Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 1      30 Ekim 2010 Ara     

Sosyal Psikoloji – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin tanımı olamaz?

a. Sosyal psikoloji insanlar arasındaki sosyal etkileşimleri çalışan bir bilim dalıdır.
b. Sosyal psikoloji bireyin diğer insanlar hakkında ne düşündüğü, ne hissettiği ve onları nasıl etkilediğini araştıran bir bilim dalıdır.
c. Sosyal psikoloji canlı varlıkların (insan ve hayvan) davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.
d. Sosyal psikoloji sosyal ve kültürel ortamdaki bireyin davranışlarını ve bunların nedenlerini inceleyen bir bilim dalıdır.
e. Sosyal psikoloji kişinin başka kişilere ilişkin davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin çalışma konularından biri olamaz?

a. Televizyondaki şiddet içerikli programların çocukların saldırganlık düzeyine etkisi
b. Seçim sonuçlarının X partisinin gelecek beş yıl içindeki politikasına etkisi
c. Gençlerin uyuşturucu maddeye yönelik tutumları
d. İnsanlarda saldırgan davranışın nedenleri
e. Arkadaş gruplarının gençler üzerindeki etkisi

3. Sosyoloji ve diğer sosyal bilimlerle karşılaştırıldığında, sosyal psikoloji disiplini için aşağıda yapılan saptamalardan hangisi doğrudur?

a Sosyal psikolojide deneysel yöntemlerden çok korelasyonel yöntemler tercih edilir.
b. Sosyal psikolojide sosyal davranışın nedeni olarak, teknolojik değişme, göç, hükümet politikası vb. olgular görülür.
c. Sosyal psikolojide bireylerden çok parlamento, siyasi partiler ve ulus gibi büyük gruplar çalışılır.
d. Sosyal psikolojik açıklamalarda düşünce, duygu, tutum ve niyet gibi içsel (psikolojik) süreçlere daha çok yer verilir.
e. Sosyal psikolojide daha büyük ölçekli sosyal problemleri (ör; göç, ekonomik kriz, yoksulluk vb. ) çalışma eğilimi vardır.

4. Sosyal psikolojide aşağıdaki kuramsal yaklaşımlardan hangisi, insan davranışının bütünüyle ödül ve ceza yoluyla şekillendirildiğini savunur?

a. Gestalt psikolojisi
b. Güdüsel yaklaşım
c. Bilişsel yaklaşım
d. Kültürler arası yaklaşım
e. Davranışçı yaklaşım

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bilişsel Yaklaşıma uygundur?

a. Saldırganlık, itici koşulların insanda olumsuz düşünce ve duygu yaratması sonucu ortaya çıkmaktadır.
b. İnsandaki saldırganlığın nedeni, doğuştan gelen saldırganlık içgüdüsüdür.
c. Çocuğun saldırgan davranışları cezalandırılmazsa, o çocuk saldırgan davranan bir yetişkin olacaktır.
d. Bazı kültürler saldırgan davranışı diğerlerinden daha fazla onayladığı için, saldırgan davranış görülmektedir.
e. Saldırganlık, insanın bir hedefe ulaşması engellendiğinde ortaya çıkan bir davranış biçimidir.

6. Aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi, Türk vatandaşlarının yaşı ile politik tercihleri arasındaki ilişkiyi araştırmada en etkili yoldur?

a. Laboratuar deneyi
b. Doğal gözlem
c. Survey
d. Katılımcı gözlem
e. Arşiv araştırması

7. Bağımsız değişkende değişiklik yapılmasının bağımlı değişkende değişmeye yol açıp açmadığını belirlemek için aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi kullanılmalıdır?

a. Doğal gözlem
b. Korelasyonel yöntem
c. Deneysel yöntem
d. Arşiv araştırması
e. Katılımcı gözlem

8. Araştırmacının değişimlediği (maniple ettiği) deneysel değişkene ne ad verilir?

a. Bağımlı değişken
b. Kontrol değişkeni
c. Bağımsız değişken
d. Karıştırıcı değişken
e. Deneysel değişken

9. Sosyal psikolojide geçmişteki bir olguyu araştırmak ya da bir olguya ilişkin tarihsel eğilimi ortaya çıkarmak için başvurulan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Laboratuar deneyi
b. Arşiv araştırması
c. Survey
d. Doğal gözlem
e. Alan deneyi

10. Araştırmacının, araştırması üzerinde en yüksek kontrolünün olduğu ve en kesin neden-sonuç ilişkisini veren araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Alan deneyi
b. Laboratuar deneyi
c. Survey
d. Katılımcı gözlem
e. Doğal gözlem

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız yanlış ise, “Sosyal Psikoloji” konusunu tekrar okuyunuz.
2. b – Yanıtınız yanlış ise, “Sosyal Psikolojinin Çalışma” konusunu tekrar okuyunuz.
3. d – Yanıtınız yanlış ise, “Sosyal Psikolojinin Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi” konusunu tekrar okuyunuz.
4. e – Yanıtınız yanlış ise, “Sosyal Psikolojide Kuramsal Yaklaşımlar” konusunu tekrar okuyunuz.
5. a – Yanıtınız yanlış ise, “Sosyal Psikolojide Kuramsal Yaklaşımlar” konusunu tekrar okuyunuz.
6. c – Yanıtınız yanlış ise, “Deneysel Olmayan Yöntemler” konusunu tekrar okuyunuz.
7. c – Yanıtınız yanlış ise, “Deneysel Yöntemler” konusunu tekrar okuyunuz.
8. c – Yanıtınız yanlış ise, “Deneysel Yöntemler” konusunu tekrar okuyunuz.
9. b – Yanıtınız yanlış ise, “Deneysel Olmayan Yöntemler” konusunu tekrar okuyunuz.
10. b – Yanıtınız yanlış ise, “Deneysel Yöntemler” konusunu tekrar okuyunuz.

 • Anonim

  bunlar ne biçim sorular… anlayışım biraz kıt da anlayamadım

 • tokevinackedisi

  10 sorudan 1 yanlışım çıktı.
  Teşekkürler.

 • tavernatalip

  hemen hemen kıtaptakı testlere benziyor.keşke test biaz daha uzun olsaydı 10 undan 7 si dogru cıktı

 • tolingo

  Soruları çok beğendim 10 da 10 doğru cevapladı Teşekkürler. ..