Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Eşlerin Yakınları İle İlişkiler Google

Evlilik yalnızca iki kişiyi birbirine bağlayan yalın bir ilişki değildir. Eşlerin aileleri de bu ilişki dokusunda bir yere sahiptir. Bireyler için evlilik, yeni rollerin üstlenilmesini gerektiren, ilişkilere farklı boyutlar kazandıran yeni bir durumdur. Gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, elti, görümce, baldız, kayınbirader gibi rollerle evlilik yaşamında tanışılır. Başarılı bir evlilik ve mutlu bir aile olmak bu […]

Etnosentrizm ve Kültürel Relativizm Google

Kültür taassubu veya ben merkeziyetçilik diye bilinen etnosentrizm kişinin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi demektir. Kültürler farklı olmakla insanoğlu belirli bir kültürde doğar ve yaşamını sürdürür. Başkalarının kültürünü tanımadığı için kendi norm ve değerlerini üstün görür. İler kültürde insanlar kendi ahlak anlayışlarını, evlilik biçimlerini, giyim kuşamlarını, güzellik anlayışlarını, […]

Evlat Edinme Google

Uzun uğraş ve tedaviler sonucunda anne baba olma umudunu kaybeden eşler, evlat edinme yoluyla bu rollerini yerine getirmeyi düşünmektedirler. Evlat edinme, normal yoldan çocuk sahibi olmaya verilecek karardan daha zor ve sorumluluk isteyen bir karardır. Eşler, bunu gerçekten isteyip istemediklerini ve bir başkası tarafından dünyaya getirilmiş bir çocuğu evlat olarak kabullenmeye hazır olup olmadıklarını birlikte […]

Evlenme Google

Evlenme, kadınla erkek arasında, yasal düzenlemelere ve kültürel değerlere uygun olarak sürekli bir yaşam birliği yaratmak üzere yapılan bir sözleşmedir. Evlenmenin Koşulları Evliliğin hukuken geçerli sayılabilmesi, öncelikle yasalara uygun olarak gerçekleşmiş olmasını gerektirir. Türk Medeni Kanunu, evlenmeyle ilgili koşullan, evlenme töreninin nasıl yapılacağını ve hangi durumlarda evlenmenin geçerli ya da geçersiz sayılacağını hükme bağlamıştır. Yasada, […]

Evlenme, Evlilik Oranları ve İlk Evlenme Yaşı Google

Ergen bir kadın ve ergen bir erkeğin yaşamlarının geri kalan süresini birlikte geçirmeye karar verip bu kararlarını bir akide bağlamaları olayına evlenme denilmektedir. Bir toplumdaki toplam evlenme sayısının toplam nüfusa oranı ise evlilik oranı olarak tanımlanmaktadır. Yazan’ın (1989), W. Goode’ın yapmış olduğu bir araştırmaya dayanarak verdiği bilgilere göre, 1890’dan 1956’ya kadar geçen süre içerisinde Amerika […]

Evliliğe Hazır Olmak Google

Bireylerin evliliğe hazır olmaları ve kendilerini her yönden evliliğe hazır hissetmeleri evlilikte haşarının en önemli koşullarından biridir. Evlilik, üstlenilecek yeni roller, sorumluluklar, kurulacak çok yönlü ilişkiler, ihtiyaçlar ve çözülmesi gereken sorunlar demektir. Bireylerin bu yeni rol ve sorumlulukları başarıyla yerine getirebilmeleri, karşılaştıkları engelleri başarıyla aşabilmeleri, her şeyden önce buna hazır olmaları ile mümkündür. Evliliğe hazır […]

Evliliğin İşlevleri Google

Evlilik hem bireysel hem de toplumsal açıdan, kimi zaman doğrudan kimi zamanda dolaylı yoldan pek çok işlevi yerine getirir. Bu işlevler biyolojik, psikolojik, ekonomik ya da sosyal içerikli olabilir. Bu işlevleri evliliğin olumlu yanları ya da yararları olarak da düşünebiliriz. Şimdi bu işlevlerin neler olduğunu sırasıyla görelim: – Evlilik, cinsel güdünün sağlıklı ve meşru yoldan […]

Evliliğin Sosyal Yapıdaki Yeri ve Önemi Google

Evlilik aynen aile gibi sosyal bir kurum, evlerime ise bu kurumun varlığını meşrulaştıran hukuki bir işlemdir. Kadın ve erkeğin yasalara uygun olarak, evlilik birliği oluşturmak üzere gerçekleştirdiği hukuki işlemler “evlenme” ya da “evlenme akdi” olarak tanımlanır. Eşler, evlenme sözleşmesinin yapıldığı andan itibaren yeni bir statü içine girerler. Bu hukuki işlem aynı zamanda eşlere bazı haklar […]

Evliliğin Temel Dayanakları Google

Bir evliliğin geçerli olabilmesi için hukuki açıdan, sosyal açıdan ve duygusal açıdan dayanaklarının olması gereklidir. Hukuki Dayanaklar Evlilik, hukuka ve toplum kurallarına uygun olmak koşuluyla, bireylerin özgür iradeleri ile seçtikleri bir yaşam biçimi ve bireysel bir haktır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 16. maddesine göre; “Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın ırkı, uyruğu ve dini […]

Evlilik Biçimleri ve Analizi Google

Genelde aile, küçük aile ve geniş aile olarak sınıflandırılmasına karşın bunların kendi içinde farklılaştığını, hatta her kültürde geçmişten geleceğe farklı aile biçimlerine rastlandığını daha önce de belirtmiştik. Ancak, yine de aile kalıpları tesadüfi ve değişken değildirler. Sosyologlar aile ve evlilik biçimlerini beş temel kategoriye ayırarak incelemektedirler. Bunlar; – Eş sayısı, – Grup ilişkileri, – Çiftlerin […]