Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 1      13 Şubat 2011 Ara     

Sosyolojiye Giriş ve Yöntem – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?

a. Aile
b. Büyük organizasyonlar
c. Sapkın birey davranışı
d. Üniversiteler
e. Din grupları

2. Teknoloji, gelir dağılımı, tüketim farklılaşması, işbölümü, ulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konularla ilgilenen sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sanayi sosyolojisi
b. Ekonomik sosyoloji
c. Kent sosyolojisi
d. Eğitim sosyolojisi
e. Hukuk sosyolojisi

3. Bilimsel araştırma tekniklerinden deneysel yöntemde, kurulan hipotezde belirleyici neden sayılan değişkene ne ad verilir?

a. Kontrol değişkeni
b. Bağımsız değişken
c. Ara değişken
d. Bağımlı değişken
e. Denek değişkeni

4. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yöntemde izlenmesi gereken aşamalardan biri değildir?

a. Verilerin toplanması
b. Araştırma yönteminin tespiti
c. Araştırma konusunun tespiti ve tanımı
d. Hipotezin formüle edilmesi
e. Soyut ve belirgin olmayan kavramların belirlenmesi

5. Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir soru cetveli hazırlanması yoluyla bilgi toplanmasına ne ad verilir?

a. Sistematik gözlem
b. Görüşme
c. Anket
d. Örneklem
e. Saha araştırması

6. Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğine ne ad verilir?

a. Yeterlilik
b. Geçerlilik
c. Tesadüfi örnekleme
d. Güvenilirlik
e. Örneğin temsil yeteneği

7. Bir bütünün kendi içinden seçilmiş parçaları ile temsil edilmesine ne ad verilir?

a. Korelasyon
b. Örnekleme
c. Regresyon
d. Ortalama
e. Pilot araştırma

8. Sosyoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Sosyoloji birbiriyle izole olarak yaşayan insanlarla değil, sosyal ortam içinde yaşayan insanlarla ilişkilidir.
b. Sosyolojinin ilgi alanı daha çok gruplardır.
c. Sosyolojinin ilgi alanı toplumsal güçler ve toplumsal kurallardır.
d. Sosyoloji her zaman bireyleri tek başına ele alır ve inceler.
e. Sosyoloji araştırmalarında bilimsel yöntem kullanılır.

9. Uygulamalı sosyoloji kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Uygulamalı sosyoloji bilgi ve pratiğin birlikte kullanımıdır.
b. Sosyoloji sorun çözme aracıdır.
c. Sosyologlar bizzat değişime katılarak çözüm sunmalıdır.
d. Sosyoloji toplumda iletişimler yaratmak amacıyla kullanılır.
e. Sosyoloji yönetme ve yönetilme olayını ve bunun kurumsallaşmasını inceler.

10. “Her araştırma en doğruyu bulmak amacıyla gerçekleştirilir” sözünü bilimsel araştırma ilkelerinden hangisini ifade eder?

a. Nesnellik
b. Objektiflik
c. Basitlik
d. Doğruluk
e. Sınırlılık

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız yanlış ise Sosyolojinin Bakış Açısı ve Farklılığı bölümünü tekrar okuyunuz.
2. b – Yanıtınız yanlış ise Sosyolojinin Alt Dalları bölümünü tekrar okuyunuz.
3. b – Yanıtınız yanlış ise Deney Tekniği bölümünü tekrar okuyunuz.
4. e – Yanıtınız yanlış ise Bilimsel Yöntemde Takip Edilmesi Gereken Aşamalar bölümünü tekrar okuyunuz.
5. c – Yanıtınız yanlış ise Veri Toplamak ve Verileri Analiz Etmek bölümünü tekrar okuyunuz.
6. d – Yanıtınız yanlış ise Veri Toplamak ve Verileri Analiz Etmek bölümünü tekrar okuyunuz.
7. b – Yanıtınız yanlış ise Sosyolojide Kullanılan Araştırma Yöntem ve Teknikleri bölümünü tekrar okuyunuz.
8. d – Yanıtınız yanlış ise Sosyolojinin Bakış Açısı ve Farklılığı bölümünü tekrar okuyunuz.
9. e – Yanıtınız yanlış ise Sosyolojinin Bakış Açısı ve Farklılığı bölümünü tekrar okuyunuz.
10. d – Yanıtınız yanlış ise Bilimsel Araştırma İlkeleri bölümünü tekrar okuyunuz.