Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmini Google

Kalite kavramı ile ilgili müşteriye uygunluk veya kullanımda uygunluk; bugünkü ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını hedefleme şeklinde değişik birtakım tanımlar bulunmaktadır. Günümüzde kalitenin tanımında müşteri bakış açısı önem kazanmakta ve müşterinin sürekli değişen istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ya da aşılması kalite olarak değerlendirilmektedir. Hizmetler somut mallardan farklı olarak değerlendirilebileceği için, aynı kaliteyi sağlayan kesin üretim özelliklerinin […]

Hizmet Kavramı ve Pazarlama Stratejileri Google

Hizmet temelde soyut olan, elle tutulur gözle görülür bir özellik taşımayan ve üreticisinin tüketicisine bir yarar ya da etkinlik sunması biçiminde gerçekleşen bir üretimdir. Başka bir deyişle, hizmet dokunulamayan, belli bir mülkiyet aktarımı ile sonuçlanmayan, fiziksel bir ürüne bağlı olarak ya da olmayarak sunulan alıcıların gereksinme ve isteklerini karşılayan bir yarardır. Hizmetler ilk olarak tüketici […]

Hizmet ve Müşteri Hizmeti Kavramı Google

Hizmet geniş kapsamlı bir kavram olarak, işlemler, süreçler ve performansları ifade eder. Hizmet kavramı ile müşteri hizmeti kavramı farklı anlamlar ifade eder. Hizmet geniş bir tanımla, bir tarafın diğerine sunduğu, temel olarak dokunulamayan ve herhangi bir şeyin sahipliği ile sonuçlanmayan bir faaliyet ya da faydadır. Amerikan Pazarlama Birliği’nin (AMA) yaptığı tanıma göre hizmet, bir malın […]

Hizmetlerde Fiyatlama Google

Hizmetlerde fiyatlama politikasını kararlaştırırken eldeki seçeneklerin fiziki ürünlere göre sınırlı olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Başka bir değişle çoğu hizmet ürünü için fiyatlamada arz, talep, maliyet ve rekabet gibi temel yaklaşımlardan hiç biri tek başına yeterli olmadığı gibi ürüne yönelik müşteri bilgisinin eksikliği ya da bazı hizmet niteliklerini açıklamada çekilen güçlükler fiyatlama konusunu oldukça hassas […]

Hizmetlerin Pazarlanması Google

Günümüzde pazarlamanın sadece fiziksel mallar için söz konusu bir faaliyet olduğu görüşü artık terk edilmiş ve pazarlamanın uygulama alanının fiziki mallarla sınırlanamayacağı kabul edilmiştir. Bu görüşe göre insanlar kendi ihtiyaçlarından fazla üretim yaptıkları sürece pazarlamaya ihtiyaç duyacaklardır. Üretilenin mal ya da hizmet olması bu ihtiyacı ortadan kaldırmamaktadır. Şüphesiz somut malların pazarlanması ile hizmetlerin pazarlanması arasında […]

İhracat Biriminin Örgütlenme Şekilleri Google

Örgütlenme, işletme amaçlarını gerçekleştirmek üzere yönetime yön veren yardımcı bir araçtır. Her işletmeye uyan bir organizasyon yapısı söz konusu değildir. Her işletme amaçlarına, planlarına, büyüklüğüne vb. bağlı olarak kendi örgüt yapısını oluşturur. Kaldı ki örgüt yapısı çalışanlara inisiyatiflerini kullanabilecekleri bir şekilde tasarlanmalıdır. İhracat birimi için geçerli bir örgüt yapısı tasarlanırken şu hususlara dikkat etmek gerekir: […]

İhracat Müdürlüğünün Görevleri Google

İhracat biriminin başındaki kişi her şeyden önce insanlarla ilişki kurmasını seven özellikle değişik kültürdeki insanlarla kolayca iletişim kurabilecek bir karaktere sahip olmalıdır. Çeşitli alanlarda bilgi sahibi olan, ürünü ve pazarı çok iyi tanıyan doğal olarak birden çok lisanı kolaylıkla kullanabilen dinamik bir kişi ihracat birimi için gereklidir. Böyle bir kişinin yönetimindeki örgüt yapısı ne olursa […]

İhracatın Geliştirilmesi Sorunlarındaki Faktörler Google

Türk ekonomisinin beş yıllık kalkınma planlı dönemlerinde dış ticaret yapısı genel olarak değerlendirildiğinde, 1950 yılından itibaren belirli yıllarda milli gelirde ve ekonominin diğer alanlarında gelişmeler sağlanmış olmasına karşın ihracatta benzer somut gelişmenin ve genişlemenin sağlanmadığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, örneğin 1923 yılında gerçekleştirilen ihracatın ( toplam 507 milyon dolar) % 49. 6’sını yalnızca üç madde […]

İhracatın Geliştirilmesinde Türkiye ve Avrupa Topluluğu (AB) Google

1964 Ankara Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden bugüne dek geçen süre içerisindeki gelişmeler, anlaşmanın 2. maddesinde belirtilen ilkenin, Türkiye için olumsuz ve Topluluk için ise daha çok olumlu sonuçlar oluşturduğu görülmektedir. Sorunlarla dolu Türkiye ve Topluluk ilişkileri demetinin uzun süreli bir perspektifte değerlendirilmesinde, odaklaşan somut, gerçek nitelikte ve sürtüşmeli konular aşağıdaki gibi belirtilebilir. Karşılıklı ödünler sorumluluğunda, Topluluğun […]

İhracatta Dağıtım Kanalı Stratejileri Google

Bir işletmenin ihracat için mal seçimi ve fiyatlandırma çalışmaları yaptıktan sonra üzerinde duracağı konu, malların tüketicilere ulaştırılması için gerekli olan dağıtım kanalı stratejilerini geliştirmektir. Dağıtım kanalı stratejisi, kanalın iki başında bulunan üretici ile hedef pazarlarda bulunan alıcılar arasındaki tüm ilişkileri kapsar. Bu ilişkilerden bir tanesi kanal içinde alıcıya doğru hareket eden malların mülkiyet değiştirmesi, diğeri […]