Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Benlik Düzenleme Google

Özdüzenleme insanın kendi hareketlerini kontrol etmesi ve yönetme şeklidir. Gördüğümüz gibi insanlar kendileri hakkında çeşitli miktarlarda bilgi depolarlar, kişisel özellikleri, arzu, amaçlar ve gelecekteki durumları gibi. Ama bu, devam eden duygu ve hareketler ile nasıl ilişkilendirir? İşleyen Kişisel Algı Düşüncelerimizi ve devam eden davranışlarımızı etkileyen benlik düzeyi, bir özel durum dâhilinde ortaya çıkan kişisel algımıza […]

Benlik Kavramı, Medya ve Barbie Google

Benlik Kavramı, Medya ve Barbie Son yıllarda, rahatsız edici yükselen bir değer haline gelen genç kızların özsaygılarını fiziksel görünümleri ile kazanmaları, bir zamanlar özsaygının özü olan başarı ve değerleri göz ardı etmektedir. Dış görüntü üzerine oluşan bu vurgu Amerika’da yaşayan ergenlik çağındaki çok sayıdaki genç kızın yeme bozukluğu olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. Amerika’da yaşayan […]

Benlik Nedir? Google

En önemli kişilik özelliğimiz nedir? Neyi az yaparız? Ne tür durumları tercih eder, hangilerinden sakınırız? Herkes kendini her şekilde düşünebilir. Örneğin, zenci bir kadın sosyoloji profesörü olmayı düşünebilir. Başka biri de kendini bir cerrah olarak düşünebilir. Ancak bu genç, akademik eğitime meyilli olmayabilir. Üçüncü bir kişininse gelecekteki amacının bir bölümü, orta batının en büyük arazisine […]

Bilimsel Araştırma İlkeleri Google

Araştırmanın doğru, geçerli ve güvenilir bilgilere ulaşması için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikleri dört temel başlık altında toplamak mümkündür. Bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özellikler: – Nesnellik (objektiflik), – Doğruluk ve tekrar, – Basitlik ve açıklık, – Sınırlılık. Nesnellik (objektiflik) Bir araştırmada araştırmacının kişisel inançları, çıkarları, alışkanlıkları, beklentileri yer almamalıdır. Bulgular olduğu gibi […]

Bilimsel Yöntemde Takip Edilmesi Gereken Aşamalar Google

Bilimsel yöntem, organize ve sistematik bir biçimde oluşmuş bir takım aşamalardan oluşur. Bir bilimin amacına ulaşmasını her şeyden önce yöntemi sağlar. Yöntem “nasıl” sorusuna cevap verir ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planıdır. Bir yöntemde en temel şey planlamadır. Sosyologlar herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek istediklerinde, telefona sarılarak ya da sokaktaki insanı durdurup bilgi […]

Bilinçdışı Güdülenme Google

Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla verdiğimiz örnekler, güdülenmenin bilinçli bir süreç olduğu, yani insanların güdülerinin ve güdülerinin hedeflerinin neler olduğunu her zaman bildikleri izlenimini uyandırmaktadır. Kuşkusuz, belirli bir davranışı niçin yaptığımızı ve bu davranışımızın hedefinin ne olduğunu bildiğimiz birçok durum vardır. Bununla birlikte, gerçek güdümüzün ve davranışlarımızın asıl hedefinin ne olduğunun farkında olmadığımız durumlar […]

Bireyleri Evliliğe Yönlendiren Etkenler Google

Evlilik toplum değerleriyle şekillenen ve yaşayan sosyal bir kurumdur. Yasalara göre evlilik, ailenin meşru yoldan kurulmasının ön koşuludur. Dinen birbirine haram sayılan kadın ve erkek evlenme sonucunda birbirlerine helal sayılırlar. Evlenmek insana özgü bir toplumsal davranış, toplum değerleriyle geliştirilmiş bir kültür olgusudur. Bu nedenle toplum evlilikten yanadır. Evlenme yaşına gelen bireyler toplum ve aileleri tarafından […]

Bireysel ve Aile Tedavisi Yaklaşımlarının Farkları Google

Bireysel ve aile tedavisi arasında dört temel farktan söz edilmektedir (Eskin, 2007). Birincisi, bireysel tedavide üzerinde çalışılan birim bireydir, aile tedavisinde ise ai­le sistemidir. Geleneksel bireysel tedavi yaklaşımı bireyle çalışırken aile tedavisin­de aile üyelerinin tamamı tedaviye katılır. İkincisi, bireysel tedavi bilişsel ve duyuş- sal süreçler üzerine odaklanır. Çünkü bireysel tedavide esas alınan varsayımlara göre; bireydeki […]

Boşanma Google

Boşanma, taraflardan birinin veya her ikisinin kendi arzusu ile toplumda geçerli norm veya adetlere göre evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Geleneksel toplumlarda boşanma yaygın değilken, özellikle endüstrileşmiş toplumlarda bu oran çok yüksektir. Bu oran 1991 yılında Amerika’da binde 4.70, Türkiye’de 1994 rakamlarına göre binde 0.92’dir. Bu tür bir eğilimin temel nedenleri, geleneksel aileyi güçlü kılan, ekonomik, […]

Boşanma Kurumu Google

Boşanma evlilik kadar eski bir kurumdur. Evliliğin sosyal bir kurum olarak kabul edildiği toplumlarda boşanma hakkı yasayla geleneklerle kısıtlanmış, ancak hiçbir zaman ortadan kaldırılmamıştır. Boşanma, hiçbir zaman toplumlarda teşvik edilen bir kurum olmamıştır. Ancak içinde bulunduğumuz asırda değişen teknolojiye ve değer yargılarında meydana gelen değişimlere bağlı olarak, boşanma kurumuna daha fazla hoşgörü ile yaklaşılmaya başlandıktan […]