Zaten kuvvetli bir oto kontrol bilgi toplumunun bireylere yüklediği bir sorumluluktur.

Günümüz toplumunu şekillendiren bir diğer etmen ise iletişimdir. İletişim artık bir sorun olmaktan çıkmıştır. Cep telefonları yardımı ile her bireye her an nerede ve hangi koşullarda olursa olsun ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Uydu teknolojisi sayesinde artık dünyanın herhangi bir ülkesinin TV’ yayınlarını izlemek olasıdır. İletişimde ortaya çıkan bu gelişmeler sayesinde dünya artık bir küçük köy haline gelmiştir. Dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelen bir olay derhal en fazla birkaç saatlik bir gecikme ile ve dünyanın herhangi bir TV’ kanalından evlerimize kadar gelmektedir. Bu durum toplum yapısını çok fazla etkilemekte ve şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bir diğer etmen ise biyoteknolojidir. İnsanların yararlanabileceği ürün ve hizmetlerin mikro organizmalar, mikrobial parçacıklar ve diğer biyolojik materyaller kullanarak endüstriyel işlem yolu ile sağlanması biyoteknoloji olarak tanımlanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nden Cohen ve Boyer 1973 yılında yabancı genleri-bakterilerin içerisine sokma tekniğini keşfetmişlerdir. Yabancı geni taşıyan birleşik, plasmid bakteri hücresine sokulmaktadır. Bu işlem klonlama olarak adlandırılan işlemin ilk şeklidir. Daha sonra klonlama tekniği çok geliştirilmiştir. Dünyada ilk kez İngiltere’de klonlama tekniği kullanılarak Dolly adı verilen bir koyun üretilmiştir. Yine paralel olarak insanın genetik şifresi çözülmüş ve nihayet çok büyük tartışmalara neden olmasına rağmen henüz bilinmeyen bir ülkede insan klonlanmıştır. Tüm bu çalışmalar toplumları ve Türk toplumunu da çok yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Art arda gelen bu olaylar toplumu yeniden şekillendirmektedir.

Sıra Sizde

Gen teknolojisi alanında yapılanları insanlığın geleceği açısından tartışınız.