Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Sosyal Psikoloji

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2446 – Sosyal Psikoloji Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

11. Örgütlerde Grup ve Grup Süreçleri Google

Grup deyimini belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, birbirleriyle ilişkide bulunan iki veya daha çok kimse için kullanıyoruz. İnsanları belirli amaçlara ulaştıran önemli olgulardan biri gruplardır. Yaşamımız boyunca şu veya bu şekilde gruplara üye olmuş ve bu olguyu diğer insanlarla paylaşmışızdır. Bu ünitede de grup ve grup oluşum süreci üzerinde durarak, örgütlerde grubun […]

12. Önyargı Google

Bu ünitede önyargının, önyargının bilişsel temelini oluşturan kalıpyargıların ve önyargının davranışsal sonucu olan ayrımcılığın ne olduğu, önyargının kökenleri ve önyargının nasıl azaltılabileceği incelenecektir. Demokratik toplumlar, önyargıyı, insan davranışının en kabul edilemez yanlarından biri olarak görmektedirler. Irk ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı yapmak ya da bağnazlıkla suçlanmak çok ağır bir saldırı olarak algılanmaktadır. Ancak, önyargılı tutum ve ayrımcı […]

13. Gruplar Arası İlişkiler Google

Hepimiz belli gruplar içinde dünyaya gelir ve belli gruplar içinde yaşamımızı sürdürürüz. Sosyal bir varlık olmamızı mümkün kılan olgudur grup. Bir grup, tanımı gereği başka grupların varlığını da gerektirir. Yani gruptan değil, aslında her zaman gruplardan söz etmekteyiz. İşte bu ünitede gruplar arası ilişkiler nedir, gruplar birbirlerini nasıl algılar, gruplar arası çatışmaların kaynağı nedir ve […]

14. Kitle Davranışı Google

Bu ünitede kitle davranışının ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve kitlesel süreçte ne tür psikolojik mekanizmaların işlediği incelenecektir. İnsanlar çok çeşitli nedenlerle bir araya gelerek kitlesel olaylar yaratmaktadırlar. Bir araya geliş nedenleri ne olursa olsun, kitleler her zaman bütün toplumsal kesimlerin ama en çok da siyasi iktidarlar ve güvenlik güçlerinin gündeminde yer almıştır. Bilimsel bir […]

15. Benlik Google

Siz kimsiniz? Bu iki sözcüklü sorunun yanıtı da çok uzun, o yanıtı bulma süreci de ………… Benlik sizde var olan bir zihinsel yapı değildir. Toplumsal etkinliklere katılmanız, başkalarıyla olan iletişiminizin bir ürünüdür. O sizsiniz! Sizin toplumsal varlığınızdır. Anlatmak istediğimiz olguyu bir atasözüyle bitirelim “Kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz” Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – […]

Aşk Google

Çok uzun yıllardan beri sanat dünyasının başat temalarından olan aşk, artık bilimsel araştırmalar için de popüler bir konudur. Romantik Aşk Deneyimi Bir araştırmada (Averill ve Boothroyd, 1977; Aktaran: Sears, Peplau, Taylor; 2000) üniversite öğrencilerine, pazartesi başlayan bir tren yolculuğunda tanışıp, ilk görüşte birbirlerine aşık olan ve cuma günü hayatlarını birleştiren iki gencin öyküsü anlatılır. Devamında […]

Atfetme Google

Yeni kişilerle karşılaştığımızda bizde kimi izlenimler oluşur. Bu izlenimlerin çoğu sözlü, sözsüz davranışlardan ve giyiniş biçimlerinden kaynaklanır. Sergilenen davranış ve giyiniş şekline bakarak insanlara atıflarda bulunuruz. İnsanların kendisini ve çevresini anlama isteği, onu atfetme süreçlerini kullanmaya yöneltir. Başka şekilde söylersek, atfetme süreçlerinin temelinde insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğinin olduğu ileri sürülmektedir (Cüceloğlu, 1991; […]

Atfetme – Yükleme Google

Diğer insanlar hakkında yaptığımız en önemli çıkarımlardan biri, neden öyle davrandıklarıdır. Bir bireyin bir partide çekingen olmasının ve başkasının dışa dönük olmasının nedeni nedir? Atfetme ya da yükleme kuramı, insanların “niçin?” sorusunu; ne zaman ve nasıl sorduklarıyla ilgili psikoloji konusudur. İnsanların, neyin neye sebep olduğunu nasıl ve niçin çıkarsadıklarını inceleme Fritz Heider ile başladı. O, […]

Ayrımcılık Google

Önyargılı tutumlar ve özellikle önyargının sonucu olan ayrımcılık, sadece sosyal psikologların ilgilendiği bir alan değildir. Sosyal bir problem olarak görülen ayrımcılık konusunda psikologlar kadar sosyologlar, siyaset bilimcileri ve sosyal felsefeciler de çalışmalar yapmaktadırlar. Bu disiplinler arası alanda, sosyal psikoloji, daha çok sosyal kategorileri temsil eden kişiler arasında sergilenen ayrımcı davranışlara odaklanmaktadır (Brewer ve Crano, 1994). […]

Başkalarını Düşünme Davranışının (Altruizm) Varolduğu Doğru Mu? Google

Başkalarına yardım etmede oldukça uygun olan insanların durumlarının açıklandığı önceki üç konu (ödül-bedel modeli, pozitif ruh halinin etkisi ve negatif durumlarda yardım etme modeli) sosyal yardım edici davranışların altında egoistik dürtülerle motive olmanın yattığını varsaymaktadır (Franzoi, 2000). Acaba egoizm dışa dönük davranışların altında yatan nedenlere mi bağlıdır? Kişisel saygınlığını arttırmak ve utanç duygusundan kurtulmak sizce […]