Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Boşanmanın Etkileri ve Sonuçları Google

Boşanma süreci, evliliği sürdürmeye yönelik tüm çabaların başarısızlıkla sonuçlanması ve tek çözümün boşanma olarak görülmesiyle başlar. Boşanma evlilik için çözüm değil çözümsüzlüktür. Çünkü yasal boşanma kararı ile evlilik birliği ve ailenin ortak yaşamı sona ermektedir. Boşanma çeşitli aşamalardan oluşan çok yönlü bir süreçtir. Bu aşamalar şunlardır: – Duygusal boşanma: Evliliğin çözülme sürecinde eşlerin birbirine karşı […]

Boşanmanın Yasal Dayanakları Google

Evlilik gibi boşanma da yasayla düzenlenmiş ve hukuki temelleri olan bir kurumdur. Boşanmanın nedenleri ve sonuçları Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde açıkça tanımlanmaktadır. Tüm toplumsal kurumlar gibi hukuk da, aile birliğinin yaşatılması ve korunmasından yanadır. Türk Medeni Kanunu’nda birliğin sona erdirilmesinin geçerli nedenlerinin olması ve boşanmaya kadar her türlü çözümün denenmesi temel ilke olarak benimsenmiştir. […]

Boyun Eğme – İtaat Google

İnsanları etkilemenin temel yollarından biri de onlardan istekte bulunmaktır. Bazen isteklere hiçbir neden olmadan uyarız. Bir çalışmada araştırmacılar, fotokopi makinesini kullanmak için bekleyen insanlara gitmelerini, çünkü çok fotokopi çekeceklerini söyleyerek yaklaştılar ve insanlar da bu isteğe hiç düşünmeden uydular. Ellen Langer bu davranışı dikkatsizlik olarak tanımlıyor. Çünkü kişiler isteğe hiç düşünmeden uyuyorlar. Genelde, alışkanlıklarımız hariç; […]

Çağdaş Eğitimin Amaçları ve İşlevleri Google

Çağdaş eğitimin en genel amaçlarından birisi de öğrencinin, bir bütün halinde gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Bu genel amaç daha önce de vurgulanmıştır. Eğitimin bu amacı rehberliğin de en genel amacıdır. Eğitimin amaçları biraz ayrıntılı olarak açıklanacak olursa şunlar söylenebilir: Birincisi, eğitim her bireyin kendisi için onu bir meslek sahibi yapmak, çevreye uyumunu sağlamak […]

Çatışma – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden İlişkinin Tersine Dönmesi Üç yıl önce Mr. Johnson, büyük bir finans kurumunda ofis yöneticiliği pozisyonuna terfi ettirilmişti. Kısa zamanda yeni amirinin iletişim sorunu olduğunu anladı. Bu hanım oldukça sert bir insandı ve Mr. Johnson’un kariyeriyle hiç ilgilenmiyordu. Yeni amirinin iletişim sorunlarından evde eşine söz ettiğinde eşi, birlikte en iyi şekilde nasıl çalışabilecekleri konusunda […]

Çatışma Düşüncesinde Genel Yaklaşımlar Google

Çatışma konusunda üç genel yaklaşım bulunmaktadır. Geleneksel Yaklaşım Bu görüş, çatışmanın olumsuz, amaçlara ulaşmayı engelleyen yıkıcı sonuçlara yol açtığını ifade eder. Ayrıca çalışanların kendilerini iyi hissetmemelerine ve olumsuz duygulara kapılmalarına neden olur. İnsan İlişkileri Yaklaşımı Bu görüş, çatışmanın kaçınılmaz olduğunu, insanın olduğu her yerde doğal bir olgu olarak ortaya çıkacağını savunur. Bu model, çatışmanın varlığını […]

Çatışma Kavramı Google

Çatışma ile ilgili yapılmış tanımlar sınırsızdır. Çatışma kavramı çok çeşitli anlamlara gelmesine rağmen ortak bir tanım geliştirilmeye çalışılmıştır. Her şeyden önce çatışmanın olup olmadığı taraflar tarafından algılanmaya bağlıdır. Genel anlamda çatışma birey ya da grupların içinde ve aralarında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan anlaşmazlık, zıtlaşma, uyumsuzluk ve birbirine ters düşme durumu olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma […]

Çatışma Nedenleri Google

Çatışma nedenleri sayılamayacak kadar çok olabilir. Kişilerarası ilişkilerden başlayıp bireyin davranış, tutum, kişilik yapısından içinde bulunduğu ortama kadar birçok neden sayılabilir. Ancak çatışma, modern toplumsal yaşamın bir gerçeği ve vazgeçilmez bir unsuru olarak yer alır. Çatışmaya yol açan nedenleri, çok genel anlamda aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz: Güç Mücadeleleri Bireyin güce sahip olma çabaları ile güce […]

Çatışma Türleri Google

Çatışma olgusunun toplumdaki yaygınlığı göz önüne alındığında pek çok çatışma şeklinden söz edilebilir. Polis-vatandaş, amir-ast, karı-koca, anne-baba-çocuk, kadın-erkek, spor takımları, siyasi çatışmalar gibi örnekler çoğaltılabilir. Burada en çok bilinenler ve örgütleri ilgilendiren çatışma türleri üzerinde kısaca durulmaya çalışılacaktır. Birey Düzeyli Çatışmalar * Engellenme * Amaç Çatışmaları * Rol Çatışmaları ve Rol Belirsizliği Sosyo-Psikolojik Çatışmalar * […]

Çatışma Yönetimi Google

Çatışma ile etkili bir mücadele veya yönetimi için örgütün çatışmayı orta düzeyde tutması ve bunu daha ileriye götürmemesi gerekir. Genelde çatışmayı yönetmede iki yaklaşım kullanılır: Bunlar; Davranışsal ve Tutumsal Modellerdir. Yani yöneticiler çatışmayı yönetmede ya doğrudan davranışlara yönelir ya da uzun zaman alan tutum değiştirme yaklaşımı kullanırlar (Özkalp, Kırel, 2001, s.401). Davranışsal yaklaşıma göre ilk […]