Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Genel İşletme      Ünite 10      6 Kasım 2010 Ara     

Pazarlamanın Tanımı ve Gelişim Süreci

Amaç 1

Pazarlamayı tanımlamak ve ekonomideki rolünü belirlemek.

Yukarıdaki örnek olayda gördüğünüz gibi pazarlama, hepimizin günlük yaşamında karşımıza çıkmasına karşılık, farklı kişilere farklı anlamlar ifade eder. pazarlama, uygulayanlar tarafından dahi değişik anlamlarda kullanılabilen bir kavramdır. Hepimiz alışveriş yaptığımız perakendecileri biliriz Onların tezgahtarlarıyla yüz yüze gelerek ihtiyaç duyduğumuz ürünleri satın alırız. Oysa, çok az karşılaştığımız toptancılar, endüstriyel ürün satan satış elemanları, reklam ajansları ve ithalat ihracat yapan işletmeler de vardır. Gerçekte pazarlama faaliyetlerinin çok değişik yönlerini çoğu kez düşünmeyiz. Birçok kişi pazarlamayı satış ve reklam olarak düşünmektedir.

İşletmelerin iki temel fonksiyonlarından birincisi mal ve hizmetlerin üretimi, ikincisi ise bunların pazarlanmasıdır. Teknolojik ve ekonomik gelişmeler uzmanlaşmayı arttırmış, artan uzmanlaşma üretim ile tüketim arasında zaman, yer ve mülkiyet açılarından bazı farklılıkların oluşmasına neden olmuştur. Üretim ile tüketim arasındaki bu farklılıklar nasıl kapatılabilir sorusu da işletmelerde pazarlamanın önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Pazarlama, temelde insanların gereksinim ve isteklerini karşılamaya yönelik bir mübadele (değişim) işlemidir (Şekil 10. 1) .

Değişim süreci

Üretim faaliyeti girdileri, çıktılara dönüştürerek şekil faydası yaratır. Pazarlama üretimi tamamlayıcı bir role sahip olup zaman, yer ve mülkiyet faydalarını yaratan faaliyetler bütünüdür. Üretim ve tüketim arasında oluşan açıklıklar pazarlama faaliyetleri ile üç tür fayda yaratılarak ortadan kaldırılır. Üretimle ilgili şekil faydası detaylı biçimde pazarlamayı ilgilendirir. Pazarlama bölümünden gelen bilgiler bir ürünün büyüklük, biçim, stil, zevk gibi özelliklerine etkide bulunabilir. Zaman faydası ürünün istenilen zamanda satın alınmasının sağlanmasıyla yaratılır. Örneğin, belirli mevsimde üretilen çay yaprağı çay üretimi için depolanarak sürekli üretimde kullanılır. Çay yaprağının depolarda saklanarak ihtiyaç duyulduğu zamanlarda üretim için fabrikalara gönderilmesi zaman faydası yaratır. Üretilen çayın değişik kentlere satılması için gönderilmeleri ve taşımayla yer faydası yaratılmış olur. Çay demlemek için bu çaylardan bakkaldan bir paketinin satın alınmasıyla da mülkiyet faydası yaratılmış olur.

Günümüzdeki pazarlama anlayışı tüketici yönlüdür ve tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanması üzerinde durur. Tüketiciler, her gün TV, gazete reklamları, dolaylı ya da dolaysız satış ziyaretleriyle karşılaşmaktadırlar. Birileri sürekli bir şeyler satmaya çalışırken birileri de satın almaya çalışmaktadır. Pazarlamada satış, reklam, promosyon buz dağının görünen üst kısmıdır. Başka bir deyişle satış ya da reklam, pazarlama fonksiyonlarından yalnızca birkaçını ifade eder. Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun bir biçimde değişimi sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve düşüncelerin (fikirlerin) yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir. Burada, pazarlamanın sadece üretilmiş malların üreticiden tüketiciye satışı olmadığı; üretim öncesinden başlayan pazarlama faaliyetlerinin satış ve satış sonrası olmak üzere üç ayrı aşamada birbirini tamamlayan çabalardan oluştuğu görülür. İşletmecilikte kullanılan bu geniş kapsamlı tanıma göre pazarlamanın özellikleri şöyle belirtilebilir:

– Pazarlama, insan istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir.
– Pazarlama, ürünler, hizmetler ve düşüncelerle ilgilidir.
– Pazarlama, sadece bir malın reklamı veya satışı olmayıp, daha üretim öncesin de mamulün düşünce olarak planlanıp, geliştirilmesinden başlayarak fiyatlandırması, tutundurulması ve dağıtılmasıyla ilgilidir.
– Pazarlama faaliyetleri, sürekli değişen çevre koşullarında yerine getirilir.
– Pazarlama, çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir (Şekil 10. 2) .

Pazarlama sistemi

Pazarlamanın Gelişim Süreci

Amaç 2

Pazarlamanın gelişim sürecini açıklamak.

Üretim Anlayışı Dönemi

Bu dönem pazarlamada gelenekçi anlayışı ifade eder. Üretimin, diğer faaliyetlerin odak noktası olduğu ve işletmelerin ağırlıklı olarak teknik personel tarafından yönetildiği bir dönemin anlayışıdır. 1900’lü yılların başında H. Ford’un otomobil satışlarını artırmak için üretimi verimli kılmak, seri üretim yaparak maliyetleri düşürme çabaları bu anlayışın bir sonucudur. Üretilen ürünün az, talebin çok olduğu kıtlık dönemlerinde, başka bir deyişle, satıcıların hakim olduğu piyasa şartlarında büyük miktarlarda ve ucuza mal üretmenin temel sorun olduğu bir dönemin anlayışıdır. Bu yaklaşım,”Ne üretirsem onu satarım. ” sözleriyle özetlenebilir.

Satış Anlayışı Dönemi

Satış anlayışına sahip işletmeler, ürünlerin satın alındığı değil, satıldığı kanısındadırlar. Bu nedenle, satış anlayışı, “Ne üretirsem onu satarım; yeter ki, satmasını bileyim. ” şeklinde ifade edilebilir. Mevcut malları, ” ne yapıp edip satmak” üretim işletmelerinde en zor faaliyet olduğu için, özellikle, her türlü satış arttırıcı çabalarda bulunarak tüketiciler satın almaya özendirilir. Bunun için baskıya varan satış teknikleri, aldatıcı, yanıltıcı reklamlar, bu anlayışın en belirgin özelliğidir.

Pazarlama Anlayışı Dönemi

Bu yeni yaklaşım, pazarlama ile ilgili tüm faaliyetlerin ayrı bir pazarlama bölümü içinde; ancak işletmenin diğer bölümleriyle koordinasyon halinde yürütülmesini ifade eder (Şekil 10. 3) . Bu anlayışta, “Satabileceğimiz malı üretiriz. ” düşüncesi vardır.

İşletmelerde pazarlamaya değişik bakış açıları

Pazarlama anlayışı üç faktöre bağlıdır:

a) Tüketiciye yönelik tutum
b) Koordineli pazarlama çalışmaları
c) Uzun dönemde kâr getirici satış miktarı

Gelişmiş ülkelerde pazarlama anlayışı, sosyal (toplumsal) pazarlama anlayışı şeklinde daha ileri düzeydedir. Ancak, bu farklı bir yaklaşım olmaktan çok sosyal sorumluluk bilinci içinde pazarlama anlayışı olarak nitelendirilebilir.