Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

Finansal Aracılar ve Sistemin Düzenlenmesi – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Ülkemizde 1999 sonunda başlayan ve Şubat 2000’de zirvesine ulaşan finansal kriz, daha sonra bir bankacılık krizine dönmüştür. Yaşanan bu kriz sürecinde 20 adet banka “varlıkları ile borçlarını karşılayamadıkları” gerekçesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir. Aslında “teknik bir deyim” gibi görünen bu gerekçe, çok basit bir ifade ile […]

Finansal Kaldıraç Derecesi Google

Finansal kaldıraç işletmenin belirli bir dönemde borçlandığı varsayımıyla, borçların kârlılığı ne ölçüde etkilediğini ortaya koymak için yapılan bir analiz tekniğidir. Gereğinden az borçlanma kârlılığı düşürdüğü gibi, gereğinden fazla ve yüksek maliyetli borçlanma da kârlılığın düşmesine yol açar. İşletmeler genelde varlıklarını öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar (borçlar) olmak üzere iki yoldan finanse ederler. Finansal kaldıraç yardımı […]

Finansal Piyasalar Sınıflandırılması Google

Finansal piyasaları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Aşağıda finansal piyasalar çeşitli açılardan ele alınarak sınıflandırılmıştır. Menkul Kıymetlerin Yatırımcısına Sağladığı Haklara Göre Ortaklık Hakkı Sağlayan Menkul Kıymetler: Yatırımcısına, aldığı menkul kıymetlerin temsil ettiği kuruluşa sahiplik hakkı verir. Hisse senedi piyasası bu piyasanın en aktif finansal aracıdır. Hisse senedi sahipleri, işletmenin ortağı konumunda olup, oy kullanma, kârdan pay […]

Finansal Piyasaların Ekonomik Sistemdeki Önemi Google

Finansal piyasalar, finansal varlıkların yaratılmasına olanak tanıyarak, tasarruf sahipleri ile fon kullanıcıları arasında köprü işlevi kurup, gerçek varlıkların artmasını sağlar. Bu köprü kurulmadığında, fon akışı geçit bulamayacak, dolayısıyla üretken yatırımlar ve üretim azalacaktır. Ekonomik birimlerce yatırımların yapılabilmesi için, bazı ekonomik birimlerin de tasarruf etmesi zorunludur. Birçok zorunlu yatırım fırsatı tasarrufların yetersizliğinden dolayı ertelenmek ya da […]

Finansal Piyasaların Unsurları Google

Finansal piyasalar, fon talep edenler ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalar olarak adlandırılmakla birlikte, bu tanım yetersiz kalmaktadır. Zira tanımdan finansal piyasaların sadece fon arz edenlerle fon talep edenlerden oluştuğu sonucu çıkmaktadır. Oysa finansal piyasalar, fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşmaktadır (Şekil […]

Finansal Piyasaların Yapılanması Google

Finansal sistemin temel bileşenlerinden olan finansal piyasaların nasıl sınıflandırılabileceğini ve bunlara ilişkin temel kavramların ne anlama geldiğini açıklayabilmek Finansal piyasaların temel fonksiyonunu ortaya koyduktan sonra, bu piyasaların yapısını incelemeye geçebiliriz. Finansal piyasaları bir çok açıdan sınıflandırmak mümkündür. Aşağıdaki bölümde temel sınıflandırma şekilleri ortaya konarak finansal piyasaların yapısı ve temel örgütlenme biçimleri ele alınacaktır. Borç ve […]

Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar Google

Piyasalar, mal ve hizmetlerin üretimi, gelir dağılımı ve kaynakların dağılımı gibi karmaşık işlemleri düzenler, yerine getirir. Kıt kaynaklar ile bu kaynaklara olan talebi karşılaştırmak için toplum tarafından oluşturulan kurumlara piyasa denir. Modern toplumlar hayatta kalmak ve gelişmek, binlerce mal ve hizmet üretebilmek için işgücü, hammadde ve sermayenin doğru bileşimini yapabilmede piyasaları kullanırlar. Piyasalar, mal ve […]

Finansal Sistem ve Üstlendiği Fonksiyonlar Google

Bir ekonomide finansal sistemin yerine getirmesi beklenen fonksiyonların neler olduğunu ve ekonomi açısından bunların önemini açıklayabilmek Sistem sözcüğü, farklı görevler veya fonksiyonlar üstlenen çeşitli birimlerin-parçaların bir araya gelmesi ile oluşan ve bir sonuç üretmeye yarayan bütünü ifade eder. Örneğin, eğitim sistemi dendiğinde, sistemi oluşturan ilk birim bu kitabı okuyan sizler, yani öğrenciler aklımıza gelir. Eğitim […]

Finansal Sistemin Düzenlenmesi Google

Finansal sistemin neden yoğun düzenlemelere tabi tutulduğunu ve bu düzenlemelerin ne gibi sonuçlar doğurduğunu açıklayabilmek Finansal sistem birçok ülkede en ağır şekilde yasal düzenlemelere tabi tutulan sektörler arasında yer almaktadır. Devlet üç gerekçe ile finansal piyasaları yasal düzenleme içerisinde tutmaktadır: Yatırımcılar için mevcut enformasyonu arttırmak, finansal sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak ve para politikasının kontrolünü iyileştirmek. […]

Finansal Yönetim Fonksiyonları ve Finans Yöneticisi Google

Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi, başarılı olabilmesi için tüketicilerin arzu ettikleri nitelikte mal ya da hizmet üretmesi ve bu işletmeye fon sunanlara da yeterli düzeyde getiri sağlaması gerekmektedir. Dünyada diğer alanlarda olduğu gibi finansal yönetim alanında da büyük bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Hatta finansal yönetim alanındaki değişim ve gelişimin hızı, özelliği nedeniyle, diğer alanlara göre […]