Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Özet      Ünite 3      9 Nisan 2010 Ara     

Öteki Hukuk Kaynakları ve İdare Hukuku – Özet

Özet

Amaç 1

İdarenin kuruluş ve görevlerini düzenleyen kanun ve kanuna eşit hukuk kurallarının genel niteliklerini saptayabilmek.

– Maddi anlamda kanun, genel ve soyut hukuk kurallarını ifade etmektedir. Şekli anlamda kanun ise, içerdiği kuralların niteliğine bakılmaksızın, Yasama organınca kanun adı altında ve de kanunlar için öngörülen usuller izlenerek yapılan bir yasama işlemidir. Ancak şekli kanunun mutlaka genel ve soyut hukuk kuralları içermesi gerekmez. Şekli kanun, belli kişilere ve somut olay ve durumlara ilişkin kurallar da koyabilir.

– Kanuna eşit hukuk kaynakları uluslararası antlaşmalar ve kanun hükmünde kararnameler olarak iki grup altında toplanmaktadır. Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş bulunan milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Hatta bu antlaşmaların Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne de başvurulamaz. Bakanlar Kurulu’nun, Yasama organının bir yetki kanunu ile verdiği düzenleme yetkisine dayanarak veya olağanüstü hallerde böyle bir yetki kanunu olmadan da çıkardığı kararnamelere kanun hükmünde kararname denilmektedir. Bu kararnamelerin kanun hükmünde olma nitelikleri, onların yürürlükteki şekli kanunları değiştirebilmelerinden ileri gelmektedir.

Amaç 2

İdare tarafından yapılan düzenleyici işlemleri belirleyebilmek.

– İdare tarafından yapılan düzenleyici işlemlerden tüzük ve yönetmelik Anayasa’da düzenlenmiştir. Ancak İdarenin düzenleyici işlemleri, sadece bu işlemlerden ibaret olmayıp, İdarenin genel düzenleme yetkisine sahip olması nedeniyle, başka adlar altında da, örneğin, kararname, karar, genelge, tebliğ, sirküler, tamim vs. düzenleyici işlemler yapması mümkündür.

Amaç 3

İdare Hukuku’nun ortaya çıkışı ve gelişimini açıklayabilmek.

– Kıta Avrupası’nda İdare Hukuku’nun doğuşu ve gelişimi koşullarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
– Hukuka Bağlı Devlet Anlayışının Benimsenmesi
– Kamu Hukuku
– Özel Hukuk Ayrımının Benimsenmesi
– İdari Fonksiyonun Gelişmesi
– İdarenin Yargı Denetimine Tabi Tutulması
– İdari Yargının Varlığı

Amaç 4

İdare Hukuku’nun özelliklerini tespit edebilmek.

– İdare Hukuku’nun özelliklerini şu şekilde belirtebiliriz:
– İdare Hukuku genç bir hukuk dalıdır
– İdare Hukuku tedvin edilememiş bir hukuk dalıdır
– İdare Hukuku içtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır
– İdare Hukukuna kamu yararı düşüncesi egemendir
– İdare Hukuku’nun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar İdari Yargı’da çözümlenir

Amaç 5

İdare Hukuku’nun düzenleme alanını saptayabilmek.

– İdare Hukuku idareyi düzenleyen tek hukuk dalı değildir, bazı idari konu ve faaliyetlerin özel hukuka tabi olması da mümkündür. Bu nedenle, İdare Hukuku’nun düzenleme alanını belirlemede kamu gücü ölçütü ve kamu hizmeti ölçütü kullanılmakta, ancak her iki ölçüt de yeterli olmamaktadır. Bunun yanında özel hukuktan farklı düzenlemeye ihtiyaç gösteren konular ile idareye üstünlük ve ayrıcalık tanınmasını veya yükümler yüklenmesini gerektiren konular da İdare Hukukunca düzenlenmektedir.