Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

08. Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları Google

[Audio clip: view full post to listen] Örgüt yapıları ülke içi faaliyetlerde bile büyük bir karmaşıklık içindedir. Ülke dışı faaliyetler ise yeni sorunlar yarattığından karmaşıklık artar. Uluslararası işletmelerin örgüt yapıları, üst yöneticilerin ve şube yöneticilerinin değişik koşullar altında başarılı olabilecekleri şekilde geliştirilmelidir. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Uluslararası faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan temel […]

08. Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Kuruluşlarda Strateji Seçimi: Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Yatırımlarını çeşitlendirmiş kuruluşlarda her bir yatırım sektörünün endüstrinin, işletmelerin ya da stratejik iş birimlerinin durumunu ve geleceğini değerlendirerek portföy analizi yapması özellikle, ülkemizde holdingler ve şirketler grubu için önemlidir. Yatırımlarını çeşitlendirmiş kuruluşları ellerindeki kaynakları bu analizler sayesinde optimal biçimde verimli alanlara yönlendirebilirler. Bu amaçla, geliştirilmiş bulunan Boston Danışma […]

09. Bürolarda Verimlilik Google

Verimlilik, bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı üretmek için kullandığı girdi arasındaki ilişkiyle tanımlanan bir kavramdır. Bu tanım çerçevesinde verimliliğe teknik bir kavram olarak bakılmaktadır. Oysa verimliliğin sadece teknik bir sorun olarak ele alınması, verimlilik artışının sınırlarını zorlama şansını ortadan kaldıracaktır. Özellikle bürolarda verimliliği teknik ve insani boyutuyla birlikte düşünmek […]

09. İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri Google

[Audio clip: view full post to listen] – Çağdaş bir işletmede İnsan Kaynakları Bölümü hangi işlevlerden sorumlu olmalıdır? – Hangi tür sorunlar, hangi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) işlevinin doğru uygulanmamasından kaynaklanır? – İş analizleri, işletmeler için neden önemlidir? – Doğru masalarda, doğru insanlar çalıştırabilmek için ne yapmak gerekir? – Bir iş görüşmesinde ne tür sorular […]

09. İşlevsel Düzey Stratejileri ya da Politikaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu Ünitede işlevsel politika kavramına, politikaların fonksiyonlarına, her bir işlevsel bölüme ilişkin politikaların oluşturulmasına, işlevsel politikalar arasındaki ilişkilere ve politikaların bütünleştirilmesi konusuna yer verilmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – İşlevsel düzey stratejileri (politikalar) kavramı ve stratejik yönetimdeki önemi nedir? – İşlevsel düzey stratejilerinin fonksiyonları neleri kapsar? – […]

09. Merkez Bankaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Kâğıt paranın kullanılmaya başladığı ülkelerde kullanılan banknotun basımı ticaret bankalarının görevi olarak görülmekte idi. Ancak birden fazla bankanın banknot ihraç etmesi ekonominin yönetilmesinde üniter devletin uygulayacağı ekonomi politikalarının para ile ilgili kısmını olumsuz etkiledi. Bu olumsuz etkileme para basımının tek elden yapılması ve parasal politikaların uygulanmasının tek otoriteye […]

09. Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi Google

[Audio clip: view full post to listen] Ülkemizde girişimcilerin karşılaştığı sorunlar bazen uygulanan ekonomi politikalarındaki aksamalardan bazen de girişimcilerin kendilerinden kaynaklanmaktadır. Bu ünitede Türk girişimciliğinin dar boğazları, sorunları ve öncelikleri belirlenerek bu konulara ilişkin öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Türkiye’de girişimciliğin darboğazlarını, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak, – Türkiye’de girişimciliğin sorunlarına çözüm […]

09. Ücret Yönetimi Google

[Audio clip: view full post to listen] Bir ücret sisteminin tasarlanması, kurulması ve etkili bir şekilde işletilmesi insan kaynakları yöneticilerinin sorumlu oldukları en önemli ve en karmaşık işlevlerden birini oluşturur. Nitelikli işgücü yaratmayı, performansı geliştirmeyi, adil ve dengeli bir ücret yapısı oluşturarak personelin moral ve tatmin düzeyini yükseltmeyi, işletmeye bağlılığı artırmayı, örgüt kültürlerini desteklemeyi ve […]

09. Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası işletmeler uluslararası rekabette varlıklarını sürdürmek için maliyetleri en aza indirgenmeye, kaliteyi arttırmaya, esnekliğe ve yeniliğe önem vermektedirler. Aralarında fark yaratacak en önemli öğe ise insan kaynaklarına verdikleri önem olacaktır. Uluslararası işletmeler personel seçiminde, eğitiminde, performans değerlemede ve ücretlemede ortaya koyacakları politikalarla öne çıkacaklardır. İster ulusal olsun ister […]

10. Bürolarda Form Yönetimi Google

Formlar, yazılı iletişimin ve kayıt sisteminin vazgeçilmez ve çok önemli araçlarıdır. Bu araçlar büro işini standardize etme ve basitleştirme; zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlama; etken bir yazılı iletişim ağı kurulmasını sağlama; büro faaliyetlerinin koordinasyonunu kolaylaştırma; kararların alınmasına yardımcı olma gibi pek çok yarar sağlar. Bu nedenle bürolarda formların yönetimi büyük önem taşımaktadır. Eğer formların […]