Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Dış Pazarlar İçin Ürün Planlaması Google

Dış pazarlara çıkmak isteyen birçok işletmenin genel eğilimi, bu çıkışı öncelikle kendi iç pazarı için ürettiği mallarla yapmaya çalışmaktır. Böyle bir davranışın nedenleri olabilir. Bunlar arasında işletmenin malını çok iyi tanımasını ve üretim sürecindeki başarısını sayabiliriz. Bunun dışında, ihracı düşünülen mal halen üstün üretim bilgi ve teknolojisinden yararlanılarak üretiliyorsa, maliyeti de düşük olabilir. Bu üstünlüklere […]

Dış Pazarlarda Fiziksel Dağıtım Yönetimi Google

Fiziksel dağıtım ve bunun maliyeti bir ekonominin veya bir işletmenin en fazla bilinmeyen bir yönüdür. Oysa bu alanda büyük maliyet tasarrufları yapılabilir. Bu nedenle, fiziksel dağıtım, 1970’lerden itibaren işletme yönetiminin en kritik sorunlarından biri olarak kabul edilmiştir. Taşıma teknolojisindeki yeni gelişmeler, işletme faaliyetlerine yönelik sistem yaklaşımı anlayışı, dağıtım, pazarlama, tedarik ve işletme stratejisinin bir entegrasyon […]

Dış Satıma Yönelik Fiyatlandırmada Ek Maliyetler Google

İşletme ihraç fiyatını belirlerken ihracat ile ilgili maliyetleri de gözönünde bulundurmalıdır. Bu maliyetler ihracatçının yurt içi satışlarda karşılaşmadığı işlemlerden kaynaklanmaktadır. Söz konusu maliyetleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar sırasıyla; Ürünün hedef pazara uyarlanması nedeniyle doğan maliyetler, çoğunlukla üründe yapılması gerekli değişikler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. İhracatın gerçekleştirilmesi aşamasında karşılaşılan maliyetler; sigorta, haberleşme giderleri gibi […]

Dış Satımda Endüstriyel ve Tüketim Ürünleri Arasındaki Farklar Google

Endüstriyel ve tüketim ürünleri arasındaki fark genellikle şu iki özelliğe dayanır: a) Endüstriyel ürünlerden diğer ürün ve hizmetlerin üretiminde yararlanılır. Bireyler tarafından en son şekliyle tüketilen ürünlere tüketim ürünü adı verilir. b) Endüstriyel ürünleri satın alan müşteriler, satın almalarında genellikle kar amacı güttükleri halde, nihai tüketiciler daha çok kişisel ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışırlar. Bu nedenle, […]

Dünya Sigorta Sektörü Google

Bugün anladığımız anlamda sigortacılığın ilk belirtileri 15. yüzyıldan itibaren yeni keşifler ve okyanus aşırı deniz ticaretinin gelişmesiyle birlikte çıkmıştır. Cenevizli tüccar ve armatörlerin, deniz yoluyla gönderdikleri malların ve gemilerin kazaya ya da saldırıya uğraması ihtimaline karşı prim sistemiyle çalışan bir dayanışma içerisine girmeleri, günümüz sigortacılığının temelini atmıştır. 15. asırdan günümüze kadar sürekli büyüme kaydeden dünya […]

Dünya Ticaretinde Gelişmeler Google

Uluslararası pazarlamada son zamanlarda görülen ve küreselleşme adı verilen eğilim, insanları mal ve hizmet ihtiyaçları ve talepleri bakımından etkilemektedir. Çok etkili bir güç olan teknoloji; iletişimi ve ulaşımı kolaylaştırmakta, en ücra köşelerdeki insanlar dahi modernliğin çekiciliğine kapılmaktadırlar. Hemen hemen her yerde, herkes gördüğü, duyduğu veya yeni teknolojiler yardımıyla denediği yenilikleri talep eder duruma gelmektedir. Teknolojideki […]

Dünya Ticaretinde İhracatımızın Yapısı Google

Dünya ticaretinde söz sahibi işletmelerin çoğu belirli aşamalardan geçerek bugünkü durumlarına gelmişlerdir. Bu nedenle, her işletme bu aşamaları farklı biçimde yaşamaktadır. Uluslararasılaşma aşamalarının anlaşılması ile birlikte olumsuz gelişmelerin de kısa dönemli olduğu anlaşılır. İhracatta başarı risk almayı gerektirir ve tatmin edici ihracat düzeyinin zaman içinde gerçekleşebileceği bilinmelidir. İhracatta performans etkinlik, rekabet gücü ve ihracat verimliliği […]

E-Hizmet Google

E-hizmet, elektronik veya internet gibi teknolojik ortamlar aracılığı ile müşterilere sunulan işlem, süreç ve performansları ifade eder. Diğer bir deyişle e-hizmet, müşterilerin kurumlar ile her türlü işlemlerini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve kendilerine ek zaman yarabilmek amacıyla yaptığı işlem ve süreçleri ifade eder. E-hizmet müşterinin kendine hizmet etmesi olarak da değerlendirilmekte. Kurumlar açısından ele alındığında, müşterilerin adeta […]

E-Hizmet Kalitesi Google

İnternet veya sanal ortamda alışverişin önem kazanması, geleneksel hizmet kalitesi dışındaki hizmetlerin kalitesini ön plana çıkarmıştır. Gelişmiş ülkelerde milyonlarca tüketici internet ortamının sunduğu kolaylıklardan yararlanarak alışverişini kendi bulunduğu iş yeri veya evinden gerçekleştirirken, ülkemizde de ödemede sanal kredi kartlarının kullanılmaya başlaması, diğer ek güvenlik sistemlerinin uygulamaya konması ve sanal alışveriş davranışının yaygınlaşması sonucu sanal alışverişe […]

Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM) Google

E-ticaretin ortaya çıkışı, yeni iş modellerine sahip yeni işletme, süreç ve fırsatların doğmasına veya değişmesine neden olmuştur. Mevcut işletmeler, organizasyonları ile müşterileri arasındaki iş ilişkilerini bile yeniden düşünmek durumunda kalmıştır. Özellikle e-ticaret uygulamaları satış, pazarlama ve müşteri desteği alanında anahtar rol üstlenen konuların da bu perspektiften ele alınması gerekliliğine neden olmuştur. Değişen şey, internet aracılığı […]