Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Tüketici Davranışları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2465 – Tüketici Davranışları Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Tüketici Davranışına Giriş Google

Giriş niteliğinde olan bu ünitede önce tüketici davranışının anlamı ve temel özellikleri ele alınacaktır. Bunu gerçekleştirirken tüketici birey ve ussal davranış ilişkisi irdelenecek ve tüketici davranışının anlamı, tüketici davranışının temel özellikleri ve tüketici davranışında ürün kavramı incelenecektir. Daha sonra tüketici davranışında araştırma yöntemlerinin özellikleri ve tüketici davranışı ve öbür bilim dalları arasındaki ilişki ortaya konduktan […]

02. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi Google

Bu üniteden sonra sırasıyla önce pazarlama stratejisi iki ünite olarak ele alınacaktır. Daha sonraki ünitelerde ise önce bireysel etkenler ayrı ayrı üniteler olarak incelenecek, sonra toplumsal kültürel etkenler de ayrı üniteler olarak ele alınacaktır. En son olarak da tüketici karar verme sürecinin işleyişi ve bu süreci oluşturan basamakların her biri incelenecektir. Bu ünite pazarlama stratejisinin […]

03. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumlandırılması ve Pazarlama Karması Google

Bu ünitede önceki ünitede ele alınan pazarlama stratejisi ögelerinden pazar bölümlemesi ve hedef pazarın seçiminden sonra gelen hedef pazar bölümlerinde ürünün konumlandırılması ve pazarlama karması stratejisinin geliştirilmesi aşamaları ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Hedef pazar bölümlerinde ürün konumlandırılmasının ayrıntılarını kavramak, – Pazarlama karması stratejisinin geliştirilmesini irdelemek için gerekli bilgi ve becerileri […]

04. Tüketici Davranışında Algılama Google

Bu ünite ile tüketici davranışındaki bireysel etkenleri incelemeye başlıyoruz. Bu ünitede, tüketicilerin yaşamı anlamlandırırken içinden geçtikleri algı süreçlerini ve algı ile ilgili kavramları ele alacağız. Ünitemiz uyaran ve duyum kavramlarını ele almakla başlayacak, sonrasında algı sürecinin üç önemli aşaması olan uyaranların alınması, düzenlenmesi ve yorumlanması konuları üzerinde durulacaktır. Daha sonra da algılamanın tüketici davranışlarına etkileri […]

05. Tüketici Davranışında Öğrenme ve Bellek Google

Bu ünitede önce öğrenme sürecinin anlamı ile tüketici davranışı açısından önemine değinilerek temel öğrenme kuramları ve pazarlama uygulamaları ele alınacaktır. Daha sonra bilgi işleme sürecine bağlı olarak bellek, bellek düzeyleri ve bellek süreçleri incelenecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Öğrenmeyi ve özelliklerini anlamak, – Öğrenme kuramlarını sıralamak, – Davranışçı öğrenme kuramını ve bölümlerini açıklamak, […]

06. Tüketici Davranışında Güdülenme Google

Bu ünitede önce güdü, gereksinme, hedef kavramları genel olarak anlatıldıktan sonra, güdülenme kuramları ele alınacak ve ardından bu kuramlar çerçevesinde oluşturulabilecek pazarlama stratejileri incelenecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Güdüleri ortaya çıkaran dürtüleri belirlemek, – Tüketici güdülerinin bölümlendirilmesini kavramak, – Güdülerin işlevlerini saptamak, – Maslow’un gereksinme derecelemesi yaklaşımını irdelemek, – Satın alma güdülerini saptamak, […]

07. Tüketici Davranışında Kişilik ve Yaşam Biçimi Google

Bu ünitede önce kişilik konusunda temel bilgiler verildikten sonra, tüketici davranışı yönünden önemli olan kişilik kuramları incelenecektir. Daha sonra kişilikle belli bağlantılarını kuracağımız yaşam biçiminin anlamı ve önemi ele alınıp, yaşam biçiminin ölçülmesi ve pazarlamada kullanılması üzerinde durulacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Kişiliğin tanımını kavramak, – Kişiliğin özelliklerini belirlemek, – Psikoanalitik kuramı irdelemek, […]

08. Tüketici Davranışında Tutum ve Duygular Google

Bu ünitede, tüketicilerin düşüncelerinin, değerlerinin, inanışlarının ve tutumlarının tüketim davranışı içindeki yerini göreceğiz. Düşünce, inanç gibi zaman zaman eş anlamlı kullanılan kavramların tanımlarını ele aldıktan sonra, tutumun nasıl oluştuğuna değineceğiz. Daha sonra tutumların yaşamımızı hangi işlevler yolu ile kolaylaştırdığına değineceğiz. Tutumları belirlemede kullanılan yöntemleri ele aldıktan sonra, tutum değiştirme ve iletişim konusu üzerinde durarak, duyguların […]

09. Tüketici Davranışında Grup Etkisi ve Danışma Grupları Google

Bu ünite ile tüketici davranışındaki toplumsal kültürel (çevresel) etkenler incelenmeye başlanacaktır. Bunlar sırasıyla, grup etkisi, aile etkisi, kişisel etki ve görüş önderleri, toplumsal sınıflar ve kültür etkisi olarak ele alınacaktır. Daha sonra tüketici karar verme süreci çeşitli boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu ünitede önce grup kavramının anlamı ve önemi üzerinde durularak, grupların toplumsallaştırma işlevi incelenecektir. Daha […]

10. Tüketici Davranışında Aile Google

Bu ünitede önce aile çeşitleri ve tüketimdeki rolleri ile aile tüketiminde karar verme sürecinin işleyişi üzerinde durulacaktır. Sonra aile yaşam çizgisinin anlamı ve yeri ile aile yaşam çizgisinin pazarlama açısından önemi anlatılarak Türkiye’de aile yaşam çizgisine ilişkin bir araştırmaya yer verilecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Aile çeşitleri ve tüketimdeki rollerini belirlemek, – Aile […]