Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Özet

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ünite özetleri, konu özetleri ve ders notları

Adi Komandit Ortaklık – Özet Google

Özet Komandit ortaklığı tanımlayabilmek. Komandit ortaklık, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve ortaklık alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlanmamış, bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlanmış olan ortaklıktır. Bu ortaklar arasındaki en önemli fark komandite ortağın ortaklık borç ve yükümlüklerinden dolayı sınırsız ve zincirleme sorumlu olmasına rağmen komanditer ortağın sorumluluğunun […]

Ahlak Gelişimi – Özet Google

Ahlak Gelişimi – Özet

Ahlak kavramı, yüzyıllardır filozoflar, din adamları tarafından tartışılmıştır. Bilim adamları tarafından irdelenmeye başlanması, 20. Yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. Özetlenen bu ünitede Piaget’nin ve Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramlarına yer verilmiştir. Her iki kuram da psikoloji biliminde Bilişsel Yaklaşım akımı içinde yer almaktadır. İnsanın ahlak gelişimini, bilişsel gelişimine dayalı olarak açıklamaktadırlar. Piaget’ye göre ahlak gelişimi iki dönemden oluşmaktadır. […]

Anayasa ve İdare – Özet Google

Özet Anayasa’da yer alan ve İdareyi bağlayan ilkeleri saptayabilmek. – 1982 Anayasası’nın 11. maddesine göre Anayasa hükümleri, Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını ve İdareyi bağlayan temel kurallardır. Anayasa kurallarının tamamı idareyi bağlamakla beraber, bir takım temel ilkeler göze çarpmaktadır: Hukuk devleti, laiklik, merkezden yönetim ve yerel yönetim ilkeleri, idarenin bütünlüğü ilkesi. İdarenin kuruluş ve işleyişine […]

Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler – Özet Google

Özet Anonim ortaklıklarda pay senedi ve tahvil çıkarmanın neden ve koşulları ile bu menkul değerlerin hukuki niteliklerini açıklayabilmek. – Anonim ortaklıklarda paylar, kıymetli evrak niteliğindeki pay senetleri ile cisimlendirilir. Pay senetleri ancak ortaklığın tescil ile tüzel kişilik kazanmasından sonra çıkarılabilir. Pay senetleri devir şekli açısından nama veya hâmile yazılı olarak düzenlenebilir. Pay senetlerinin devrinin ortaklığa […]

Anonim Ortaklığın Organları (Genel Kurul) – Özet Google

Özet Genel kurulun yetkilerini sıralayabilmek. Genel kurul anonim ortaklığın en yüksek irade ve karar organıdır. Genel kurul diğer organları atamak ve azletmek ve onlara dolaylı veya dolaysız olarak etkili olmak olanağına sahiptir. Genel kurul kararları ortaklığın faaliyetine hatta hayatına etkili olabilir. Ancak genel kurulun yetkileri de sınırsız değildir. Genel kurul: – Ortaklık konusu dışında karar […]

Anonim Ortaklık – Özet Google

Özet Anonim ortaklığı tanımlayabilmek ve unsurlarını belirleyebilmek. Anonim ortaklığı; bir unvan altında, ekonomik amaç ve konular için kurulan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, ortakların sorumluluğu üstlendikleri sermaye payları ile sınırlı, ortaklık sıfatı paya göre belirli olan, hak ehliyeti ortaklık konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret ortaklığıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Anonim ortaklığın unvanı, unvanda bulunması […]

Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği – Özet Google

Özet Pay ve pay sahipliği kavramlarının hukuki niteliğini tanımlayabilmek. – Anonim ortaklıkta pay, esas sermayenin eşit miktarlara bölünmüş bir kısmını oluşturur ve ortaklıkta ortaklık mevkiini temsil eder. – Pay sahipliği sıfatı ortaklığa katılmayı yükümlenenler ve kurucular tarafından aslen veya payı başka bir ortaktan almak suretiyle devren kazanılabilir. – Anonim ortaklıkta en az beş pay sahibinin […]

Arz ve Talep – Özet Google

Arz ve Talep – Özet

Özet Talep ve talep eğrisi kavramları ile talebi belirleyen faktörleri açıklayabilmek. – Diğer koşullar sabitken, bir maldan satın alınmak istenen miktar, bu malın fiyatı ile ters yönde değişir. – Bir malın fiyatı ile talep miktarı arasındaki ters yönlü ilişki gelir ve ikame etkileri aracılığı ile açıklanabilir. – Talep eğrisi talep tablosunun grafik gösterimidir ve çeşitli […]

Banka Hizmetlerinde Tutundurma – Özet Google

Özet Pazarlama iletişimi kavramının anlamı nedir? Bankacılıkta pazarlama iletişiminin yeri ve önemi nasıl açıklanır? Tutundurma; bir işletmenin mallarının, hizmetlerinin, fikirlerinin vb satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici ya da pazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna amacına yönelik; bilinçli, programlı ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan iletişim sürecidir. İşletmelerle toplum arasında bir iletişim köprüsü oluşturan tutundurma çabaları; reklam, satış […]

Banka Hizmetlerinin Dağıtımı – Özet Google

Özet Banka hizmetlerinde dağıtım kanalının yapısı nasıldır? Özellikleri nelerdir? Bankacılık sektöründe artan rekabet, yeni dağıtım ve yerleşim politikalarının kullanımını gerekli kılmıştır. Örneğin herhangi bir banka şubesinde olağan işlemlerden sayılan para yatırma, çekme ve transfer işlemleri artık şubelerin dışında otomatik vezne makineleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu makineler şubenin müşteri trafiğini azaltırken mevcut potansiyelin kullanımında tasarruf sağlamayıp, dağıtım […]