Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Test Soruları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ders kitapları test ve sınav soruları

Adi Komandit Ortaklık – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Komandit ortaklık sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir? a. Ortaklığın komandit olduğu b. Ortaklık konusu c. Kar ve zararın nasıl bölüşüleceği d. Ortaklığın ticaret unvanı e. Ortaklığın merkezi 2. Komandit ortaklık sözleşmesinin kanuna uygun olarak düzenlenmemesinin sonucu nedir? a. Âdi ortaklık sayılır. b. Anonim ortaklık sayılır. c. Kolektif ortaklık sayılır. d. […]

Ahlak Gelişimi – Test Soruları Google

Ahlak Gelişimi – Test Soruları

Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Piaget’nin ahlak gelişimi konusundaki görüşlerine uygun değildir? A. Ahlak gelişiminin iki temel dönemden oluşması, B. Dışa Bağlı Döneme yetişkinlik yıllarında girilmesi, C. Özerk Dönemde, sonuçların değil niyetin dikkate alınması, D. Davranışların sonuçlarının derecesini dikkate almanın Dışa Bağlı Döneme özgü olması, E. Ahlak gelişiminin ardışık sıra izlemesi. 2. Aşağıdakilerden hangisi Kohlberg’in […]

Anayasa ve İdare – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Merkezi idarenin başkent dışındaki tüm ülkeye yayılmış teşkilatına ne ad verilir? a. Başkent Teşkilatı b. Taşra Teşkilatı c. Yurtdışı Teşkilatı d. Belediye Teşkilatı e. Köy Teşkilatı 2. Bazı idari hizmetlerin merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzelkişileri tarafından yürütülmesine ne ad verilir? a. Merkezden yönetim […]

Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortak sıfatının sona ermesine neden olur? a. Esas sermaye taahhüdünün 1/4’ünün ödenmesi b. Ortağa pay senedi verilmesi c. Esas sözleşmenin tescili d. Sermayenin taahhüt edilmesi e. Pay senedinin devredilmesi 2. Anonim ortaklığın tahvil çıkarabilmesi için hangi organın karar alması gerekir? a. Genel kurul b. Yönetim kurulu c. Denetçiler d. […]

Anonim Ortaklığın Organları (Genel Kurul) – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık genel kurulunun yetkilerini sınırlamaz? a. Ortaklık konusu b. Üçüncü kişilerin hakları c. Ortakların pay hakkı d. Diğer organlara özgü yetkiler e. Azınlık hakları 2. Nitelikleri gereği sadece genel kurul tarafından kullanılabilen yetkilere ne denir? a. Genel kurula özgü yetkiler b. Yönetim yetkisi c. Denetim yetkisi d. Azınlık yetkisi […]

Anonim Ortaklık – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Anonim ortaklık ticaret unvanında aşağıdaki kelimelerden hangisinin kullanılması Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır? a. Egemen b. Yurt c. Mali d. Cumhuriyet e. Anonim 2. Anonim ortaklığın asgari sermayesinin on katına kadar arttırılabilmesine hangi makam karar verir? a. Bakanlar Kurulu b. Ticaret Bakanlığı c. İl Ticaret Odası d. Asliye Ticaret Mahkemesi e. Sermaye Piyasası […]

Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Anonim Ortaklıklarda sermayenin 1/10’nu tarafından bir işlem hakkında özel denetçi atanmasını talep etmek için o işlemin üzerinden en fazla ne kadar süre geçmiş olması gerekir? a. 6 Ay b. 1 yıl c. 2 yıl d. 4 yıl e. 5 yıl 2. Anonim ortaklıklarda ortaklık konusunun veya türünün değiştirilmesi için ilk ve ikinci […]

Arz ve Talep – Test Soruları Google

Arz ve Talep – Test Soruları

Test Soruları 1. Piyasada kıtlık söz konusu ise arz ve talep edilen mal miktarının karşılaştırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerli olur? a. Arz edilen mal ve hizmet miktarı talep edilen mal ve hizmet miktarından büyüktür b. Arz edilen mal ve hizmet miktarı talep edilen mal ve hizmet miktarından küçüktür c. Arz edilen miktar ile talep edilen […]

Banka Hizmetlerinde Tutundurma – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişim sürecinin araçlarındandır? a. Mesaj gönderen b. Mesaj c. Geri bildirim d. Parazit e. Tepki 2. Aşağıdakilerden hangisi, bankanın göz önünde tutması gereken tutundurma karması elemanlarından biri değildir? a. Halkla ilişkiler b. Kişisel satış c. Reklam d. Dağıtım e. Tanıtma 3. Aşağıdaki işlemlerden hangisi satış teşkilatı yönetiminin uygulama aşamasında […]

Banka Hizmetlerinin Dağıtımı – Test Soruları Google

Test Soruları 1. Bir müşterinin bankadaki ilgili birime gitmeden, tüketici kredisi alamaması hizmetin hangi özelliği kapsamına girer? a. Sahipliğin olmaması b. Dayanıksızlık c. Ayrılmazlık d. Dokunulmazlık e. Türdeş olmama 2. Ülkemizde kredi kartı kullanma alışkanlığı hangi yıllardan sonra yaygınlık kazanmıştır? a. 1970 b. 1980 c. 1960 d. 1965 e. 1975 3. Kredi kartları ve EFTPOS’un […]