Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Pazarlama Yönetimi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3168 – Pazarlama Yönetimi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi Google

Bu ünitede, pazarlama konusu ve kapsamı, pazarlamanın gelişimi, modern pazarlama yönetimi ve işletmelerde örgütsel yapı içerisinde pazarlamanın yeri üzerinde durulacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra: – Pazarlamanın anlamı ve gelişimini açıklamak, – Pazarlamanın Temel Kavramlarını belirtmek, – Pazarlama Anlayışının Gelişimini özetlemek, – Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları (Pazarlama Karması) belirlemek, – Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörleri sıralamak için […]

02. Pazarlama Planlaması Google

Bu ünitede pazarlama planlamasının işletme ve pazarlama yönetimindeki yeri ve önemi, pazarlama planlaması türleri ve pazarlama planlaması sürecinde yer alan aşamalar sırasıyla açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Planlama ve tahmin arasındaki farkı ayırt etmek, – Pazarlama planlaması türlerini sınıflandırmak, – Pazarlama planlaması sürecindeki aşamaları sıralamak, – Durum analizinde yapılan faaliyetleri açıklamak, – İşletme […]

03. Pazarlama Araştırması Google

Bu ünitede pazarlama araştırmasının niteliği, araştırma sürecinde yer alan aşamalar ve pazarlama araştırmasının özel türleri açıklanacaktır. Pazarda çeşitli faktörlerdeki değişimi izlemek, olası fırsat ve tehditleri öngörmek, uygun stratejileri geliştirmek üzere geçerli ve güvenilir bilgiye sahip olmak pazarlamada önem taşıyan bir diğer husustur. Pazarlama araştırması, bu bağlamda gerekli ve doğru bilginin toplanmasını, analizini ve yorumlanmasını sağlar. […]

04. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı Google

Bu ünitede tüketici pazarlarının tanımı yanı sıra bu pazarların tüketici satın alma davranışı ile ilişkisi incelenmektedir. Tüketici davranış kapsamı altında değerler ve güdüler, ihtiyaçlar, kişilik ve yaşam tarzları ele alınmakta ve tüketici psikografik özelliklerinin farklı boyutlar altında toplanıp pazar bölümlemesi gerçekleştirilmektedir. Tüketici tutumlarının hangi işlevlere sahip olduğu açıklanmakta ve tüketici tutumlarındaki etki hiyerarşileri ortaya konmalıdır. […]

05. Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları Google

Bu ünitede endüstriyel Pazar kavramı tanımlanarak endüstriyel pazarda görülen alıcı davranışları incelenmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra: – Endüstriyel Pazar kavramını tanımlamak, – Endüstriyel pazarın nitelikleri ve pazar türlerini açıklamak, – İşletmelerde satın alma merkezi kavramı belirlemek, – Endüstriyel müşteri, davranışları ve alıcıları etkileyen faktörleri açıklamak, – Endüstriyel satın alma karar süreci ve satın alma […]

06. Pazar Analizi, Talep Tahmini, Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi Google

Bu ünitede İşletmelerin içinde bulunduğu pazarın, sayısal ve sayısal olmayan yönleriyle analizi yer almaktadır. Pazar analizi, kalitatif pazar analizi, tüm pazar analizi ve pazar alanı analizi olmak üzere üç ayrı bölümde incelenmektedir. Talep tahminleri, talebin iktisat biliminde açıklanmasından farklı olarak tüketici algılama ve tutumlarını da içine alır biçimde pazarlamaya uygun olarak açıklanmaktadır. Pazar bölümleme süreci […]

07. Ürün Planlama ve Geliştirme Google

Bu ünitede ürün kavramı genel olarak anlatıldıktan sonra, ürünle ilgili çeşitli temel kavramlar ele alınacaktır. Özellikle marka, ambalaj, etiket, ürün güvencesi ve servis konuları ürün kavramının bütünleyicisi olarak incelenmektedir. Ayrıca, hizmetlerin özellikleri ve pazarlama stratejileri ele alınmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Ürün ve ürünle ilgili temel kavramları açıklamak, – Ürünleri sınıflandırmak, – Yeni […]

08. İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları Google

Bu ünitede, işletmelerde fiyat ve fiyatlandırma politikaları temel kavramlar olarak ele alındıktan sonra, fiyat kararlarında etkili olan başlıca etkenler ve fiyat kararlarında uygulanan sistemler ele alınmıştır. Daha sonra gerçek pazarlarda uygulanan fiyat politikaları ayrı ayrı incelenmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Fiyat bileşenine ilişkin temel kavramları açıklamak, – Pazarlama karmasında fiyatın yeri ve önemini […]

09. Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım Google

Ürünler arasındaki farklılıkların azaldığı ve rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüz pazarlama ortamında işletmelerin “ne sunduğu” yanında “nasıl sunduğu” başarı faktörlerinden biridir. Başka bir deyişle, ürünlerin nerelerde, nasıl ve ne zaman satışa sunuldukları farklılaştırıcı bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Bir ürünün/hizmetin üreticiden tüketiciye akışını inceleyen pazarlama kanalları, işletmelerin “pazarlama karmalarının” dört elemanından biridir. Bu ünitede pazarlama […]

10. Perakendecilik ve Toptancılık Google

Perakendecilikteki değişim, topluma pek çok fayda ve fırsat getirmektedir. Dünyanın bir ucundan diğer bir noktaya uçarken ya da evinize dönmekteyken aile bireylerinden birinin ya da bir dostunuzun doğum gününü anımsar ve hediye almak için bir mağazaya gereksinim duyabilirsiniz. On bin ya da on iki bin metre yükseklikte bile siparişleriniz için bir perakendeci bulabileceğinizi bilirsiniz. Önünüzdeki […]