Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Özet      Ünite 1      30 Nisan 2010 Ara     

Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme – Özet

Özet

Amaç 1

Toplum yaşamı içindeki ekonomik faaliyetleri düzenleyen ticaret hukukunun, kapsamını ve uygulama alanını belirleyebilmek.

– Ticaret Hukuku, özel hukukun bir dalıdır. Ticaret hukukunun uygulama alanını farklı hukuk politikaları doğrultusunda belirleyen dört sistem vardır. Bunlar, subjektif, objektif, karma ve son zamanlarda gelişen ve ticaret hukukunun esasını Ticarî İşletme olarak kabul eden modern sistemdir. Türk Ticaret Kanunu da Ticarî İşletme esasını kabul etmiştir.

Amaç 2

Bir işletmenin ticarî işletme olarak kabul edilebilmesi için gerekli olan unsurları belirleyebilmek.

– Ticarî işletme, gelir sağlamak ve devam niyeti ile, esnaf işletmesi sınırlarını aşan ölçüdeki, ekonomik işletme olarak tanımlanabilir. Ticarî işletme, işletmenin çalışması için yeterli olan en az malvarlığı ile birlikte üçüncü kişilere devredilebileceği gibi rehin sözleşmesine de konu edilebilir.

Amaç 3

Ticarî iş kavramını ve bir işin ticarî iş olarak kabul edilmesinin hukuki sonuçlarını açıklayabilmek.

– Ticarî iş olarak nitelendirilen işler, bir ticarî işletme ile ilgili iş ve işlemler veya Türk Ticaret Kanununda düzenlenen işlerdir. Gerçek kişi tâcirlerin yaptığı işlerin ticarî iş olması asıldır. Bir taraf için ticarî iş sayılan iş veya işlem karşılıklı iradelerin uyuşmasından (sözleşmeden) doğuyorsa her iki taraf için de ticarî iş sayılır, doğmuyorsa her iki taraf için de âdi nitelikte kabul edilir.

Amaç 4

Ticarî hükümleri ve bu hükümlerin uygulanma sırasını saptayabilmek.

– Ticarî işlere zaman aşımı, faiz ve teselsül konularında farklı hükümler uygulanır. Bazı hükümlerin uygulanabilmesi, ancak iş veya işlemin her ki taraf için de ticarî nitelikte olması ile mümkündür. Ticarî hükümler ancak ticarî işlere uygulanabilir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile, diğer kanunlarda yer alıp da ticarî işletmeyi ilgilendiren hükümler ticarî hükümlerdir. Ticarî hükümler şu sıra ile uygulanır: Emredici hükümler, sözleşme hükümleri, emredici olmayan hükümler, ticarî örf ve âdet ve son olarak genel hükümler.

Amaç 5

Ticarî yargının kapsamına giren uyuşmazlıkları sıralayabilmek.

– Ticarî dava sayılan uyuşmazlıkların çözüm yeri ticaret mahkemeleridir. Ticarî davalarda bazı özel ispat araçları kullanılabilir.