Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Rehberlik

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3366 – Rehberlik Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Öğrenci Kişilik Hizmetleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğrenci kişilik hizmetlerine ilişkin temel kavramları açıklayabilecek, – öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamını kavrayabilecek, – doğru bir rehberlik anlayışı geliştirebilecek, – eğitimci olarak görev yaparken öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında kendisine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olabilecek, – öğrenci kişilik hizmetlerine ve rehberliğe karşı olumlu bir tutum geliştirebileceksiniz. İçindekiler – Giriş […]

Çağdaş Eğitimin Amaçları ve İşlevleri Google

Çağdaş eğitimin en genel amaçlarından birisi de öğrencinin, bir bütün halinde gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Bu genel amaç daha önce de vurgulanmıştır. Eğitimin bu amacı rehberliğin de en genel amacıdır. Eğitimin amaçları biraz ayrıntılı olarak açıklanacak olursa şunlar söylenebilir: Birincisi, eğitim her bireyin kendisi için onu bir meslek sahibi yapmak, çevreye uyumunu sağlamak […]

Öğrenci Kişilik Hizmetleri Google

Yukarıda belirtildiği gibi, öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş örgün eğitim kurumlarında profesyonel olarak sunulan üç temel hizmet alanından birisidir. Bir eğitim kurumunda eğitim ve öğretim işlerini yürütmekle görevli öğretmenler bulunmaktadır. Bu eğitim kurumunun kendinden beklenen amaçları ve işlevleri ne derecede yerine getirip getirmediğiyse eğitim yönetici ve deneticileri tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Öğrenci kişilik hizmetleriyse okulda, öğrenciye […]

Rehberlik Google

“Rehberlik nedir?” sorusunun yanıtı rehberliğin tanımında bulunmaktadır. Rehberliğin çok çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan birinde rehberlik, “bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini, doyum verici uyumlar sağlamasında gerekli olan tercihleri, yorumları, planları yapmasına, kararlar vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanmasına, bu tercihlerle kararları yürütebilmesi için bireye yapılan sistemli ve profesyonel bir yardım” olarak tanımlamaktadır. [1] Öğrenci […]

Rehberlikte Hizmet Alanları Google

Yukarıda da belirtildiği gibi rehberlikte hizmet alanları dokuz grupta ele alınmıştır. Rehberlik hizmetleri kapsamında sunulacak bu hizmet alanları, hizmetin verildiği kurumun özelliklerine ya da kurumdaki bireylerin nitelikleriyle gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak burada, rehberlikteki hizmet alanları, okullarda öğrencilere sunulması beklenen rehberlik hizmetleri kapsamında ele alınmıştır. Okullar için rehberlikte hizmet alanları Şekil 1. 2’de gösterilmiştir. Şeki […]