Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Dijitalliğin Tanımı Google

Dijitallik kavramını betimleyebilmek Bilgi çağı, bilginin temel ve en önemli kaynak olduğu, bilginin üretilmesi ve iletişimin yaygınlaştığı, bilgi çalışanlarının çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve gelişmenin zorunluluk haline geldiği yeni sosyal ve ekonomik süreci ifade etmektedir. Bilgi çağına geçiş süreciyle birlikte, baş döndürücü bir nitelik arz eden teknolojik değişim kaynaklı, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel gelişimin […]

Disiplin ve Sendikalar Google

İşverenin (ya da onu temsil eden yönetimin) ceza uygulama yetkisi sendikalar tarafından sınırlanmaktadır. Sendikacılığın temelinde, çalışanları ekonomik yönden bağımlı oldukları işverenin keyfi ve adaletsiz muamelesinden koruma amacı yatar. Yönetim, personelin performansını arttırmak, davranışlarını düzenlemek için mantıklı kurallar koyma hakkını elinde tutar. Ancak öte yandan sendika, yönetimin uygulamalarını sorgulama hakkına sahiptir. İşletmelerde itiraz (hak arama) süreci, […]

Dış Pazarlarda Satış Çabalarının Amaç ve Hedefleri Google

Yurtdışı satışı geliştirme çabalarının amacı, dış pazarlardaki müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış ve fiyatlandırılmış malların onlar tarafından satın alınmasını sağlamak, alışlarını devamlı kılmak ve arttırmaktır. Başka bir deyişle, bir malın uluslararası çapta pazarlanmasını destekleyici çabalarda temel amaç: – Malın varlığı ve dayanıklılığı hakkında alıcıları ikna etmek – Malın onların bazı ihtiyaçlarını tam olarak gidermedeki etkililiğini […]

Doğrudan Yabancı Yatırım Google

Ülke dışı faaliyet türlerinin ikincisi ise doğrudan yabancı yatırımdır. Doğrudan yabancı yatırım, yatırım yapan firmaya ev sahibi ülkedeki varlıkları, mülkiyeti ve yan kuruluşları üzerinde kontrol olanağı sağlayan bir ticari hak yatırımı biçimidir. Firmanın işletmecilik faaliyetlerini taahhüt edebilmesi için, yabancı doğrudan yatırım, çoğu zaman sermaye biçiminde kaynak transferini içerir. Doğrudan yabancı yatırımın en önemli özelliği, firmanın […]

Doğrudan Yatırımın Başlıca Koşulları Google

Doğrudan yatırım kararları, finansal faktörlere ilave olarak davranışsal ve politik faktörlerin de etkilediği stratejik kararlardır. Doğrudan yatırımlar; uzun vadeli olması, büyük miktarlarda sermayeyi gerektirmesi, risklerinin yüksek olması, geri dönülmesinin yüksek maliyetlere neden olması gibi nedenlerle üzerinde önemle durulması gereken kararlardır. İşletmeler doğrudan yatırım kararı öncesi aşağıda verilen temel koşulların ne derecede sağlandığına önem vermelidirler: 1. […]

Doğrudan Yatırımla Dolaylı Yatırım Arasındaki Farklar Google

Uluslararası doğrudan yatırımlarla dolaylı yatırımlar arasındaki temel farklılıklar şu şekilde belirtilebilir: – Doğrudan yatırımlarla dolaylı yatırımların en önemli farklılığı yönetim konusundadır. Doğrudan yatırımlarda ülke dışında kurulan firma ana firmanın yönetimi altındadır. Çoğu zaman bağlı firmanın üst yönetimi ana firma tarafından belirlenen kişilerce oluşturulur. Dolaylı yatırımlarda ise finansal varlıklarına yatırım yapılan firmaların yönetimine doğrudan bir müdahale […]

Dosyalama Sistemleri Google

Dosyalamada alfabetik dosyalama, numaralı dosyalama, kronolojik dosyalama ve karma dosyalama sistemleri kullanılır. Alfabetik Dosyalama Sistemi Alfabetik dosyalama sistemi, adından da anlaşılacağı üzere, gerek dosyalar içindeki kayıt ve belgelerin, gerekse dosyaların, A’dan Z’ye gruplandırılarak sıraya konulmasını gerektirir. İki harf arasına rehberler konularak dosyalara erişim kolaylaştırılır. Kavalye ya da seperatör de denilen bu rehberler, üzerinde harflerin yazılı […]

Dosyalama Süreci Google

Dosyalama süreci, belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayarak işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki her tür aşamayı içerir. Bu aşamalar Şekil 11.5’de de görüldüğü gibi dosyalama sürecinin planlanması, belgelerin sınıflandırılması ve sıralanması, dosya açılması, fihrist hazırlanması, dosyaların saklanması, dosyalara erişilmesi, dosyaların güncelleştirilmesi ve dosyaların yok edilmesi ya da arşivlenmesidir.   Dosyalama Sürecinin Planlanması Bürolarda yapılan işlerin […]

Dosyalama ve Arşivleme Hizmetlerinin Yönetimi Google

Dosyalama ve arşivleme hizmetlerinin yönetiminde merkezden yönetim, yerinden yönetim (sorumluluk merkezlerinden yönetim) ve karma yönetim olarak, üç değişik sistem uygulanmaktadır. Şimdi bu yönetim şekillerini ve uygulama açısından yararlarını ve doğurabilecekleri sakıncaları inceleyelim. – Merkezden yönetim: Merkezden yönetim sisteminde dosya ve belgeler, kuruluşun merkezi bürosundan yönetilmektedir. Dokümantasyon merkezi de denen merkez büro, kuruluşa ait bütün belge […]

Dosyalamanın Amacı ve Önemi Google

Etkili bir yönetimin en önemli girdilerinden biri “bilgi”dir. Bilgi, bir iş veya konu üzerinde bilinen şey ya da bilgi kullanıcısının bir iş veya konu hakkında bildikleri olarak tanımlanır. Bilginin kullanılmasındaki temel amaçlar bilgilendirme, değerlendirme, ikna etme, problemleri tanıma, problemleri çözme, karar verme, planlama, örgütleme ve kontrol etmedir. Bilgi, mal ve hizmet üretiminde kullanılan emek, malzeme, […]