Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 4      3 Mart 2010 Ara     

Özel Hukukun Dalları – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlamadığımızı ölçmek için aşağıdaki soruları, sınav oluyormuş gibi yanıtlamaya çalışalım. Eğer zorlanmadan yanıtlayabiliyorsanız bir sonraki üniteye geçebilirsiniz. Ancak, zorlandığınız konuları tekrarlamalısınız. Doğru yanıtları ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuka girmez?

a. Kişiler Hukuku
b. Miras Hukuku
c. Sigorta Hukuku
d. Eşya Hukuku
e. Aile Hukuku

2. Ebru’nun Can ile yapmış olduğu kira sözleşmesinde, arkadaşı Ali’nin Ebru’ya kefil olması halinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

a. Özel hukuka giren bir ilişki söz konusudur.
b. Borçlar hukukuna giren bir ilişki söz konusudur.
c. Medeni hukuka giren bir ilişki söz konusudur
d. Taraflar arasında karşılıklı edimler söz konusudur.
e. Ticaret hukukunu ilgilendiren kefalet ilişkisi söz konusudur.

3. Senet zilyetliğinin devri ile birlikte yazılı devir beyanında bulunması gerekli olan senet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Emre yazılı
b. Nama yazılı
c. Emre ve nama yazılı
d. Hamile yazılı
e. Emre ve hamile yazılı

4. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne ad verilir?

a. Esnaf
b. İşletmeci
c. Tacir
d. Ticari Mümessil
e. Tüccar Memuru

5. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketi değildir?

a. Kolektif Şirket
b. Adi Şirket
c. Anonim Şirket
d. Limitet Şirket
e. Komandit Şirket

6. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak değildir?

a. Çek
b. Poliçe
c. Kira kontratı
d. Varant
e. Hisse senedi

7. Anonim şirketlerde ortakların pay sahipliğini gösteren belgelere ne ad verilir?

a. Tahvil
b. Poliçe
c. Mevduat sertifikası
d. Hisse senedi
e. Makbuz senedi

8. Aşağıdakilerden hangisi limitet şirketlerin yapamayacağı işlerdendir?

a. Bankerlik ve sarraflık
b. Otelcilik ve pansiyonculuk
c. Bankacılık ve sigortacılık
d. Matbaacılık ve ciltçilik
e. Taşımacılık ve turizmcilik

9. Kıymetli evrakın çeşitleri içinde tedavül (elden ele dolaşma) kabiliyeti en çok olan hangisidir?

a. Nama yazılı senetler
b. Hamile yazılı senetler
c. Emre yazılı senetler
d. Konşimentolar
e. Varantlar

10. Özel sigortalarda tarafların hak ve borçlarını gösteren belgeye ne ad verilir?

a. Sigorta belgesi
b. Sigorta sözleşmesi
c. Sigorta ilmühaberi
d. Sigorta poliçesi
e. Sigorta makbuzu

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız yanlış ise “Medeni Hukuk” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. e – Yanıtınız yanlış ise “Medeni Hukuk” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. b – Yanıtınız yanlış ise “Kıymetli Evrak Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. c – Yanıtınız yanlış ise “Ticari işletme Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. b – Yanıtınız yanlış ise “Şirketler Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. c – Yanıtınız yanlış ise “Kıymetli Evrak Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. d – Yanıtınız yanlış ise “Şirketler Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. c – Yanıtınız yanlış ise “Şirketler Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. b – Yanıtınız yanlış ise “Kıymetli Evrak Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. d – Yanıtınız yanlış ise “Sigorta Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.