Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Sosyal Psikoloji      Ünite 10      3 Kasım 2010 Ara     

Liderlik Kavramı

Literatüre bakıldığında liderlikle ilgili pek çok tanıma rastlanılmaktadır. Her yazar, liderliği farklı şekilde tanımlamaktadır. Bu tanımlardan biri liderliği bir etkileme gücü olarak belirtir.

Başka bir tanım ise, belirli durum ve koşullar altında amaca ulaşmak için başkalarının davranış ve eylemlerini etkileme sanatıdır: Bir diğer ifade de lider; “bir şeyi başkalarına benimsetmek suretiyle yaptırabilme gücüne sahip olan kişi” olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda lider ile izleyiciler arasında belirli durumlarda ortaya çıkan ve etkileşim şeklinde ifade edilen karşılıklı ilişkiler bütünü söz konusudur. (Şimşek, Akgemici, Çelik, 1998, s.138.)

Liderliği belirsizliklerin azaltılması anlamında kullanan düşünürler de olmuştur. Liderlik süreci, belirli bir durumda ortak amaçların gerçekleştirilmesi için birbirine bağımlı iki veya daha fazla birey arasındaki ilişkileri içeren örgüt içi bir davranıştır.

Liderliğin genel olarak iki farklı açıdan tanımı yapılmaktadır. Bunlardan biri liderliği süreç açısından, diğeri ise özellik açısından tanımlamaktadır. (Özkalp, Kırel, 2001, s.349.)

Lider, süreç açısından şöyle tanımlanabilir: Lider, örgüt üyelerinin faaliyetlerini örgüt amaçları doğrultusunda yönlendirerek, düzenleştiren kişidir. Özellik açısından liderlik ise, liderin grup üyelerini başarılı bir şekilde etkileyebilecek karakteristik özelliklere sahip olması şeklinde tanımlanabilir. Liderin, grup ve bireyler üzerinde gücünü etkin bir şekilde kullanabilmesi önemlidir. Liderlik, zorlama veya güçle ortaya çıkmaz. Çalışanları etkileme gücüne sahip olduğuna inanan bir yönetici liderlik yapamaz. Çünkü çalışanların onun liderlik özelliklerini inanarak kabul etmeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak, belirli hedef ve amaçlara yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi her insanda kolay kolay bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneklerini gerektirmektedir. Liderlik konusunda ortaya atılan birçok tanım, incelendiği ve bir sentez oluşturulmaya çalışıldığı takdirde, liderliği bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilmek ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yeteneği ve bilgilerinin toplamı olarak tanımlayabiliriz. (Eren, 2001, s.342.)

Sıra Sizde

Lider ve yönetici arasındaki farklar nelerdir?