Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Uluslararası İşletmecilik

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4007 – Uluslararası İşletmecilik Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Uluslararası İşletmeciliğe Giriş Google

[Audio clip: view full post to listen] En küçüğünden en büyüğüne hemen her ulus, değişik türde uluslararası işletmecilik faaliyetlerini yürüten işletmelere sahiptir. Dünyanın her yerinde üretilen çok çeşitli ürün ve hizmetlerin ticaretini yapmak ve bu ürün ve hizmetleri yerel pazarlarda hazır bulundurmak yoluyla ulusların çıkar sağlamaları uluslararası işletmecilik faaliyetleri sayesindedir. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki […]

02. Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorisi Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası ticaret teorisi genel olarak ülkelerarası ticaretin nedenlerini ve ülkelere sağladığı yararları, dış ticarette fiyatların nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışan bir iktisat teorisi dalıdır. Son zamanlarda uluslararası ekonomik ilişkilerin serbestleşmesi uzun dünya ticaret tarihinde yeni bir döneme girdiğimizin göstergesidir. Bu nedenle uluslararası ticaretin nedenlerini anlamak, hükümetlerin uluslararası ticareti yönlendirmek […]

03. Uluslararası Organizasyonlar Google

[Audio clip: view full post to listen] Globalleşme ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sadece günlük yaşantıyı değil, uluslararası ticaretin yapısını da değiştirmiştir. Geleneksel mamul madde ticaretinin yerine üretim sürecinin farklı firmalar tarafından tamamlandığı yeni bir ticaret yapısı ortaya çıkmış, bu gelişme firmalar arasındaki rekabet yapısını da değiştirmiş, yeniden şekillendirmiştir. Böyle bir ortamda uluslararası organizasyonlara özellikle gelişmekte […]

04. Ülke Dışı Faaliyetler Google

[Audio clip: view full post to listen] Ülke içinde işletmelerin aşırı büyümesi ve iç pazarların doymuş olması, işletmeleri ülke dışında fırsatlar aramaya yöneltmektedir. Eldeki sermaye birikimini ülke dışında daha fazla kâr getirecek alanlara yatırmak için işletmeler, ülke dışında doğan fırsatları değerlendirmek ve yeni pazarları ele geçirmek için çeşitli stratejiler uygulamaktadırlar. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki […]

05. Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası işletmeler, uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için hızla değişen çevresel koşullara uyum sağlamalıdır. Çevresel koşullar faaliyet gösterilen her ülkeye göre değişiklik gösterir. Her ülkenin ekonomik, politik, kültürel ve teknolojik faktörlerindeki değişimlere uyum sağlamak, güçlü bir örgüt kültürü ile mümkündür. Örgüt kültürü organizasyonu ayakta tutan, onun sürekliliğini sağlayan ve […]

06. Uluslararası İşletmelerde Etik Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler gittikleri ülkelerin siyasal, ekonomik ve sosyal özelliklerinden kaynaklanan farklı değer, tutum ve davranışlarla karşılaşırlar. Etik anlayışı bakımından kültürlerarası farklılıkların olması, uluslararası işletmeleri bazen farklı kültürlere uyum sağlamak zorunda bırakabilir. Bazen de ev sahibi ülkeye kendi değerlerini dayatırlar. Ancak ödün verilemeyecek bazı evrensel etik ilkelerin, […]

07. Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama Google

[Audio clip: view full post to listen] Tüm dünyayı faaliyet alanına dönüştüren uluslararası işletmeler, dünyada bugün meydana gelen ve gelecekte meydana gelmesi olası değişmelere uyum sağladıkları ölçüde amaçlarına erişeceklerdir. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu ise başarılı bir stratejik planlama yapmaktır. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Stratejik planlamada uygulanan yaklaşımlar nelerdir? – Uluslararası işletmelerin stratejik […]

08. Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları Google

[Audio clip: view full post to listen] Örgüt yapıları ülke içi faaliyetlerde bile büyük bir karmaşıklık içindedir. Ülke dışı faaliyetler ise yeni sorunlar yarattığından karmaşıklık artar. Uluslararası işletmelerin örgüt yapıları, üst yöneticilerin ve şube yöneticilerinin değişik koşullar altında başarılı olabilecekleri şekilde geliştirilmelidir. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Uluslararası faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan temel […]

09. Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası işletmeler uluslararası rekabette varlıklarını sürdürmek için maliyetleri en aza indirgenmeye, kaliteyi arttırmaya, esnekliğe ve yeniliğe önem vermektedirler. Aralarında fark yaratacak en önemli öğe ise insan kaynaklarına verdikleri önem olacaktır. Uluslararası işletmeler personel seçiminde, eğitiminde, performans değerlemede ve ücretlemede ortaya koyacakları politikalarla öne çıkacaklardır. İster ulusal olsun ister […]

10. Uluslararası İşletmelerde Pazarlama Google

[Audio clip: view full post to listen] Dünya ticaret sisteminde uluslararası rekabet olarak bilinen uluslararası pazar paylaşımı çabaları yoğunlaşmıştır. Bu çabaların bir kısmı iç pazarın korunması üzerine yoğunlaşırken önemli bir bölümü uluslararası pazarlara açılma yönünden mevcut sorunların aşılmasına yöneliktir. Uluslararası pazarlamayı uluslararası ticaretten ayırmak gerekir. Uluslararası pazarlama uluslararası işletmelerin pazarlama uygulamalarıdır. Bu işletmeler ihracat aşamasını […]