Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İstatistik

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2064 – İstatistik Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. İstatistikte Temel Kavramlar Google

Çalışırken – Tüm kavramlar dikkatle gözden geçirilmeli, – Kavramlar arası ilişkilere dikkat edilmelidir. Amaçlar – İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabileceksiniz. – Veri derleme kavramını açıklayabilecek ve veri derleme türlerini sınıflandırabileceksiniz. İçindekiler – Giriş  Birim, Değişken ve İstatistik Kütlesi (Ana Kütle)  İstatistikte Veri Derleme  Test Soruları  Başvuru Kaynakları Giriş İstatistik sözcüğü farklı yaklaşımlara göre değişik anlamlar taşır. […]

02. İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları) Google

Çalışırken – Ünite dikkatle gözden geçirilmeli, – Örnekler dikkatle incelenmelidir. Amaçlar – Gözlem değerlerinden hareketle istatistik serileri oluşturabileceksiniz. – İstatistik serilerinin grafiklerini çizebileceksiniz. İçindekiler – Giriş  İstatistik Seri Türleri  İstatistik Serilerin Grafikle Gösterilmesi  Test Soruları  Başvuru Kaynakları Giriş Derleme sonucunda elde edilen veriler, bir veri yığını oluşturur. Böyle bir yığından belirlenen amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan […]

03. Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri Google

Çalışırken: – Önceki ünitelerde verilen kavramları yeniden gözden geçirmeli, – Verilen örnekleri dikkatle incelemelidir. Amaçlar: – Merkezi eğilim ölçüleri kavramını açıklayabilecek ve istatistik serilerinin ortalamalarını hesaplayabileceksiniz. – Değişkenlik ölçüleri kavramını açıklayabilecek ve istatistik serilerine ilişkin değişkenlik ölçülerini hesaplayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş  Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar)  İstatistiki Değişkenlik Ölçüleri  Test Soruları  Başvuru Kaynakları Giriş Merkezi eğilim […]

Ayrık Olaylar Google

Ayrık olay kavramını açıklayabileceksiniz. Birlikte olamayan olaylara karşılıklı (ya da tamamıyla) ayrık olaylar denmektedir ve bu tür olayların ortak sonuçları bulunmamaktadır. Eğer iki ya da daha çok olay karşılıklı ayrık ise, deneyin her tekrarında bu olaylardan en çok bir tanesi ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle bir olayın ortaya çıkması, diğer olay ya da olayların ortaya […]

Bağımsız ve Bağımlı Olaylar Google

Bağımsız ve ayrık olaylar arasındaki farkı yazabileceksiniz. Bağımsız olaylar söz konusu olduğunda, bir olayın ortaya çıkması öteki olayın ortaya çıkma olasılığını değiştirmemektedir. Bağımsız Olaylar: Eğer bir olayın ortaya çıkması öteki olayın ortaya çıkma olasılığını etkilemiyorsa, bu iki olaya bağımsız olaylar denir. Başka bir anlatımla, A ve B olaylarının bağımsız olabilmeleri için, P (A | B) […]

Bileşen (Marjinal) ve Koşullu Olasılıklar Google

Bileşen ve bileşik olasılıklar arasındaki farkı açıklayabileceksiniz. Bir firmada çalışan 100 kişiye, üst düzey yöneticilere çok yüksek ücretler ödenmesini onaylayıp onaylamadıkları sorulmuş ve aşağıdaki tabloda verilen sonuçlar elde edilmiştir: Yukarıdaki tabloda 100 çalışan; cinsiyet (erkek ya da kadın) ve görüş (onaylıyor ya da onaylamıyor) özelliklerine (değişken – karakteristik) göre sınıflanmıştır. Bu sınıflamaya (dağılım) çapraz tablo […]

Birim, Değişken ve İstatistik Kütlesi (Ana Kütle) Google

İstatistiğin temel kavramlarını açıklayabileceksiniz. Birim Yığın olay niteliğindeki her olaya birim adı verilir. Kolaylıkla anlaşılabileceği gibi tüm canlı ve cansız varlıklar birer istatistik birimidir. Ancak, maddesel bir varlığa sahip olmayan olaylar ve sosyal kurumlar da birer istatistik birimi olabilirler. Bir olayın birim olabilmesi için, ölçülmeye ya da sayılmaya elverişli olması gerekir. Ölçülemeyen ya da sayılamayan […]

Deney, Sonuç ve Örneklem Uzayı Google

Deney ve sonuçlarından hareketle, örneklem uzayını yazabileceksiniz. Vida üreten bir firmada kalite kontrol uzmanı olarak görev yapan Ragıp Keskingöz üretim hattından rasgele bir vida alarak vidanın hatalı olup olmadığını inceler. Ragıp Keskingöz’ün bir vidayı inceleme eylemi istatistiksel deneye bir örnektir. Bu inceleme sonucunda vida hatasız ya da hatalı biçiminde değerlendirilecektir. Bu iki gözlem bilgisine deneyin […]

İstatistik Seri Türleri Google

Gözlem değerlerinden hareketle istatistik serileri oluşturabileceksiniz. Değişik ölçütler temel alınarak istatistik serileriyle ilgili farklı sınıflandırmalar yapmak mümkündür. Ancak bu ünitede, zaman serileri ayrı bir ünitede ele alınacağından, zaman ve mekân serilerine kısaca değinilecek, dağılma serileri de yeterli ayrıntıyla ele alınacaktır. Zaman ve Mekân Serileri Eğer gözlem sonuçları yıl, ay, hafta, gün ya da saat gibi […]

İstatistik Serilerin Grafikle Gösterilmesi Google

İstatistik serilerinin grafiklerini çizebileceksiniz. Dağılma serilerine ilişkin grafikler gözden geçirilirken önce frekans ve sınıflandırılmış serilerin, sonra da birikimli ve bileşik serilerin grafiklerine değinilecektir. Frekans Serilerinin Grafikle Gösterilmesi Anımsanacağı gibi, frekans serileri biri gözlem değerleri diğeri de gözlem değerlerine karşı gelen frekansları gösteren iki sütundan oluşur. Frekans serilerinde frekanslar gözlem değerlerine göre değiştiğinden gözlem değerleri yatay […]

  • Sayfalar 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >