Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Çokuluslu İşletmelerin Yabancı Ülkelere Giriş Yolları Google

Çokuluslu işletmelerin yabancı ülkeye giriş yollarını ayırdetmek. İşletmeler ülke dışına çıkarak kârlarını arttırmayı düşünürler ancak, bu kararları ile yeni riskleri üzerine alırlar. Ülke dışına çıkmak kârlılıkla sonuçlanabileceği gibi, olumsuz sonuçlar da yaratabilir. Üzerinde durulması gereken ilk nokta, ülke dışına çıkmak veya çıkmamak konusunda karar vermektir. Bir yönetici ülke içinde yeni faaliyetlere girişirken bunu kolayca yapabilir. […]

Çokuluslu İşletmelerin Yönetimi Google

Çokuluslu işletmelerin yönetimi ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak. Çokuluslu işletmelerin yönetiminde ulusal işletmelerden farklı olan bir uygulama var mıdır? Bir çokuluslu işletme gurusu olan John Fayerweather şöyle demektedir: “Yönetim New York’ta ne ise Toledo’da da aynıdır.” Durum böyle kabul edilirse, çokuluslu işletme yönetimini ayrıca incelemeye gerek yoktur. Ancak, çokuluslu işletmelerin uluslararası alanda faaliyet gösterdikleri […]

Dağıtım Google

Dağıtım kanallarını tanımlamak. Ürünlerin, üreticiden alıcıya doğru geçtiği yollara pazarlama kanalları ya da bir diğer deyişle dağıtım kanalları adı verilir. Ürünler, üretim noktasından itibaren pek çok değişik yoldan geçerek alıcılarına ulaşır. Dağıtım kanalı, ürünlerin üreticilerden alıcılara doğru akışını sağlayan bireyler ya da işletmeler topluluğudur. Dağıtım kanalları, pazarlama yönetimi için ürünü, doğru zamanda doğru yerde ve […]

Değer Matrisine Göre Uygun ve Uygun Olmayan Yatırım Bölgeleri Google

Değer Matrisinin Kurulması ve Analizi Walsh ve Mack adlı düşünürler sermaye maliyetleriyle yatırımların kârlılığının (toplam aktif kârlılığı = ROI) işletme plânlamasında ve portföy analizlerinde önemli bir yere sahip olduğunu savunmaktadırlar. Düşünürlere göre işletme stratejisinin saptanmasında sermaye maliyetiyle yatırım kârlılığı oranlarından oluşacak bir değer matrisi geliştirmelidir. Değer matrisiyle her SİB’nin yeri tayin edilecek böylece işletme açısından […]

Değişimci ve Reformcu Liderliğin Aşamaları Google

Değişimci liderlik, günümüzün değişen ve gittikçe artan rekabet koşullarında çok önemlidir. Bu liderliği, gelecekte daha da öneminin artacağı ve kuruluşlar için gerekli olacağını düşünerek üç aşamalı olarak ele alıp inceleyeceğiz. Bu aşamalar; – Değişim ihtiyacının farkedilmesi – Paylaşılan bir vizyon oluşturma – Değişimi kurumsallaştırma olarak sıralanabilir. Değişim İhtiyacının Farkedilmesi Değişimci lider, organizasyonun değişim ihtiyacını fark […]

Diğer Bilgi Teknolojisi Ürünleri Google

Bilgi teknolojisi olarak tele konferans ve video konferansı tanımlayabilmek YBS’nde bu anlatılanların dışında da yeni teknolojik ürünler kullanılmaktadır. Bilgi Teknolojisi ürünleri her gün gelişmekte ve değişmektedir. Şimdi bunlara kısaca değinelim. Tele Konferans Sistemleri Tele konferans sistemleri ile aynı anda birbirinden çok uzakta olan kişilerin ortak konuşmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde sadece ses iletişimi olmaktadır. […]

Dijital Girişim Modellerinin Yarattığı Fırsatlar ve Tehlikeler Google

Dijital girişim modellerinin yarattığı fırsatlar ve tehlikeleri sıralayabilmek Dijital girişim modellerinin uygulanması, bazı sakıncaları olmasına rağmen, geleneksel iş yapma yöntemlerine göre, mukayese edilemeyecek kadar ciddi fırsatlar yaratır. Bu fırsatlardan bazılarını şu şekilde gruplamak ve sıralamak mümkündür: – İşlem Maliyetlerinde Parasal Tasarruflar – Mal ve Hizmetlerin Tesliminde Zaman Tasarrufu – Satın Alma Sistemlerini Birleştirme – Sipariş […]

Dijital Girişimler – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı 1. Dijital şirket; işletmenin bütün müşterileri, satıcıları ve çalışanları ile olan önemli ilişkilerini baştan aşağı dijital ortamda sağlayan, şirket varlıklarını dijital yöntem ve araçlar aracılığı ile yöneten bir örgüttür. 2. Elektronik işletme (e-işletme); işletmenin faaliyetleri ili ilgili olarak kullanılan tüm bilgisayarların birbirine başlanmasından oluşan özel bilgi aşından oluşan bir sistemdir. 3. […]

Dijital Girişimler – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Dijital Onyıl’da Neler Yaşıyoruz, Neler Yaşayacağız? Geçtiğimiz yıldan bu yana, çeşitli etkinliklerde 2000-2009 arasına yayılan Dijital Onyıl’dan söz ediyorum. Henüz başlangıcında olduğumuz, tüm senaryoların sıradan, günlük işler haline geleceği yılları bekliyor bizi. Bu onyıl zarfında günlük hayatımızın sıradan bir parçası yapacak bu dönüşüme zemin oluşturmak için yapacağımız çalışmalarda biz teknoloji şirketlerini bu on […]

Dijital Şirket Kavramı Google

Dijital şirket kavramını betimleyebilmek Endüstri toplumunda ortaya çıkan yeni koşullar, 1990’ların ortalarından günümüze işletmelerde bilgi teknolojisinin yoğun bir şekilde kullanılma gereksinimi, şirketlerin önemli bir bölümünün bilgi sistemlerini yeniden tasarlayarak teknolojiyle bütünleşmelerini zorunlu kılmıştır. Dijital şirket, çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Bir tanıma göre dijital şirket; işletmenin bütün müşterileri, satıcıları ve çalışanlarıyla olan önemli ilişkilerini baştan aşağı dijital […]