Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Elektronik Sigortacılığın Rekabete Etkileri Google

Elektronik ticaret, günümüzde rekabetin temellerini değiştirmektedir. Eskiden sadece büyük firmaların egemenliğinde olan pazarlara, artık küçük firmalar da rahatlıkla girebilmektedir. İşletme yönetiminin ekonomik yapısı öylesine değişmiştir ki, nerede olursa olsun tek bir müşteriye daha hizmet vermenin marjinal maliyeti oldukça önemsiz kalmaya başlamıştır. Elektronik ticaret, satıcıların işlem maliyetlerini düşürürken, verdikleri mesajın piyasaya ulaşma gücünü artırmaktadır. Buna karşılık […]

Elektronik Sigortacılık Google

Sigorta sektörü, yakın bir döneme kadar rekabet tarzı olarak, fiyat bazlı bir strateji izlemiştir. Fiyat düşürülerek pazarlama yapılması dönemi artık sona ermiştir. Yeni ekonomide asıl hedef sigortanın fiyatı değil, kişinin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak nitelikte sigorta paketlerinin oluşturulmasıdır. Yani bireysel, müşteri odaklı sigortacılık önem kazanmış ve hizmet rekabeti artmaya başlamıştır. Hizmet rekabetinin artmasıyla […]

Empati Kavramı ve Empatinin İşleyişi Google

Empati, başkalarının içinde bulunduğu durumu algılayarak, kendini onun yerine koyma, aynı coşkuyu ve duyguyu yaşıyormuş gibi düşünme, böylece başkalarına karşı anlayışlı davranmaktır. Başkasının değerini onaylama ve başkalarının sorunları, duyguları, deneyimlerinin belirlenmesiyle ortaya çıkan destekleyici davranıştır (Güz ve diğerleri, 2002). Empati, iletilen mesajı mesaj sahibinin kullandığı bazı kelimelerle tekrarlamaktır. Anlatılan duyguları, düşünceleri fark ederek karşısındakine aktarmaktır. […]

Empatik Dinleme Becerisi Google

Dinleme söz konusu olduğunda çok az sayıda insan potansiyelini aşmayı başarmıştır. Empatik bir anlayışla dinleme, perakendeci çalışanının kendi objektifliğini yitirmeden, olaylar karşısındaki müşterinin içinde bulunduğu durumu ve onun görüş açısını dikkate alarak dinlemesidir. Empatik dinlemede müşteriyi anlama birinci plânda yer alır. Bu arada onu eleştirmek ve yargılamaktan kaçınılması önerilir. Müşterileri en çok tedirgin eden şeylerden […]

Endüstriyel (Örgütsel) Müşteri Davranışları ve Modelleri Google

Webster-Wind Modeli (Genel Yaklaşım) Webster ve Wind tarafından yazılan ilk makale (1972), endüstriyel (örgütsel) satın alma davranışına ilişkin kapsamlı bir modeli geliştirme yönündeki ilk çalışmaları gösterir ve pek çok araştırma için bir temel niteliğindedir. Aynı zamanda bu model “genel” yaklaşım” olarak da adlandırılır. Genel yaklaşım, bütün endüstriyel (örgütsel) satın almalara uyarlanabilir, ancak diğer genel nitelikli […]

Endüstriyel (Örgütsel) Pazar Türleri Google

Ekonomik sistem içinde Pazar, daha önceki bölümde de belirtildiği gibi, iki ana kısma bölünür. Endüstriyel (örgütsel) pazarda kendi içinde ürün türlerine ya da satın alma amaçlarına göre alt bölümlere ayrılır. Endüstriyel (örgütsel) ürünün niteliğine göre ortaya çıkan sınıflama hammaddeler pazarı, yarı bitmiş ürün (montaj ) ürünü pazarı işletme gereçleri pazarı, toptan eşya pazarı vb. alt […]

Endüstriyel (Örgütsel) Pazarın Nitelikleri Google

Pazar kavramı, farklı kişiler için farklı anlamlar taşır. Ekonomi ve işletme literatüründe kavramın pek çok kullanımı ile karşılaşılmaktadır Ancak tanımların tümünde ortak bir sonuca ulaşılmaktadır. Pazar, alıcıların ve satıcıların karşılaştığı, satış için ürünlerin sunulduğu ve mülkiyet aktarımının olduğu yerdir. Pazar yeri, hem somut hem de soyut anlamda ele alınabilir. Kimi zaman fiziksel bir mekân, alıcı […]

Endüstriyel (Örgütsel) Satın Alma Durumları (Sınıfları) Google

Endüstriyel (örgütsel) satın alma davranışında üç önemli satın alma durumuyla karşılaşılır. Bunlar; – Doğrudan yeniden satın alma – Değiştirilmiş yeniden satın alma – İlk defa satın alma Doğrudan Yeniden Satın Alma Doğrudan yeniden satın alma, endüstriyel (örgütsel) satın almada en sık görülen satın alma durumudur. Bu satın alma durumunda, geçmişte satın alınmış benzer ürün düzenli […]

Endüstriyel (Örgütsel) Satın Alma Süreci Google

Gereksinimin Farkına Varılması: Endüstriyel (örgütsel) satın alma sürecinde ilk aşama, bir ürün ya da hizmeti satın almakla çözülebilecek bir sorunun ya da gereksinimin farkına varılmasıdır. Tüketim ürünleri pazarında görülen satın alma karar sürecinde olduğu gibi, gereksinimin ya da sorunun farkına varma, beklenen durumla gerçekleşen durum arasında farklılık olduğunda oluşur. Aynı zamanda gereksinimin veya sorunun farkına […]

Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Her iki Pazar türü için müşteri belirli bir ürünü, hizmeti, markayı veya satış noktasını özellikle tercih eden, bunlara karşılık sadakat gösteren tüketiciler ya da endüstriyel (örgütsel) alıcılar olarak tanımlanır. Sıra Sizde 2 Bir pazaryeri işlemi, üç temel müşteri rolünün yerine getirilmesini zorunlu kılar. Bunlar: (1) Satın alma, (2) […]