Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Fiyatın Anlamı ve Oluşumu Google

Bir mal karşılığının başka bir mal ile ödendiği dönemlerde, günümüz anlayışına uygun, geçerli bir değer ölçüsü yoktu ve değişimler, alıcıların ve satıcıların öznel yargılarına göre yapılmaktaydı. Bu ise, alınıp satılan mal ve hizmetlerin değerleri arasında uyumsuzluk yaratıyordu. Paranın bulunması ve değişimlerde bir ölçü olarak kullanılmaya başlanması, malların değerlerinin belirli bir birimle belirtilmesini gerektirmiştir. Böylece, ekonomik […]

Fiyatlama Kararlarında İdari ve Yasal Düzenlemeler Google

Bankalar, kurumların ya da tek tek bireylerin tasarruflarını ekonomik büyümenin finansmanına ve bireylerin ihtiyaçlarına yeniden aktarmak üzere ödünç fon toplayan kuruluşlar olarak ekonomik örgütlenme içinde stratejik bir öneme sahiptirler. Bu özellikleri ile bankaların, faaliyetlerini kendi sorumluluk ve disiplin alanlarını aşarak hem ülke ekonomilerini hem de bireyler ve kurumların meydana getirdiği kolektif çıkarları yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla […]

Fiyatlama Stratejilerinin Belirlenmesini Etkileyen Faktörler Google

İhracatta fiyatlandırma stratejisinin belirlenmesinde bir dizi faktörün dikkate alınması gerekir. Bu faktörler, sırasıyla; işletme, ürün, pazar ve çevre ile ilgili faktörlerdir. Gözönüne alınması gerekli bazı faktörler aşağıda özetlenmiştir. İşletme Düzeyinde – Pazar payı, istenen kar miktarı. – Pazarlama karması elemanları ürün konumlandırma, tüketici kesimleri. – Maliyet yapısı, sabit maliyetler, ürün geliştirme, üretim, pazarlama maliyetleri. – […]

Fiyatlamada Döviz Kuru Etkisi Google

Ülkeler arası para birimi farklılıkları ihracatçı açısından önemli bir karmaşıklık yaratır. Öncelikle ihraç fiyatının hangi döviz kuru ile belirleneceği sorusuna cevap aranmaktadır. İthalatçının para birimi çoğunlukla benimsenirken, gelişmiş ülke ihracatçıları çoğunlukla kendi para birimleriyle fiyatlandırma olanağına sahip olabilmektedir. İthalatçının para birimiyle fiyatlandırmada kur değişimlerinden ithalatçı daha az etkilenmekte ve bu nedenle kendi para birimini tercih […]

Fiyatlandırma Amaçları Google

Fiyatlandırmada önce, işletmenin genel olarak fiyatlandırma amaçları belirlenir ve sonra belirli ürün dizileri için özel amaçlar saptanır. Fiyatlandırma amaçlarının seçimi kimi durumlarda işletme amaçları ve konumlandırma hedeflerinden önce gerçekleştirilir. Fiyatlandırma amaçlarının tüm örgütü etkileyecek bir yapıda olması nedeniyle, bu amaçların belirlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde tüm örgütün işbirliği ve eşgüdüm içinde olması gerekir. Kârlılık Amacı Fiyatlandırmada güdülen […]

Fiyatlandırma Yöntemleri Google

İç pazarda olduğu gibi, uluslararası fiyatlandırmada da çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar üç grupta toplanabilir; – Maliyetlere göre fiyatlandırma, – Talebe göre fiyatlandırma, – Rekabete göre fiyatlandırma. Maliyetlere Göre Fiyatlandırma Bu yöntemde, ihraç malının fiyatlandırılmasında dış pazardaki rekabet fiyatının yerine firmanın kendi maliyetleri gözönüne alınmaktadır. Kısaca, dış pazarda fiyat rekabeti yokmuş gibi hareket edilmektedir. Bu yaklaşımda […]

Fiyatlandırmada Uygulanan Temel Yöntemler Google

Perakendecilerin fiyat kararlarında ilk adım, sözünü ettiğimiz çeşitli etmenleri göz önünde bulundurarak, belirli verilere göre işletme amaçlarına uygun fiyatı elde etmektir. Doyurucu bir kâr sağlayan fiyatlara ulaşmak, kimi fiyatlandırma yöntemlerinin uygulanmasını gerektirir. Bu yolla bulunan fiyatların işletme amaçlarıyla uyumlu olmaması, işletmelerin yaşamasını güçleştirir. Perakendeciler uygulayacakları fiyatları üç ayrı yöntemle belirlerler. Bu yaklaşımlardan hangilerinin uygulanacağı perakendecilerin […]

Geleneksel ve İlişkisel Pazarlama Google

Pazarlama uygulamasında belki de son yıllardaki en önemli gelişmelerin başında, tek satışa veya işleme odaklanmadan, müşteri ilişkilerine odaklanmaya dönüşüm gelmektedir. Geleneksel olarak ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma çalışmalarına kaldıraç görevi verip, işlemleri maksimize etme yerine, müşterileri gerçek birer değer olarak kabullenme önem kazanmaktadır (Odabaşı, 2000). Diğer bir deyişle işlemden ilişkiye odaklanmaya doğru bir değişim yaşanmaktadır. […]

Geriye Dönük Pazarlama Kanalları Google

Pazarlama kanallarına ilişkin şu ana dek bahsettiğimiz konular ürünlerin ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye hareketi, yani ileriye doğru akışı üzerinde yoğunlaşmıştır. Zaten pazarlama kanallarının odak noktası da bu ileriye akışı tüketici tatmini ve işletme amaçları bağlamında gerçekleştirebilmektir. Ancak geleneksel ileriye doğru kanalların yanı sıra bazı ürünlerin geriye doğru hareket ettiği geriye dönük pazarlama kanallarından da bahsetmek […]

Grup Kavramının Anlamı ve Önemi Google

Grup Nedir? Grup, bir dizi normu, değerleri ya da inançları aralarında paylaşan, belirli rol ilişkileri üstlenen ve davranışlarında birbirine bağlı olan iki ya da daha çok bireyin oluşturduğu topluluktur. Başka deyişle, grup belli bir zaman kesitinde birbirine bağlı olarak hareket eden ve belli ortak gereksinme ya da amaçları olan bireylerden oluşur. Grup belli bir yerde […]