Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

04. İç Girişimcilik Google

[Audio clip: view full post to listen] İç girişimcilik, teori ile uygulama arasındaki eksiklikleri kapatmaktadır. İşletmelerin var olan iş yapıları genellikle finansman, üretim ve pazarlama açısından başarıya ulaşabilecekleri bir düzeydedir. Ancak, bürokratik yapılar, kısa dönem karlarına verilen önem ve fazlasıyla katılaşmış organizasyon yapıları yaratıcılığı engellemekte, yeni ürün ve işlerin gelişmesini önlemektedir. Bu engelleyici faktörleri göz […]

04. İşletmelerin Büyümesi Google

[Audio clip: view full post to listen] – Büyüme, işletmeler için neden temel amaçtır? Büyüme her çeşit işletme için gerekli midir? – Büyüme, işletmelere neler sağlar? – Büyüme kavramı, yalnızca faaliyet boyutlarının genişlemesi midir? – İşletmelerde küçülme gerekli midir? – Küçülme kavramı, çalışanların sayıca azaltılmasını mı ifade eder? AKIN URAZ’IN YÜKSELİŞİ Otuz iki yaşındaki Akın […]

04. Personel Bulma ve Seçme Google

[Audio clip: view full post to listen] Prens’in zekasına ilişkin ilk tahminimiz, etrafında tuttuğu adamların karakterine göre olacaktır. Eğer yetenekli ve sadık iseler, akıllı olduğu düşünülecektir, çünkü onların yeteneklerinin farkında olduğunu ve kendisine sadık kalmalarını sağladığını göstermiş olacaktır. Eğer bunun tersi durumdaysalar, değerlendirme olumsuz olacaktır, çünkü bir yönetici yapabileceği ilk hatayı birlikte çalışacağı kişilerin seçiminde […]

04. Sosyal Sigortalarda Belgeler ve Yaptırımlar Google

Devlet, kurmuş olduğu sosyal güvenlik kurumlarının kapsamına aldığı kesimlerle sürekli irtibat halinde olmak, onlardan gelen bilgileri düzenli şekilde kaydederek, gerektiği zamanlarda sosyal güvenlik işlemlerini yapmak zorundadır. Sosyal Sigortalar Kurumu devlete Anayasa ile verilen sosyal güvenliği sağlama görevini işçiler bakımından yerine getirmekte; ancak, iş ilişkilerinin doğası gereği işverenlerle de yakın ilişki içinde bulunmaktadır. Kurumun sosyal güvenliği […]

04. Ülke Dışı Faaliyetler Google

[Audio clip: view full post to listen] Ülke içinde işletmelerin aşırı büyümesi ve iç pazarların doymuş olması, işletmeleri ülke dışında fırsatlar aramaya yöneltmektedir. Eldeki sermaye birikimini ülke dışında daha fazla kâr getirecek alanlara yatırmak için işletmeler, ülke dışında doğan fırsatları değerlendirmek ve yeni pazarları ele geçirmek için çeşitli stratejiler uygulamaktadırlar. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki […]

04. Yakın Çevre Analizi, Çıkabilecek Fırsat ve Tehlikelerin Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmenin yaşaması ve gelişmesi için önemli olan çevresel faktörler tanımlanmakta ve stratejik yönetim sürecinin bir parçası ya da değişkenleri olarak analiz edilmektedir. Stratejistlerin hangi nedenlerden dolayı çevresel analize gittikleri incelenerek önemi üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Çevresel analiz ve teşhisler işletmeler için neden önemlidir? – […]

05. Bankalar İle İlişkiler Google

Tarihi insanlık tarihi kadar eski olan bankacılığın, ilk insan toplulukları arasında, yiyecek ve araçlar üzerinden borç alma ve borç verme şeklinde yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda diğer bir gerçek de, mübadele aracı olarak paranın kullanılmaya başlanması ve özellikle günümüzde teknolojik gelişmenin etkisiyle bankacılığın, ilk evrelerine göre büyük bir aşama geçirerek, günlük yaşamımız içinde ayrılmaz yerini almış […]

05. Bilgi Teknolojileri ve Politikası Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede bilgiyi saklama, işleme ve iletme konusunda kullanılan teknolojilerinin neler olduklarını YBS içindeki önemini sizlerle paylaşacağız. YBS için bilgi nasıl bir hammadde gibi çok önemli ise teknolojiler de bu bilginin sözünü ettiğimiz serüveninde o derece önemlidir. Ünitemizde ilkönce bilgi teknolojilerinden hepimizin bildiği, tanış olduğu bir teknolojik ürün […]

05. Büro İç Çevresinin Örgütlenmesi Google

Büro iç çevresi kavramı oldukça geniştir. Bu kavram içinde büro binasıyla ilgili kararların verilmesinin yanı sıra büro içinde yerleştirilecek alanların belirlenmesi, yerleştirilmesi ve gerekli fiziksel koşulların düzenlenmesi yer alır. Ayrıca makineler ve diğer donanımların seçilmesi, satın alınması, insan-makine ve makine-makine uyumunu sağlayacak şekilde yerleştirilmesi ve kullanıma sunulması da gerekir. Bütün bunlar insanlar için tasarlanıp uygulanmazsa, […]

05. Girişim Finansmanı Google

[Audio clip: view full post to listen] Yeni kurulan işletmeler açısından önemli konulardan birisi de ihtiyaç duyulan finansmanın belirlenmesidir. İşletme amaçları doğrultusunda, farklı finansal kaynakların belirlenmesi, bunların sağlanması, seçilmesi, planlanması ve yönetimi girişimcinin üzerinde önemle durması gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, işletmelerin ve girişimcilerin finansman kararlarını etkileyebilecek birçok gelişme söz konusudur. Girişimcinin bu gelişmelerden […]