Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

01. Bankacılık ve Pazarlama Google

Bu ünitede, pazarlama ve pazarlama uygulamalarındaki gelişmelerin bankacılık sektörüne olan etkileri ele alınarak hizmetlerin pazarlaması ile fiziksel malların pazarlaması arasındaki temel farklılıklara değinilecektir. Ayrıca banka pazarının yapısı ve banka pazarını bölümleme gereksinimi üzerinde durularak öğrencilerin bankacılık ve pazarlama disiplini arasında ilişki kurması sağlanmaya çalışılacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Pazarlama nedir? […]

01. Kişisel Satış ve Pazarlama Google

Global rekabetin yeni dinamikleri pazarlama ve satış anlayışına değişiklikler getirdi. Pazarlama, bir iletişim işi olup ürün ve hizmet hakkında bilgi verme, imaj geliştirme, marka bağlılığı yaratma gibi satışı destekleyen faaliyetleri kapsarken satışta da farklı bir anlayış hakim olmuştur. Şirketlerde yeni satış yöntemleri uygulanmaya başlamıştır. Yakın zamana kadar satış bir savaş olarak görülürdü. Hem rakip firmaların […]

01. Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri Google

Bu ünitede geleneksel pazarlama ilişkisel pazarlama ilişkisi, müşteri ilişkileri kavramı ve gelişimi, müşteri ilişkileri yönetiminin amaçları, stratejik ortaklık konuları, teknolojileri, bilgisayar yazılımı ve e-müşteri ilişkileri yönetimi konuları üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığınızda; – Geleneksel pazarlama ile ilişkisel pazarlama arasındaki farklılıklar nelerdir? – İlişkisel pazarlamanın hedefleri ve faydaları nelerdir? – Müşteri ilişkileri yönetimi kavramı nedir […]

01. Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi Google

Bu ünitede, pazarlama konusu ve kapsamı, pazarlamanın gelişimi, modern pazarlama yönetimi ve işletmelerde örgütsel yapı içerisinde pazarlamanın yeri üzerinde durulacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra: – Pazarlamanın anlamı ve gelişimini açıklamak, – Pazarlamanın Temel Kavramlarını belirtmek, – Pazarlama Anlayışının Gelişimini özetlemek, – Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları (Pazarlama Karması) belirlemek, – Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörleri sıralamak için […]

01. Perakende Mağazalarda Planlama Google

Planlama, amaçlar ile bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak yolların, araçların ve olanakların belirlenmesini içeren bir süreçtir. Perakende mağaza yönetimlerinin planlama sürecine özel bir önem vermeleri gerekir. Bunun sonucunda zaman, emek, para tasarrufu sağlayarak verimliliklerini artırabilirler. Ayrıca planlama ile tüm çabalarının ortak amaçlara yöneltilmesini sağlarlar ve daha sonra ellerindeki olanakların amaçlara yönelip yönelmediğini kontrol edebilmek için bir […]

01. Tüketici Davranışına Giriş Google

Giriş niteliğinde olan bu ünitede önce tüketici davranışının anlamı ve temel özellikleri ele alınacaktır. Bunu gerçekleştirirken tüketici birey ve ussal davranış ilişkisi irdelenecek ve tüketici davranışının anlamı, tüketici davranışının temel özellikleri ve tüketici davranışında ürün kavramı incelenecektir. Daha sonra tüketici davranışında araştırma yöntemlerinin özellikleri ve tüketici davranışı ve öbür bilim dalları arasındaki ilişki ortaya konduktan […]

01. Uluslararası Pazarlama ve Çevre Koşulları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Uluslararası pazarlamanın önemini kavrayacak – Uluslararası pazarlamada değişen çevre koşulları hakkında bilgi sahibi olacak – Uluslararası pazarlamaya ilişkin işletmelerin tutumlarını etkileyen faktörleri ve ihracata yönelme nedenlerini gözden geçirme fırsatı bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Uluslararası Pazarlama Nedir? Uluslararası Pazarlara Açılmanın Nedenleri Uluslararası Pazarlara Girmenin Avantajları İşletmelerin Uluslararası Pazarlamaya Katılma Dereceleri […]

02. Bankacılıkta Hizmet Kavramı Google

Bu ünite, banka hizmetlerini, banka hizmetlerinde satın alma davranışlarını, hizmet türlerini ve çağımızdaki gelişmeleri, gün geçtikçe yoğunlaşan rekabet koşullarında uygulanabilecek hizmet stratejilerini ve hizmet kalitesi kavramının bankacılıktaki boyutlarını doğru biçimde algılamanıza yardımcı olmaya çalışacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Hizmet kavramının bankacılıktaki tanımı ve yeri ile müşterilerin satın alma davranışları açısından […]

02. Dünya Ticaretinde Gelişmeler ve Uluslararası Pazarlara Giriş Biçimleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Gelişen dünya ticaretinde ihracatımızın yapısı konusunda bilgi sahibi olacak, – Uluslararası ticareti teşvik eden kuruluşlar ile uluslararası ticareti engelleyici koşulların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olacak, – Uluslararası pazarlara giriş şekillerinin hangi stratejilerden oluştuğunu gözden geçirme fırsatını da bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Dünya Ticaretinde Gelişmeler Uluslararası Ticareti Teşvik Eden […]

02. Müşterilerle İletişim Biçimleri Google

Perakendecilikte müşterilerle iletişim biçimimiz hem kişisel kariyerimizi, hem de perakendeciye yönelik müşteri algısını ve dolayısıyla o kurumun imajını doğrudan etkileyecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – Müşteriler ile kişilerarası iletişim türleri nelerdir? – Müşteriler ile etkili iletişimin önemi nedir? – Telefon, müşterilerle iletişimde nasıl kullanılır? – Dış görünüş müşteri iletişiminde nasıl bir rol oynar? Sorularına […]