Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

03. Uluslararası Pazarlamada Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Pazarlama bilgi sistemini – Uluslararası pazarlama için gerekli bilgilerin ne olduğunu – Bilgi kaynaklarını – Pazarlama araştırmasının tanımını ve önemini – Uluslararası pazarlama araştırmasında kullanılan yöntem konularında bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Yönetim Bilgi Sistemleri Pazarlama Bilgi Sistemi Uluslararası Pazarlamada Gerekli Bilgiler Uluslararası Pazarlama Araştırması Uluslararası Pazarlama Araştırması […]

04. Banka Hizmetlerinin Dağıtımı Google

Bu ünitede, hizmet işletmeleri için dağıtımın anlam ve önemine kısaca değindikten sonra bankacılıkta dağıtım işlevinin geçmişten günümüze nasıl değiştiğini, aracıların kanaldaki rollerini ve elektronik bankacılığı anlatmaya çalışacağız. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Banka hizmetlerinde dağıtım kanalının yapısı nasıldır? Özellikleri nelerdir? – Banka hizmetlerinde geleneksel dağıtım kanalları ve bilgi teknolojisindeki değişimle ortaya […]

04. Müşteri Hizmeti ve Hizmet Kalitesi Google

Bu ünitede müşteri hizmeti ve hizmet kalitesini kapsayan kalite kavramı, hizmet kalitesinin boyutları, müşteri tatmini, e-hizmet ve e-hizmet kalitesinin boyutlarını ortaya koyan konular üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Hizmet ve müşteri hizmeti kavramı nedir? – E-hizmet kavramı ve müşterinin bu hizmetten beklentileri nelerdir? – Hizmet kalitesi ve müşteri tatmini nedir? – E-hizmet kalitesi […]

04. Perakende Mağazalarda Finansal Yönetim Google

Son yıllarda finans alanında yaşanan gelişmeler, finansal piyasaların küreselleşmesi, paranın zaman değerinin daha iyi anlaşılması, finansal kurumların ve araçların çeşitliliğinin artması finansal yönetimin önemini daha da artırmıştır. İşletmelerde üretim ve pazarlama faaliyetleri kadar finansal yönetim de önemli bir uğraş alanı olmuştur. Finansal kararların isabetli ve başarılı olması işletmelerin performansında doğrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle en […]

04. Satış Çabalarının Yönetim ve Organizasyonu Google

Satış gücü organizasyon çalışmaları, satış yönetimi pozisyonlarının ve bu pozisyonlar arasındaki yetki ilişkilerinin oluşturulmasıyla ilgilidir. Satış gücü organizasyonunun dikey şekilde düzenlenmesinde “Kademeleşme, hiyerarşi (basamaklar sırası)” ortaya çıkar. Dikey düzenleme ile oluşan hiyerarşi, satış personelinin ast-üst ilişkilerini ve bu yöndeki yetki ve sorumluluklarını belirler. Satış personelinin yatay şekilde düzenlenmesinden fonksiyonel bölümleme ortaya çıkar. Fonksiyonel bölümleme, aynı […]

04. Tüketici Davranışında Algılama Google

Bu ünite ile tüketici davranışındaki bireysel etkenleri incelemeye başlıyoruz. Bu ünitede, tüketicilerin yaşamı anlamlandırırken içinden geçtikleri algı süreçlerini ve algı ile ilgili kavramları ele alacağız. Ünitemiz uyaran ve duyum kavramlarını ele almakla başlayacak, sonrasında algı sürecinin üç önemli aşaması olan uyaranların alınması, düzenlenmesi ve yorumlanması konuları üzerinde durulacaktır. Daha sonra da algılamanın tüketici davranışlarına etkileri […]

04. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı Google

Bu ünitede tüketici pazarlarının tanımı yanı sıra bu pazarların tüketici satın alma davranışı ile ilişkisi incelenmektedir. Tüketici davranış kapsamı altında değerler ve güdüler, ihtiyaçlar, kişilik ve yaşam tarzları ele alınmakta ve tüketici psikografik özelliklerinin farklı boyutlar altında toplanıp pazar bölümlemesi gerçekleştirilmektedir. Tüketici tutumlarının hangi işlevlere sahip olduğu açıklanmakta ve tüketici tutumlarındaki etki hiyerarşileri ortaya konmalıdır. […]

04. Uluslararası Pazarlama Planlaması ve İhracatta İşletmenin Örgüt Yapısı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – İşletmelerde planlama amaçlarını kavrayacak, – Planlama sorunları ile işletmenin istifade edebileceği fırsatları konusunda bilgi sahibi olacak, – Pazarlama stratejilerinin uygulanmasını öğrenecek, – İhracatta bulunan işletmelerde ihracat işlemini yürüten birimin nasıl kurulabileceğini anlayacak, – İhracat biriminin hangi esaslara göre bir örgütlenmeye gittiğini ve yapması gereken işleri öğreneceksiniz. İçindekiler – Giriş […]

05. Banka Hizmetlerinde Tutundurma Google

Bu ünitede pazarlama iletişimi kavramının bankacılıktaki anlam ve önemine değinilerek, banka hizmetlerine yönelik tutundurma karmasının nasıl oluşturulduğu ve her bir karma elemanının bankacılıktaki yerinin açıklamasına çalışılacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Pazarlama iletişimi kavramının anlamı nedir? Bankacılıkta pazarlama iletişiminin yeri ve önemi nasıl açıklanır? – Bankacılıkta tutundurma karması nasıl oluşturulur? – […]

05. Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları Google

Bu ünitede endüstriyel Pazar kavramı tanımlanarak endüstriyel pazarda görülen alıcı davranışları incelenmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra: – Endüstriyel Pazar kavramını tanımlamak, – Endüstriyel pazarın nitelikleri ve pazar türlerini açıklamak, – İşletmelerde satın alma merkezi kavramı belirlemek, – Endüstriyel müşteri, davranışları ve alıcıları etkileyen faktörleri açıklamak, – Endüstriyel satın alma karar süreci ve satın alma […]