Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Aile İçi Şiddetin Nedenleri Google

Çok yönlü işleyen ve beslenen aile içi şiddetin, karmaşık bir sorun olduğu ve ortaya çıkmasında rol oynayan pek çok etkenin bulunduğu bilinmektedir. Bu etkenlerden bir kısmı biyolojik olarak nitelenmekte ancak temelde de daha çok çevresel ve yaşantısal etkenlerin yer aldığı kabul edilmektedir. Saldırganlık bir içgüdüsel davranış olarak tanımlanmakta uygun sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları olan […]

Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Google

Aile içi şiddetin ailelerin tümünde yaşanıyor olduğunu düşünmek kadar, yok saymak da doğru değildir. Günümüzde şiddetin sonuçları aile sınırlarını aşıp. sağlık kurumlarına, karakollara ve adli mercilere kadar ulaşmaktadır. Bir sorunun çözülebilmesi, öncelikle onun farkında olmayı ve varlığını kabul etmeyi gerektirir. Aile içi şiddet sorununun çözümü öncelikle bu gerçeğin göz ardı edilmemesi ile mümkündür. Yapılacak ilk […]

Aile İçi Şiddetin Toplumsal ve Kültürel Dayanakları Google

Günümüzde şiddet olgusu, yaşamın her alanında ve türlü biçimlerde karşımıza çıkan toplumsal bir sorundur. Son yıllarda aile içi şiddet sıklığında geçmişe oranla artış olduğu ve dünyadaki her 3 kadından birinin şiddete maruz kaldığı belirtilmektedir. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre Tayland’da kadınların % 50’si, Güney Afrika’da % 61’i, Fransa’da % 51’i, Şili’de % 80’i, Pakistan’da […]

Aile Kuramları Google

Aileyi irdeleyen; ailenin yapısını, özelliklerini, tanımını belirleyen aile kuramları­nın 30 yıl kadar önce sahip oldukları bakış açıları büyük ölçüde değişmiştir. Sos­yolojik düşüncenin evrimini de göz önüne alarak bu klasik kuramları incelemek yararlı olacaktır: İşlevselcilik İşlevselci görüşte önemli olan toplumun sürekliliğini ve düşünce birliğini sağla­maktır. Bunun için toplum içinde belirli görevleri yerine getiren toplumsal birim­ler olmalıdır. […]

Aile Kurumuna Teorik Yaklaşımlar Google

Bu bölümde sosyolojide en önemli kuram olan fonksiyonalist, çatışma ve etkileşimci yaklaşımın aileyi nasıl gördüğünü ve ele aldığını inceleyeceğiz. Fonksiyonalist Yaklaşım Aile, her zaman toplum içinde önemli bir kurum olmuştur. Aile içinde doğup ortalama 20-25 yaşlarına kadar burada yaşıyor ve temel özelliklerimizi kazanıyoruz. Daha sonra evlenip kendi kurduğumuz aile içinde yaşantımız sürüyor. Boşanma oranlarındaki asın […]

Aile Psikolojisinde Circumplex Model Google

Aile ile ilgili yapılan çalışmalarda aile psikolojisini tanımlamak üzere çeşitli model­ler geliştirilmiştir. Aile psikolojisi ile ilgili tüm araştırmalar incelenerek elli kadar kavram derlenmiş ve aile etkileşimini açıklamak üzere “Circumplex Model”i geliş­tirilmiştir. Bu model sayesinde evlilik ve aile sistemiyle kuram, araştırma ve uygu­lama arasındaki boşluk doldurulmuştur. Bu modelde yer alan üç temel kavram di­ğer modeller ile […]

Aile Psikolojisine Yaklaşımdaki Değişimler Google

Psikoloji bilimi başlangıçta ağırlıklı olarak bireyin kendisi ile ilgilenmiştir. Son yıl­larda bilim, dolayısıyla toplum aile kavramı ile daha fazla ilgilenmeye başlamış; psikoloji ve sağlıkta aile bakış açısı hakim olmaya başlamıştır. Aile, idealize edilen sosyokültürel bir yapıdır. Her kültürün çeşitli aile imgeleri, her toplumun aileyi düzenleyici mekanizmaları, her ailenin kendi mitleri, sırları ve kuralları vardır. Kuramcı […]

Aile Sosyolojisinde Yeni Bakış Açıları Google

Son on yılda feminist bakış açılarından yararlanılarak yeni kuramlar oluşturulmuş­tur. Bu kuramların ortaya çıkmasında aile biçimlerinde meydana gelen değişiklik­ler, bireyler arası ilişkilere bakış açılarının değişmesi, evin dışındaki alanlarda ger­çekleşen feminist çalışmalar etkili olmuştur. Bu bağlamda boşanma ve tek başına çocuk yetiştirme, yemden kurulan aileler, eşcinsel aileler ve birlikte oturma gibi konulara ağırlık verilmiştir. Sayılan bu […]

Aile Tedavisini Gerektiren Durumlar Google

Aile görüşmesi sonunda aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı tespit edil­diğinde aile tedaviye alınır (Kılıç ve Uslu, 2000, s. 425): – Başvuru yakınması evlilik sorunlarıyla ilgiliyse, – Başvuru yakınması aile bireyleri arasındaki sorunlarla ilgiliyse, – Aile üyelerinin iletişimi ve birbirlerini algılamasında kronik ve ciddi sorun­lar varsa – Ailede antisosyal davranış gösteren, ya da evden ayrılma sorunu […]

Aile Tipleri ve Özellikleri Google

Ortak özellikleri olmakla birlikte farklı zaman dilimlerinde ve farklı yerleşim bölgelerinde, çeşitli etkenlere bağlı olarak değişik aile yapıları oluşmuştur. Büyük ölçüde ekonomik ve kültürel etkenlerin şekillendirdiği bu aile yapıları aile tipleri olarak sınıflandırılarak incelenmektedir. Bu sınıflamalarda ailenin büyüklüğü, ailenin yönetim biçimi ve ailenin yaşadığı yer, kullanılan en yaygın ölçütlerdir. Ailenin Büyüklüğüne Göre Aile Tipleri Bu […]