Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Davranışın Gelişimini Açıklamaya Yönelik Başlıca Kuramlar Google

Günümüzde farklı kuramsal yaklaşımların olması, bir davranışın birden fazla bakış açısı ile değerlendirilmesine neden olmaktadır. Gelişim kuramcıları bireyin gelişimini açıklarken, çevrenin ve kalıtımın etkisi, bireyin gelişim sürecindeki rolü (aktif, pasif), gelişimin sürekli veya dönemler halinde oluşu ve kritik dönem kavramına verdikleri önem açısından farklılık göstermektedirler. Yukarıda davranışın gelişimi açıklanırken, kalıtım ve çevre arasındaki etkileşimin önemi […]

Davranışsal Yaklaşımlar Google

Davranışsal yaklaşımların amacı etkili bir liderlikle, davranışların nasıl birleştirilebileceğini tanımlamaktır. Araştırmalar, etkili bir liderin daha az etkin bir liderden farklı olan davranışsal özelliklerinin neler olabileceğini tahmin etmeye çalışmışlar ve etkin bir lider davranışlarının tüm durumlarda aynı olabileceğini belirtmişlerdir. Michigan State ve Ohio State Üniversitesi Çalışmaları Michigan Üniversitesi araştırmalarında liderlik davranışı, işe yönelik ve çalışana yönelik […]

Değişen Toplum ve Aile Kavramı Google

Sanayi Devrimi, Uzay Çağı, sanayi ötesi toplum, bilgi çağı, iletişim çağı vb. kav­ramlarla nitelenen toplumsal değişimlerin aile yapısı üzerinde de önemli etkileri olmuştur. Giderek hızlanan değişim ve gelişimler yaşam tarzları kadar, yaşamdan beklentiler ve bireylerin birbirleri ile etkileşimlerini de farklılaştırmaktadır. Eskinin geleneksel aile yapısı, yerini yalnızca anne, baba ve çocuklardan olu­şan çekirdek ailelere bırakmıştır. Aile […]

Depresyon Google

Herkesin kendini çökkün olarak duyumsadığı zamanlar olur. Yakın bir dostun kaybı, bir ilişkinin bitmesi, işini kaybetme ya da evden uzak kalma gibi nedenler insanın kendisini çökkün hissetmesine sebep olabilir, insanları çoğu bir süre son­ra bu tür üzüntülerinden kurtulur. Ama bu olmuyorsa; yani üzüntü, yalnızlık, hu­zursuzluk, yorgunluk duygularından kurtulamıyorsa; o zaman klinik depresyon­dan söz edilebilir (Köroğlu, […]

Dil ve Kültür Google

Kültür insanların toplumsal mirasıdır. Bu miras topluma yeni katılanlar tarafından öğrenilir ve her nesil bunu değiştirecek gelecek nesillere aktarır. Kültürün yaratılışı ve aktarılışı insanın özel bir becerisi olan sembollere dayanır. Bu sembollerin en önemlisi ise kullanılan dil veya lisandır. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi kültür bu dil yoluyla gelecek nesillere aktarılır. Sembol nedir? Sembol insanların […]

Doğum Oranları ve Doğurganlık Google

Değişen teknoloji doğum oranları ve doğurganlık üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. 1866’dan 1960’a kadar olan dönem içerisinde, 14 ülkede gözlenen doğum oranları, endüstrileşmeye paralel olarak doğum oranlarında düşme olduğunu göstermektedir. Doğum oranlarında görülen bu düşme 1960’dan günümüze kadar, söz konusu bu ülkelerin birçoğunda artarak devam etmektedir. Çizelge 12.8’in incelenmesinden doğum oranının sürekli olarak azaldığı anlaşılmaktadır. Toplumların […]

Dünyada Çocuk ve Aileyi Koruyucu Kurumlar Google

İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımın yaralarını sarmak fikri, insanların yeni ör­gütlenmelere gitmesinde önemli bir itici güç olmuştur. Bunun sonucunda, 1945 yı­lında Birleşmiş Milletler kurulmuştur. O yıllarda henüz çocuklar için özel bir örgü­tün kurulması fikri bulunmamaktaydı. Daha sonra Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulan Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi (UNRRA), bir süre sonra kapatıldı ve yerine […]

Durumsal Liderlik Modelleri Google

Durumsal liderlik modelleri ile ilgili yapılan araştırmalar, liderliğin değişik durumlarda farklılaşabilen davranışlar olarak ele almışlardır. Bu modele göre liderlik, ortama göre değişebilir davranışlardan oluşur. Durumsal liderlikle ilgili pek çok model vardır. Bu bölümde durumsallık modellerinden bazıları üzerinde durulacaktır. Bunlar Fiedler’in Durumsallık Modeli, House’un Yol-Amaç Modeli ve Vroom-Yetton-Jago Modelidir. Fiedler’in Durumsallık Modeli Fiedler’in durumsal liderlik modeli, […]

Duygular Google

Güdüsel davranışlarımıza çoğu kez değişik duygular eşlik eder. Bir amacımıza ulaşmamız, bizde sevinç ve mutluluk duyguları uyandırır. Ulaşmak istediğimiz bir hedefe ulaşamama olasılığı bizi kaygılandırır. Amacımıza ulaşmada başarısız olduğumuz zaman hayal kırıklığına uğrar, üzülür, bazen de öfke duyarız. Duygularımız sadece güdüsel davranışlarımıza eşlik etmekle kalmaz, aynı zamanda bu tür davranışların başlamasına neden de olabilir. Örneğin, […]

Duygular ve Psikosomatik Bozukluklar Google

Daha önce de bir kaç kez vurguladığımız gibi, fizyolojik olarak bizi gereken davranışları yapmaya hazırladıkları için, duygularımıza eşlik eden fizyolojik tepkilerin uyum sağlayıcı işlevleri vardır. Ancak yoğun bir biçimde yaşanan nahoş duygular, çok uzun süre devam ettikleri ya da kronik hale geldikleri taktirde, psikosomatik bozukluklar adı verilen bazı rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Psikosomatik rahatsızlıklar, kısmen uzun […]