Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Banka ve Sigorta Pazarlaması

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2129 – Banka ve Sigorta Pazarlaması Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Bankacılık ve Pazarlama Google

Bu ünitede, pazarlama ve pazarlama uygulamalarındaki gelişmelerin bankacılık sektörüne olan etkileri ele alınarak hizmetlerin pazarlaması ile fiziksel malların pazarlaması arasındaki temel farklılıklara değinilecektir. Ayrıca banka pazarının yapısı ve banka pazarını bölümleme gereksinimi üzerinde durularak öğrencilerin bankacılık ve pazarlama disiplini arasında ilişki kurması sağlanmaya çalışılacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Pazarlama nedir? […]

02. Bankacılıkta Hizmet Kavramı Google

Bu ünite, banka hizmetlerini, banka hizmetlerinde satın alma davranışlarını, hizmet türlerini ve çağımızdaki gelişmeleri, gün geçtikçe yoğunlaşan rekabet koşullarında uygulanabilecek hizmet stratejilerini ve hizmet kalitesi kavramının bankacılıktaki boyutlarını doğru biçimde algılamanıza yardımcı olmaya çalışacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Hizmet kavramının bankacılıktaki tanımı ve yeri ile müşterilerin satın alma davranışları açısından […]

03. Banka Hizmetlerinin Fiyatlanması Google

Bu ünitede, fiyatlama değişkeninin pazarlama karmasındaki yeri ve önemiyle, fiyatlama politikalarının belirlenmesinde göz önüne alınması gerekli ana faktörler, hizmet sektöründe fiyatlama ve bankacılıktaki uygulamalar anlatılmaya çalışılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Hizmet işletmelerinde fiyatlamada, fiyatın önemi, kapsamı ve pazarlama değişkenleri içindeki yeri nedir? – Banka hizmetlerinde fiyatlama kararlarının yönetsel ve yasal […]

04. Banka Hizmetlerinin Dağıtımı Google

Bu ünitede, hizmet işletmeleri için dağıtımın anlam ve önemine kısaca değindikten sonra bankacılıkta dağıtım işlevinin geçmişten günümüze nasıl değiştiğini, aracıların kanaldaki rollerini ve elektronik bankacılığı anlatmaya çalışacağız. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Banka hizmetlerinde dağıtım kanalının yapısı nasıldır? Özellikleri nelerdir? – Banka hizmetlerinde geleneksel dağıtım kanalları ve bilgi teknolojisindeki değişimle ortaya […]

05. Banka Hizmetlerinde Tutundurma Google

Bu ünitede pazarlama iletişimi kavramının bankacılıktaki anlam ve önemine değinilerek, banka hizmetlerine yönelik tutundurma karmasının nasıl oluşturulduğu ve her bir karma elemanının bankacılıktaki yerinin açıklamasına çalışılacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Pazarlama iletişimi kavramının anlamı nedir? Bankacılıkta pazarlama iletişiminin yeri ve önemi nasıl açıklanır? – Bankacılıkta tutundurma karması nasıl oluşturulur? – […]

06. Sigorta ve Pazarlama Google

Bu ünitede ülkemizde ve dünyada sigortacılığın gelişimine, sigorta pazarının özelliklerine, sigorta hizmetlerini pazarlamaya yönelik çabalara, sigorta satın alma sürecine ve sigorta pazarın bölümlenmesine ilişkin bilgiler anlatılmaya çalışılacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz. – Sigorta sektörünün, ülkemizde ve dünyada sigortacılığı, sigorta hizmetlerinin pazarlamasına ilişkin özellikleri nelerdir? – Sigorta pazarı seçenekleri ile sigorta pazarının; […]

07. Sigorta Hizmetleri Google

Bu ünitede sigorta hizmetlerinin özelliklerini, sigorta hizmetleriyle ilgili temel kavramları, sigorta hizmetlerine ilişkin bazı önemli belgeleri, sigortacılıkta hizmet geliştirme stratejilerini, yeni sigorta hizmeti geliştirmenin nedenlerini ve sigorta hizmetlerinin yaşam çevrimini anlatmaya çalışacağız. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Sigorta hizmetlerinin diğer hizmetlerden farklı yönleri, sigorta hizmet grupları ve sigorta hizmetleriyle ilgili temel […]

08. Sigorta Hizmetlerinde Pazarlama Planlaması Google

Bu ünitede sigorta hizmetlerine yönelik pazarlama planlamasının anlamı, planlama aşamaları, hizmet planlama süreci ve stratejik planlamayı inceledikten sonra sigortacılıkta pazarlama faaliyetlerinin nasıl örgütlendiğini ve örgüt pazarlama bölümünün organizasyon yapısını anlatmaya çalışacağız. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Sigorta hizmetlerinde pazarlama yönetimi nasıldır? – Sigorta şirketlerinde pazarlama planlaması ve pazarlama planlaması hazırlama süreci […]

09. Sigorta Hizmetlerinde Fiyatlama Google

Bu ünitede sigorta hizmetlerinde fiyatın ne anlama geldiğini, önemini, kullanılan fiyatlama yöntemlerini, ülkemizdeki uygulamaları ve fiyat değişiklikleri karşısında sigorta müşterilerinin tepkilerini anlatmaya çalışacağız. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Sigorta hizmetlerinde fiyat neyi ifade eder vefiyatı belirlemenin taşıdığı önem nedir? – Sigorta hizmetleri için gerekli olan fiyatlama yöntemleri net ve brüt sigorta […]

10. Sigorta Hizmetlerinin Dağıtımı Google

Dağıtım kanallarının, etkinlik ve maliyet gibi unsurlar göz önüne alınarak çeşitlendirilmesi günümüz sigortacılık çalışma düzeni açısından son derece önemlidir. Sigortacılık faaliyetlerinin giderek çeşitlendiği yoğun rekabet ortamında sigorta şirketleri, daha verimli olabilmek adına ürünlerini değişik dağıtım kanalları ile etkin bir şekilde müşterilerine sunabilmelidirler. Sigorta ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması aşamasında doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki temel dağıtım […]