Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 1      30 Nisan 2010 Ara     

Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi modern görüşe göre Ticaret hukukunun esası olarak kabul edilir?

a. Ticarî işlem
b. Tâcir
c. Ticarî işletme
d. Ekonomik iş
e. Ticarethane

2. Aşağıdakilerden hangisi ticarî işletme kavramının unsurlarındandır?

a. Borsaya üye olmak
b. Vergi yükümlüsü olmak
c. Ticarî işletme defteri tutmak
d. Belli bir çapı aşmak
e. Ticaret siciline kayıt olmak

3. Taraflardan biri için ticarî iş niteliğinde olan işler, hangi halde karşı taraf için de ticarî sayılır?

a. Karşı taraf tâcir sıfatını taşıyorsa
b. İş bir ticarî işletmeyi ilgilendiriyorsa
c. Bu konuda bir kanun hükmü varsa
d. Ticarî iş bir sözleşmeden doğmuşsa
e. İş resmi memur aracılığıyla yapılmışsa

4. Aşağıdaki hükümlerden hangisi ticarî işlere uygulanamaz?

a. Genel hükümler
b. Sözleşme hükümleri
c. Ticarî örf ve âdet
d. Emredici hükümlere aykırı sözleşme hükümleri
e. Emredici hükümler

5. Aşağıdakilerden hangisi ticarî iş değildir?

a. X konfeksiyon mağazasının taksitle yaptığı alım satım işleri
b. Ticaret kanununda düzenlenen hususlarla ilgili işler
c. Tâcir olmayan A ve B’nin aralarında yaptıkları kira sözleşmesi ile ilgili işler
d. A fabrikasının B fabrikasından hammadde satın alması
e. K belediyesinin yapı malzemeleri satmak amacıyla çalıştırdığı mağazanın alım satım işleri

6. Aşağıdakilerden hangisi ticarî davalara özgü özel ispat araçlarındandır?

a. Tanık
b. Senet
c. Teyit mektubu
d. Yemin
e. Keşif

7. Aşağıdaki davalardan hangisine ticaret mahkemelerinde bakılmaz?

a. İflâs davası
b. İki taraf için ticarî iş niteliğindeki uyuşmazlıklardan doğan davalar
c. Haksız fiilden doğan tazminat davaları
d. Bankalar kanununda düzenlenen hususlardan doğan davalar
e. Borsa uyuşmazlıklarından doğan davalar

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Tüzel kişi tâcirlerin her türlü işleri mutlak olarak ticarîdir.
b. Bir taraf için ticarî sayılan iş, sözleşmeden doğmuyorsa, her iki taraf için de âdi sayılır.
c. Bir tâcirin borçlarının ticarî olması asıldır.
d. Ticarî borçlara kefalette, aksi öngörülmemişse, kefalet müteselsildir.
e. Gerçek kişi tâcirin yaptığı bütün işler ticarîdir.

9. Ticarî işlerde faiz oranı sözleşme ile nasıl belirlenir?

a. Serbestçe
b. Piyasa koşullarına göre
c. Banka iskontosuna göre
d. Tâcir sıfatını taşıyan tarafın isteğine göre
e. Ticaret Kanunu hükümlerine göre

10. Ticarî işletmenin devri ve rehni ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Ticarî işletmenin devrinde, maddi ve maddi olmayan unsurlar birlikte devredilmelidir.
b. İşletmenin asgari bir çalışma yeteneğini sağlamak kaydıyla işletmenin unsurlarından bazıları devir sözleşmesinin dışında tutulabilir.
c. Ticarî işletmenin rehni tapu siciline şerh düşülerek yapılır.
d. Ticarî işletmenin devrinde, devralan, işletmenin devirden önceki borç ve yükümlerden de sorumludur.
e. Ticarî işletmenin rehninde işletme malvarlığı içinde taşınmazlar bulunuyorsa, bunların rehni tapu sicilinde usulüne uygun ipotek işlemi yapılarak gerçekleşir.

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız yanlış ise “Ticaret Hukukunun Esası” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
2. d – Yanıtınız yanlış ise “Ticarî İşletme Kavramının Öğeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. d – Yanıtınız yanlış ise “Bir Taraf İçin Ticarî Sayılan Hususlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. d – Yanıtınız yanlış ise “Ticarî Hükümlerin Uygulanma Alanı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. c – Yanıtınız yanlış ise “Ticarî İşler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. c – Yanıtınız yanlış ise “Ticarî Davalarda Özel Kanıt Kuralları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. c – Yanıtınız yanlış ise “Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. e – Yanıtınız yanlış ise “Ticarî İş Karinesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. a – Yanıtınız yanlış ise “Ticarî İşlerde Faiz” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. c – Yanıtınız yanlış ise “Ticarî İşletmenin Rehni ve Devri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz

  • Anonim

    1.soruda ttk de ticaret hane ile ticari işletme aynı anlama geliyor diye biliyom