Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Ailede Yaşanan Krizler Google

Yukarıda açıklanan yaşam döngüsündeki her geçiş dönemi ailenin değişmesini, önceliklerinin yeniden oluşturulmasını, yeni yaşam döneminin zorluklarına karşı yemden organize olmasını gerektirir. Ailede yaşanan krizler derken özünde yaşam döngüsündeki evreler nedeniyle yaşanan sıkıntılar kastedilmektedir. Bu sıkıntılar, yaşam döngüsü üç gruba (çift oluşturma, genişleme ve küçülme) indirgenerek aşa­ğıda açıklanmıştır. Çift Oluşturma Çift oluşturma karan, birçok insan için […]

Ailelerde Toplumsal ve Ekonomik Olumsuzluklara Sağlıklı Yaklaşma Google

Olumsuzluklara sağlıklı yaklaşmanın yolu aileleri bu konularda eğitmek, bilinçlen­dirmek ve onlara sosyal destek sağlamaktır. Olumsuzluklar karşısında aile bireyle­ri arasındaki dayanışmayı artırıcı tutumlar, eğitim yolu ile kazandırılabilir. Toplum­sal ve ekonomik nedenlerle gelişen olumsuzluklardan korunmanın yolları, ailele­re öğretilebilir. Ancak sadece eğitim yeterli olmaz. Bu eğitimin etkili olabilmesi için, bu durumlara uğramış ailelerin desteklenmesini sağlayan sosyal örgütlerin de […]

Aileleri Etkileyen Toplumsal ve Ekonomik Etmenler Google

Deprem, sel gibi doğal afetler, insanoğlu eliyle yaratılan savaşlar gibi sosyal afet­ler, çeşitli olumsuz koşulları yarattığı açlık ve kıtlıklar, ekonomik alanda yaşanan güçlükler, salgın hastalıklar aileleri ve sonuçta da toplumları kötü yönde etkiler. Yurdumuzda 1999 yılında meydana gelen Yalova-Gölcük depremi sonrasında ai­lelerin nasıl yıkıldıklarını ve perişan olduklarını çok yakından izledik. Aileler evle­rini kaybettiler; çok sevdikleri […]

Ailenin Birey ve Toplum Açısından Önemi Google

Ailenin birey ve toplum açısından önemi, onun kendisinden beklenen işlevleri ye­rine getirip getirememesi, yani sağlıklı olup olmamasıyla ilgilidir. Dolayısıyla önce “sağlıklı ve sağlıksız aile” kavramlarını açıklığa kavuşturmak gerekir. Eğer sağlıklı ailenin ne olduğunu açıklarsak sağlıksız olanın anlamı kendiliğinden ortaya çıka­caktır. Sağlıklı aile, tıpkı normal ve anormal tanımının yapılamaması gibi net olma­yan göreceli bir kavramdır. Her […]

Ailenin Birey ve Toplum Açısından Yeri Google

Aile, yerine getirdiği işlevlere bağlı olarak hem birey hem de toplum açısından değerlidir. En genel anlamda ailenin görevi, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmektir. Aile bu görevini yerine getirebildiği ölçüde güçlü ve sağlıklı bir aile, işlevsel bir sosyal kurum olma özelliği taşıyabilir. İnsan, doğumundan kendine yeter haline gelinceye kadar özenle bakılıp gözetilmesi gereken bir canlıdır. […]

Ailenin Bütünlüğünün Bozulması ve Nedenleri Google

Aile, karşı cinsten iki insanın evlenerek, büyük umutlar ve hayallerle oluşturdukları bir yapıdır. Arzu edilen, bu yapının korunup geliştirilerek ömür boyu yaşatılmasıdır. Ancak ne yazık ki bu her zaman umulduğu gibi mümkün olmaz. Bireysel ve çevresel faktörlere bağlı olarak meydana gelen olumsuz gelişmeler aile yapısında bozulmalara yol açar. Aile üyelerinin yaşamlarını derinden etkileyecek değişimlere neden […]

Ailenin Çocuğun Gelişimi Üzerine Etkileri Google

Çocuklar, aile üyeleri arasındaki psikolojik etkileşimlerin oluşturduğu dinamik bir sistem içinde ve o sistemin bir parçası olarak büyür ve gelişirler. Bu dinamik ilişki ve etkileşim ağı yukarıda da bahsettiğimiz aile ortamıdır. Ailelerin çocuk yetiştir­meleri ulusal kültürden, toplumun sosyoekonomik durumundan, gelenek, dinî inanç ve değerlerden, aile bireylerinin kendi yetiştirilme biçiminden etkilenir. Ebe­veynlerin fiziksel özellikleri, ruh sağlıkları […]

Ailenin İşlevleri Google

Ailenin toplumdaki yerini ve değerini, üstlenmiş olduğu sorumluluklar ve yerine getirdiği işlevler belirlemektedir. Defleur’a göre aile kurumunun tarih boyunca değişmeyen iki temel amacı vardır. Bunlar; Toplumun biyolojik ve kültürel sürekliliğini sağlamaktır. Aile bu amaçların gerçekleşmesi yönünde evrensel nitelikte görevler üstlenmiştir. Murdack ise, temel aile yapısı olarak kabul ettiği çekirdek ailenin dört temel görevi olduğunu belirtmekte […]

Ailenin Tarihsel Gelişimi Google

Toplumun temeli olan ailenin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Ailenin oluşumunda ve şekillenmesinde çeşitli etmenlerin rol oynadığı ve ailenin bugünkü yapısına ulaşıncaya kadar belli evrelerden geçtiği kabul edilmektedir. Cinsel güdü, neslin devamı ve ekonomik ihtiyaçlar ailenin oluşumunda önde gelen etkileyicilerdir. Ailenin tarihi geçmişi ilk toplum yapısı olan Klan a kadar gitmektedir. Klan, hem ilk aile […]

Ailenin Temel Özellikleri Google

Aile, çok sayıda bilim dalının ilgi ve çalışma alanına girdiği için değişik açılardan ele alınmış ve çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Toplumsal değişim süreci içinde, ailenin yapı, işlev ve ilişkiler dokusunda meydana gelen değişimler aile tanımlarına da yansımıştır. Aile, aynı çatı altında yaşayan, aynı geliri paylaşan, evlenme, kan ve akrabalık bağlarıyla birbirine bağlanmış, üstlendikleri çeşitli rollerle birbirlerini […]