Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Çocuğun Ahlak Gelişimi Google

Çocukların toplumsal gelişimi, önemli ölçüde onların davranışlarına yön veren ahlaki yargılarının oluşumuna bağlıdır. Ahlak, “bir toplum içindeki kişilerin uy­mak zorunda bulundukları davranış kurallarıdır” (Milliyet, 1990, s. 11) İnsan dav­ranışlarını iyi ve kötü diye değerlendirmekten doğan ahlakın kaynağı vicdandır. Vicdan, iyiyi ve kötüyü ya da haklıyı ve haksızı ayıran bir bilinç türüdür. Ancak neyin ahlaklı, neyin […]

Çocuğun Sosyal Gelişimi Google

Bu kavram, çocuğun hem kültürel hem de evrensel değer ve ilkelere uygun davranış örüntüleri edinmesiyle ilgilidir. Sosyal gelişim, bebeğin kendinin farkına var­ması ve diğer insanlarla ilişkiye girmesiyle başlar ve yaşam boyu devam eder. Bi­reyin başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurup sürdürebilmesi, bebeklikten başlayarak uygun yaşantılar geçirmesiyle olanaklıdır. Çocuğun ilk sosyal ilişkisi anneye ba­ğımlılık olarak başlar. Bir yaşından […]

Çocuk ve Ailenin Korunmasının Önemi Google

Çocukluk diye isimlendirilen evre (yaşamın ilk 18 yılı) oldukça yeni ve çağdaş bir kavramdır. Birkaç yüzyıl öncesine kadar bu evrenin insan yaşamındaki önemi bi­linmiyordu. Bugün insanları tutum ve davranış özelliklerinin temel belirleyicile­rinden birisinin, çocukluktaki yaşantılarının niteliği olduğunu biliyoruz. Aile, top­lumun kültür değerlerini bir kuşaktan diğerine aktarma şeklindeki temel işlevi bağlamında; sosyalleşmenin sağlandığı, yargıların oluştuğu, tercihlerin […]

Çocuk ve Ergen Suçluluğunda Ailenin Rolü Google

Aile, çocuğun içine doğduğu, dolayısıyla ilişki kurduğu ilk birimdir. Ana baba ol­mak yalnızca çocuğu dünyaya getirmek, büyütmek ve onun fiziksel gereksinim­lerini karşılamak değildir. Elbette çocuğun yaşamım sağlıklı bir biçimde devam et­tirebilmesi için korunup kollanması önemlidir. Ancak ailenin temel görevi, çocu­ğun fizyolojik gereksinimleri kadar psikolojik ve sosyal gereksinimlerini de karşı­lamaktır; yani çocuğa sevgi ve güven vermektir. […]

Çocuk ve Ergenlerde “Suç” Olarak Görülen Davranışlar Google

Çocuk suçluluğu içinde ilk sırayı hırsızlık almakta, bunu yaralama suçları izlemek­tedir. Ülkemizde en çok işlenen çocuk suçlarına baktığımızda, çocuk suçlarının %39,4’ünün mala karşı işlenen suçlar yani hırsızlık (mesken ve otodan yapılan hır­sızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı) olduğu, bunu şahsa karşı işlenen ve cinsel suçların izlediği görülmektedir. Küçük şehirlerde de hırsızlık ilk sırayı almaktadır. Yara­lama olaylarının sayısı […]

Çocuk ve Ergenlerde “Suç” Olarak Görülen Davranışlar Karşısında Ana Baba Tutumları Google

Toplumun en küçük birimi olan aile, iyi ya da kötü tohumların filizlendiği sosyal bir ortamdır. Bundan dolayıdır ki ailenin, çocuğun topluma yararlı bir birey olmasında ya da suça itilen bir birey olarak yetiştirilmesinde önemi çok büyüktür. Suç­luluğa ilişkin araştırmalar suçlu çocukların ana-babalarının, çocuklarına karşı ih­malci ve hatta reddedici bir tutum içerisinde olduklarını, genellikle fiziksel cezaya […]

Çocuk ve Ergenlerde “Suç” Olarak Görülen Davranışların Nedenleri Google

Suç işleyen çocuk yoktur, suça itilen çocuk vardır. Suça yönelen çocuk ailedeki ve toplumdaki düzensizliklerin bedelim ödeyen, sonra da topluma ödeten çocuktur. “Suçlu” denen çocuk, daha baştan vazgeçilmez birçok hakkından yoksun bırakı­lan, dolayısıyla yasa dışı yollardan hakkım almaya zorlanan, ezilmişliğini, itilmişli­ğini bilinçsizce tepki vererek gösteren çocuktur. Çocuk ve/veya ergeni suça iten nedenler arasında; – Sevgi […]

Davranış Üzerine Azınlık Etkisi Google

Görüldüğü gibi, grupla bireyin düşünceleri arasında farklılıkların bulunduğu durumlarda. çoğunlukla birey düşüncelerini gruba uyacak biçimde değiştirmektedir. Sosyal etki genellikle çoğunluğun azınlığı etkilemesi biçiminde gerçekleşmekledir. Bununla birlikte, bazı koşullarda azınlığın kendi fikirlerini çoğunluğa kabul ettirmesi de mümkündür. Tarihte, azınlık etkisi adı verilen bu olgunun çok sayıda örneği vardır. Bir çok bilimsel gerçek başlangıçta çoğunluk tarafından reddedilmiş, […]

Davranış Üzerine Sosyal Etki Google

Davranışlarımız üzerindeki sosyal etki kendini değişik biçimlerde gösterir. Bu bölümde bireyin davranışlarını farklı biçim ve derecelerde etkileyen, uyma, kabul et me ve itaat olarak adlandırılan üç tür sosyal etki üzerinde durulacaktır. Uyma Günlük yaşamda insanları dikkatle gözlediğimiz zaman değişik türde uyma davranışlarına tanık oluruz. Örneğin, kalabalık bir caddede, iki kişinin dikkatle bir noktaya baktığını gören […]

Davranışçı Yaklaşım Google

“Davranış Kuramı” terimi ile “Öğrenme Kuramı” terimleri çoğunlukla eş anlamda kullanılırlar. Davranışçı Yaklaşım, ilk çalışmalarda ortaya konan öğrenme ilkeleri ve bunlara dayalı uyarıcı-tepki (davranım) modelinin, kontrollü koşulların sağlandığı laboratuvar deney ortamlarındaki deney ve araştırma bulgularından temelini alır. Uyarıcı-tepki veya davranım (U-D) modelini, davranışı ve kişiyi anlamanın tek yolu ve açıklaması olarak katı bir biçimde benimseyen […]