Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Kamu Yönetimi / Siyaset

Devlet Bütçesi, Örgütsel Davranış, Sosyal Politika, Türk Siyasal Hayatı Dersleri

01. Devlet Bütçesi – Giriş Google

Zaman zaman kendi gelir ve harcamalarınızı bir kağıda dökmek ihtiyacı hissetmişsinizdir. Yukarıda olduğu gibi, öncelikle gelirlerimizi ve bu gelirlerimizin harcandığı ana kalemlerin tutarlarını yazarız. Daha sonra ne kadar paramızın kaldığını hesaplamak için aralarındaki farka yani dengeye bakarız. Bizler genellikle bu gelir ve harcama hesaplarını, harcama yapıldıktan sonra ve ne kadar paramızın kaldığını hesaplamada kullanırız. Bir […]

01. Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Örgütsel davranışı tanımlayacak, – Örgütsel davranış ve örgütler arasındaki ilişkiyi kavrayacak, – Örgütsel davranışla ilgili disiplinleri tanıyacak, – Yönetici ve yöneticilerin fonksiyonlarını açıklayacak, – Örgütsel davranış araştırmalarında sıklıkla kullanılan araştırma tekniklerini açıklayabileceksiniz. Örnek Olay Carly Fiorina ve Hewlett-Packard Bir bilgisayar şirketini yönetmek, bilgisayarın faresini belirli bir biçimde oynatmaktan veya […]

01. Sosyal Politika Bilim Dalı Google

Sosyal Politika dersinin ilk ünitesinde sizlere, bu bilim dalına ilişkin genel bilgiler verilecektir. Önce konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilecek temel kavramlar açıklanacak, ardından Sosyal Politika’nın kapsamı ve konuları tarihsel bir süreç çerçevesinde ele alınarak işlenecektir. Daha sonra bu bilim dalına özgü bir tanım verilerek Sosyal Politika’nın akademik kimliği üzerinde durulacak ve Sosyal Politika’ya önem […]

01. Türk Siyasal Hayatına Giriş Google

İçindekiler – Giriş Başvuru Kaynakları 1970’li yılların ortasından beri demokratikleşme, özellikle demokrasiye geçiş ve demokrasinin pekişmesi üzerinde yazılmış eserler, rahatça bir kütüphaneyi doldurabilir. Bu kitap, Türkiye’nin çağdaş demokratikleşme teorilerinin birçoğunu sınayacak ilginç bir örnek olay olduğu hususundaki inancımızdan kaynaklanmıştır. Gerçekten Türkiye, demokrasiye geçişi 1946-1950 döneminde yaşamış olması açısından, Huntington’un deyimiyle bir “üçüncü dalga” demokrasisi değil, […]

Davranış Bilimleri ve Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Google

Örgütsel davranış bir tek disiplinin altında odaklaşan bir bilim değildir. Bu bakımdan disiplinlerarası bir yaklaşım daha uygun düşmektedir. Çünkü ilgilendiği konular tek başına hiçbir disiplinin ilgi alanına girmemektedir. Davranış bilimlerinin tek ve kesin bir tanımı da yoktur. Bu bakımdan bütün sosyal bilimlerin kolektif bir çalışmasının ürünüdür. Ancak insan davranışlarını inceleyen disiplinlerin ortak bir çalışmasıdır. Bu […]

Devlet Bütçesi – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden 14 Devlet Bütçesi Bütçe ve uzlaşmanın gereği Radikal, 16. 10. 1999 2000 yılı bütçesi Türkiye’nin önüne oldukça iddialı bir enflasyon hedefi koydu: Yüzde 20. Bu hedef etrafında bütçe ve ödemeler dengesi rakamları da belli oldu. Ayrıntılara girmeye gerek yok. Bu programın IMF’nin istediği doğrultuda hazırlanmış tipik bir ‘kemer sıkma’ programı olduğu çok açık. […]

Devlet Bütçesi Kavramı ve Tanımları Google

Devlet Bütçesi Kavramı Bütçe; kamu ekonomisinin konusu olan kamu mal ve hizmetleri üretiminin finansman aracıdır. Bu nedenle de, piyasa ekonomisinin karşılamadığı veya karşılayamadığı ihtiyaçlar için kamu kesimi bu nitelikteki hizmetleri üretir. Yürütme gücünü oluşturan kurum ve daireler, yasama organınca onaylanmış olan bütçelerde belirtilmiş ödenekleri kullanarak söz konusu hizmetleri üretir ve bunun gerektirdiği gelirleri toplar. Yargı […]

Devlet Bütçesinin Fonksiyonları Google

Bütçeler; hazırlanması, görüşülmesi, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi açısından yürütme, yasama ve yargı organları arasındaki ilişkilerin ortaya konması yönünden önemli bir araçtır. Bütçenin yukarıda belirtilen temel özellikleri; bir yandan siyasal, iktisadi, hukuksal ve denetime ilişkin klasik temel işlevleri olduğu gibi, öte yandan çağdaş işlevlerine de işaret eder. Bütçenin Klasik İşlevleri Bütçenin Siyasal İşlevi Her toplumda siyasal […]

Devlet Bütçesinin Temel Özellikleri Google

Devlet bütçesi kavramının içeriği ve bütçeye ilişkin tanımlar, bu sürecin ve belgenin şu temel özellikleri bulunduğunu gösterir: – Bütçeler, ülkelerin anayasalarında genel hatlarıyla şekillendirilir. – Bütçeler, kamu gider ve gelirlerine ilişkin öngörü ve tahminleri yansıtır. – Bütçeler, tüm öğeleriyle mutlaka geleceğe yöneliktir. – Bütçe kanunları, tüm kamu kurum, kuruluş ve idareleri kapsar. – Bütçeler, genelde […]

Küreselleşme ve Küresel Yöneticinin Değişen Rolleri Google

Çağımızda yönetimi güncel ve karmaşık hale getiren en önemli olgu küreselleşmedir. Küreselleşme, en basit bir biçimde dünyadaki örgüt ve insanların birbirine bağlanmasıdır. Hangi büyüklükte olursa olsun, örgütler hızla değişen dünyamızda küresel ekonominin koşullarıyla rekabet etmek ve küresel ekonomiye dahil olmak durumundadırlar. Dünya ülkelerinin ticari örgütleri ve insanları birbirine bağlandıkça, ülkelerin iletişimini etkileyen kültürel, politik ve […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >