Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Felsefe

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2253 – Felsefe Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Felsefe Nedir? Google

Felsefe, dünyaya ilişkin algısal deneyimlerin “ötesine geçerek” veya “üstünden bakarak” dünyayı veya varoluşu anlama ve anlamlandırma etkinliklerinden veya alanlarından biridir. Felsefe esas olarak düşünmeye ve sorgulamaya istekli insanların aralarında gerçekleştirdikleri ve zihinsel alış-veriş süreçleri içinde karşılıklı tartışmalarla ortaya çıkabilecek dinamik bir olgudur. Felsefe cansız, soyut kelimeler yığını olmaktan ziyade; düşünen, fikir üreten ve fikirlerini birbirine […]

Batı Felsefesinin Başlangıcı ve Logos Kavramı Google

İnsan türünü diğer türlerden farklı kılan ilginç bir özellik, insanın yalnızca çevreyle doğal bir ilişki içinde bulunan, hayatta kalan ve türünü devam ettiren bir canlı olmayıp aynı zamanda içinde bulunduğu dünyayı açıklamaya ve anlamlı hale getirmeye çalışan bir varlık olmasıdır. Bir balık veya kedi beslenme işlevini düzenli olarak yerine getirerek yaşamını sürdürürken, insan, farklı olarak, […]

Felsefe Nedir? – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası Cesaretin ne olduğu üzerine Sokratçı arayışa bir örnek: Lakhes diyaloğu’ndan bir kesit. Lakhes ile Sokrates, cesaretin ne olduğu üzerine bir tartışma başlatırlar. Bu tartışmaya daha sonra Nikias’ı da dahil ederler. SOKRATES, – En büyük işlerin başında olan adamda en büyük bilgeliğin bulunması ela yaraşır; Nikias cesaretin ne demek olduğunu böyle anlatırken acaba ne […]

Felsefe Nedir? – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Düşünsel- zihinsel çabanın merkezde olduğu her durumda insan açıklama- anlama- anlamlandırma çabası içerisindedir. Dolayısıyla bulacağımız örneklerin bu durumu gözeten örnekler olması gerekecektir. Örneğin, herhangi bir düşünsel eylemde olmadan izlediğim bir film, sadece yiyeceklere odaklandığım bir karın doyurma eylemi, yapmam istenilen bir davranışı hiç sorgulama gereği duymadan gerçekleştirmeye girişmem […]

Felsefenin Alt Alanları Google

Tarihsel olarak bakıldığında, felsefenin dört ana irdeleme konusu olmuştur diyebiliriz: Metafizik, Etik, Epistemoloji ve Mantık. Metafizik, genel olarak varlık sorunu ile ilgilenir. Etik, ablak anlayışlarının ve iyi yaşamın ne olduğu konusunun araştırıldığı felsefe alanıdır. Epistemoloji (veya “bilgibilim”), bilginin yapısını ve kaynaklarını sorgular. Mantık ise akıl yürütme ve çıkarını yapmanın kurallarını inceler. Ancak felsefe bu temel […]

Felsefenin Kelime Kökeni: Bilgelik Sevgisi Google

Şimdi felsefenin ne tür bir düşünsel alan olduğu sorusunu aydınlatmaya çalışalım. ‘Felsefe’ kelimesinin temelini oluşturan dilsel alt- bileşenler aslında felsefenin kimliğini irdeleme çabasına ışık tutabilecek bazı önemli ipuçları sunarlar. Yunanca filosofia kelimesinden türeyen ‘felsefe’ terimi fil (sevgi) ve ‘sofla’ (bilgelik) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir ve “bilgelik sevgisi” anlamını taşır. Burada dikkatimizi çekebilecek bir nokta, terimin […]

Felsefenin Üç Farklı Boyutu: Eleştirel, Çözümleyici ve Bütünleştirici Google

Düşünce tarihine baktığımızda felsefenin oldukça farklı amaçlarla ve farklı biçimlerde yapıldığını görüyoruz. Bu bölümde felsefenin üç farklı boyutunu sergileyeceğiz ve felsefenin nasıl bir düşünsel işlev olduğu sorusunu biraz daha açık hale getirmeye çalışacağız. Bir hatırlatma yapmakta yarar var: Bu bölümde bir kategorilendirme sunmamız, felsefenin yalnızca burada ifade edilen üç boyutu olduğu veya felsefe kapsamında gerçekleştirilen […]

Russell ve Mill: Felsefenin Değeri Üzerine Google

Russell’a göre, batı felsefesinin ilk zamanlarında pek çok bilim dalı felsefi düşüncenin içinde kendilerine bir yer bulurken, zamanla bunlar kendi özerk alanlarını oluşturmuş ve ayrı disiplinler olarak birer kimlik edinmişlerdir. Bu bilim dallan ele aldıkları problemlere kesin sonuçlar bulabilme kapasitesine sahip olsalar da, bilimlerin tarihsel olarak “atası” konumunda olan felsefe için şu anda aynı şeyi […]

Sokratçı Arayış Google

Bu ilk ünitede amacımız felsefenin kapsamlı bir tarihçesini vermek değil. Ancak felsefenin ne tür bir düşünsel işlev olduğunun tam anlaşılması için tarihsel köklere inmek ve Eski Yunan felsefesinde kritik bir yer tutan Sokrates’in felsefi yaklaşımına kısaca göz atmak yararlı olacaktır. Yaşamı boyunca hiç yazılı eser üretmemiş olan Sokrates (M.O. 470- 399)’in fikirlerini Platon, Aristófanes, Zenofon […]