Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

İhracatta Fiyatlama Stratejileri Google

Pazarın Kaymağını Alma: Kısa dönemde yüksek bir getirisi olan ve çoğunlukla ürünün pazara giriş aşamasında, başka bir deyişle yeni ürünler için izlenen bir stratejidir. Amaç yüksek fiyatla rakiplerin pazara girişinden önce pazardan yüksek kazanç elde etme temeline dayanmaktadır. Talebin Yaygınlaştırılması: Pazara giriş aşamasında uygulanan yüksek fiyatın, mamul yaşam eğrisine göre rakiplerin pazara girişini engellemek amacıyla […]

İhracatta Kullanılan Dokümanlar Google

İhracat faaliyetlerinin etkin yapılabilmesi bir takım bilgilere ve dokümanlara ihtiyaç duyulur. Bu dokümanlar: İhracata Yönelik Ticari Dokümanlar Broşür, katalog ve diğer basılı malzemeler işletmenin ürün tanıtımında kullandığı araçlardır. Burada bazı temel kurallara ticari dokümanlarla ilgili olarak yer verilmiştir. Ürün hakkında çok açık ve net bilgiler, mamulün yapısı, fonksiyonları, üstünlükleri açıkça verilmelidir. Tüketicinin mamulü satın almakla […]

İlişkisel Pazarlama Google

İlişkisel pazarlama, özellikle müşteri sadakatini ve müşteri tatminini artırmaya, korumaya ve geliştirmeye yönelik olarak uygulanan, mevcut müşterileri elde tutmayı, onlarla ilişkileri geliştirmeyi ve daha fazla iş ve sipariş almayı amaçlayan stratejik bir eğilimdir. İlişkisel pazarlamanın iki odak noktası bulunmaktadır. Müşterileri elde etmek ve müşterileri elde tutmak. Geleneksel pazarlama daha çok müşteri elde etme üzerine odaklaşmakta […]

İlişkisel Pazarlamanın Hedefleri ve Faydaları Google

İlişkisel pazarlamanın belli başlı dört hedefi bulunmaktadır. Bunlar sırası ile müşteriyi kazanma, tatmin etme, elde tutma ve geliştirmektir. İlişkisel pazarlamanın temel hedefi işletme için kârlı olabilecek müşterileri inşa etmek ve korumaktır. İşletmeler ilk olarak uzun dönemli ilişki kurulabilecek müşterileri çekmeyi veya cezbetmeyi araştırır. Müşteri grubunun ortak ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda homojen gruplara ayırma anlamına gelen […]

İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri Google

İnsan kaynakları yönetimi işlevleri, insan kaynakları planlaması, iş analizi (bağlı olarak iş tanımlarının ve iş gereklerinin hazırlanması), işe alma ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, ödüllendirme, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve geliştirme, çalışanların motivasyonu ve ödül yönetimi, işgören sağlığı ve iş güvenliği, endüstriyel ilişkiler gibi çok geniş alana yayılmaktadır. Ancak bu ünitede insan kaynakları yönetimi […]

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşletme İçin Önemi Google

İnsan kaynakları yönetimi, bugün ve uzak gelecekte örgüte rekabet avantajı sağlayacak insan kaynakların elde edilmesiyle, elde tutulmasıyla, örgütsel ve bireysel performansın artırılmasıyla ilgili politikaların ve stratejilerin oluşturulmasını, programların hazırlanmasını ve uygulanmasını içeren bir disiplindir. Bu çerçeve içinde yer alan faaliyetlerin tümü işletmenin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini, çalışanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını ve […]

İnternet Üzerinden Sunulabilen Sigorta Ürünleri Google

Yeni ekonominin ve internetin gelişmesiyle sigorta sektöründe meydana gelen değişimler, sigortacıları sanal ortamda poliçe satmaya yönelik stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. İnternetin elektronik ticaret için yarattığı sayısız fırsata rağmen, müşterilerin online ürün ve hizmetlere olan talepleri, sektöre ve ürünlerin karmaşıklığına göre değişim göstermektedir, özellikle sigorta poliçesi söz konusu olduğunda, tüketiciler genellikle direkt iletişime önem vermektedirler. Sigorta ürünleri, […]

İnternette Sigortacılık – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 – Sigorta şirketleri daha fazla güvenilir ve kolay kullanılabilen elektronik iletişim sistemleri kullanabilecek, – Kendi internet siteleri sayesinde satış ve iletişim olanaklarının artmasından dolayı, sigorta aracılarına daha az bağımlı hale gelecek, – Web ortamında kendi ticari ve ürün markalarını yaratacak, – Müşterilerine her zaman ve her yerden ürün […]

İnternette Sigortacılık – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “E-Sigorta İçin Sistemler Geliştirilmeli” BES E-Sigorta’ya Hız Verecek Sektörde internet kullanımı, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) başlamasıyla birlikte daha da önem kazandı. Bunun nedeni de, emeklilik şirketlerinin, müşterilerine bireysel emeklilik hesapları hakkında bilgi verme zorunlulukları. Şirketlerin kurumsal yaklaşımlarını, ürünlerini, faaliyetlerini daha titizlikle web sitelerine yansıttıklarını gözlemliyoruz. Doğru internet uygulamaları sayesinde, müşterilerle şirket arasında daha […]

İşletme Amaçlarının Belirlenmesi Google

Planlama sürecinin bu ikinci aşamasında amaçların belirlenmesi gerekir. Amaçlar, birbirlerini tamamlayacak şekilde uzun, orta ve kısa vadeli olarak belirlenir. İşletmenin uzun vadeli amaçları misyon ve vizyon ifadeleriyle ortaya konur. Orta ve kısa vadeli amaçlar da, misyon ve vizyon ifadelerinin rehberliğinde hazırlanır. Bir başka deyişle, orta ve kısa vadeli amaçlar, işletmenin misyonu dikkate alınarak vizyonu gerçekleştirmeyi […]