Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Bankacılıkta Pazarlama Google

1950’li yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişen rakip finans kuruluşları bankaların pasif yapısının kırılmasına neden olmuştur. Bir başka deyişle, bankacının odasından çıkıp, aktif, çok yönlü ve pazara dönük bir yapıya kavuşmasına neden olmuştur. Bu şekilde gelişen finans kesimindeki rekabet yapısı bankacılığa yeni bir kişilik kazandırmıştır. 1950’lerde bankacılık sektöründe başlayan pazara yönelik yeniden yapılanma, bilgisayar teknolojisinin […]

Bankalarda Fiyatlama Yöntemleri Google

Bankalar tüm diğer ticari kuruluşlar gibi işlemlerini sürdürebilmek için maliyetlerini ve yükümlülüklerini karşılayacak kadar kazanmak ve buna ek olarak bir miktar da kâr elde etmek amacını güderler. Dolayısıyla verdikleri tüm hizmetlerin maliyetini doğru bir şekilde hesaplayarak ellerine net bir kazanç geçecek şekilde fiyat belirlemek durumundadırlar. Geleneksel olarak bankalar verilen hizmetlerin fiyatlanmasında başlıca üç yöntemden faydalanırlar. […]

Bankalarda Halkla İlişkiler ve Tanıtma Faaliyetleri Google

Halkla ilişkiler, halkın tavrını değerleyip, işletmenin halkın çıkarlarına uygun olarak izleyeceği politikaları ve yöntemleri saptar ve kamunun anlayışını ve işletmeyi benimsemesini sağlayacak iletişim programını harekete geçiren eylemlerin yönetimini içerir. Halkla ilişkilerin rolü çeşitli çevrelerde örgüt ve hizmetleri hakkında olumlu bir imaj kurmak ve geliştirmektir. Halkla ilişkiler faaliyetleri sadece hizmet işletmelerinin mevcut ve potansiyel müşterileriyle değil, […]

Bankalarda Hizmet Stratejisi Google

Banka hizmetleri stratejilerini hizmet karması ve hizmetin yaşam süreciyle ilgili olarak iki grupta incelememiz mümkündür. Bunlardan hizmet karmasıyla ilgili stratejilerin başlıcalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: – Hizmet karmasının genişletilmesi, – Hizmet karmasının daraltılması, – Hizmette değişiklik yapma, – Hizmet konumlandırma, – Hizmet dizisi imajı yaratma, – Hizmet farklılaştırma. Hizmet karmasının genişletilmesi: Bankalar, kârlarını arttırmak, müşterilerinin ihtiyaç […]

Bankalarda İletişim Süreci Google

Bankalar, pazar paylarını arttırabilmek, müşterilerinde banka bağlılığı yaratabilmek, hizmetlerini satabilmek için pazarlama iletişimi çabasına başvururlar. Pazarlama iletişiminin amacı, bilgi vermek, istek yaratmak ve satışları arttırmaktır. Banka, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için pazara sunmuş olduğu hizmetlerden müşterileri haberdar etmek, hizmetlerin müşterilere sağlayacağı faydaları açıklamak, hizmetlerini ve bankanın üstünlüklerini, özelliklerini tanıtmak zorundadır. Bunları yapabilmek için de banka önce […]

Bankalarda Kişisel Satış Faaliyetleri Google

Hizmetlerin pazarlanmasında temel satış çabası kişisel satıştır. Bankacılık hizmetlerinin özellikleri gereği kişisel satış, birçok banka hizmetinin satışının ya da kullanımının arttırılmasında en çok başvurulan yollardan birisidir. Kişisel satışta yüz yüze iletişim söz konusudur. Alıcının istek ve ihtiyaçlarına, güdülerine ve tutundurma karşısında göstereceği tepkilere bakılarak satışlar yürütülür. Kişisel satışta satış elemanı müşterinin mesaja tepkisini değerlendirerek değişiklikler […]

Bankalarda Kullanılan Reklam Araçları ve Seçimi Google

Bankalarda, belirlenen reklam mesajlarının belirli hedef pazarlara ulaştırılmasında kullanılan temel iletişim araçları ya da kanalları şunlardır: – Gazete – Dergi – Radyo – Televizyon – Doğrudan postalama – Açık hava reklamları – İnternet Bu reklam araçlarının oransal kullanımı bankaların finansal güçlerine ve pazara bağlı olarak değişiklikler gösterir. Reklam araçlarının seçiminde hedef pazar kesin olarak belirlenmeli […]

Bankalarda Reklam Faaliyetleri Google

Bir ürün, hizmet, kurum, kişi ya da düşüncenin kimliği belli sorumlusunca, tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek, kitle iletişim araçları ile kamuya olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesine reklam denir. Reklamın amacı, işletmenin sunduğu mal ve hizmetlere karşı potansiyel alıcıların olumlu davranışta bulunmalarını sağlamaktır. Günümüzde işletmeler ve tüketiciler arasındaki fiziksel uzaklığın artması ve nüfus artışı gibi […]

Bankalarda Satış Geliştirme Faaliyetleri Google

Bankaların tutundurma karmalarının diğer bir elemanı da “satış geliştirme” faaliyetidir. Bunlar kişisel satış, reklam ve halkla ilişkiler dışında kalan satış çabalarıdır. Genellikle kısa dönemde satış artışını hedefleyen satış geliştirme faaliyetleri para ya da benzer bir biçimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak ürün ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları […]

Bankalarda Tutundurma Karması Google

Bankalar rekabet ortamında üstünlük sağlayabilmek için hizmetlerini, işletmelerini ve varsa diğer bankalardan farklı yönlerini duyurmak ve topluma güven veren bir imaj yaratmak amacıyla çabalarlar. Ayrıca, bankalar, pazar paylarını koruyabilmek ya da geliştirmek için müşterileriyle sürekli ve sağlıklı bir iletişim içinde bulunmak zorundadırlar. Söz konusu iletişim şu dört yolla sağlanabilir: – Kişisel satış, – Reklam, – […]