Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Büyük Ölçekli Şirketlerde Stratejik Plan, Program, Kaynak Dağılımı Modeli Google

Bu model Harvard Üniversitesi profesörlerinden R.Vancil ile MIT profesörlerinden P.Lorange’un müşterek yazdıkları bir makaleden esinlenerek geliştirilmiştir. Modelde, yazarların yaklaşımına ilave olarak, endüstri sektörü tepe yönetiminin rolü eklenmiştir. Böylece, Holding tepe yönetimi, en başta, kaynak dağılımı bakımından endüstriler arasında stratejik öncelikleri belirlerken, endüstri sektörü yönetimi de kendi açısından, o endüstrideki SİB yatırımlarına kaynak dağılımı bakımından öncelikleri […]

Büyüme Stratejileri Google

İşletme kendi iç imkanları dışında başka firmaları satın alarak ya da kaynaklarını başka firmalarla birleştirerek de büyüyebilir. Ayrıca, büyüme stratejileri; küçük, orta ve büyük işletmelerde farklılıklar gösterebilir. Biz, büyüme stratejilerini iç büyüme yolları ve dış büyüme yolları olarak kendi içinde ikiye ayırarak incelemeyi yararlı buluyoruz. İç Büyüme Yolları İşletmeler, bir taraftan rekabet ortamında yaşamlarını sürdürürlerken, […]

Çağdaş Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı 1. İşletme koşullarının değişiminde dünyada meydana gelen dört önemli değişim etkili olmuştur. Birinci değişim, etkin bir şekilde ortaya çıkan küresel ekonomi, ikinci değişim, endüstri ekonomisi ve toplumundan bilgi toplumuna geçiş, üçüncü değişim işletmelerin örgüt yapısında ve yönetim şeklindeki değişim, dördüncü ve son değişim de dijital işletmelerin ortaya çıkışıdır. 2. Veri aşağıdaki […]

Çağdaş Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Ford Motor Company diğer şirketlerin tersine İnterneti çok daha farklı kullanmaktadır. Diğer şirketler müşterileri, çalışanları ve ortakları için web siteleri kurarken Ford, İnterneti şirketin çalışma şeklini geliştirici bir araç olarak görmektedir ve buna e-mühendislik adını vermektedir. Buna göre, satıcılar, tedarikçiler ve müşteriler ile şirketin çalışma şeklini değiştirmek için web teknolojisinden yararlanılmaktadır. Ford’un küresel […]

Çağdaş Bilgi Sistemi Yaklaşımları Google

Çağdaş bilgi sistemi yaklaşımlarını kavrayabilmek Teknolojik olanakların hızla artması, bilgiye ulaşmadaki baş döndürücü hız, dünyadaki küreselleşme olgusu, artan rekabet bu anlamda bilgiye en kısa zamanda ulaşmak ve onu etkin olarak kullanmayı çok önemli kılmış ve bilgi sistemlerinde işlevsel anlayışın yanında çağdaş bilgi sistemi yaklaşımlarını da beraberinde getirmiştir. Çağdaş bilgi sistemi yaklaşımları; – teknik yaklaşım – […]

Çalışma İlişkileri – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Bir sendikanın temel işlevi, işverenle üyelerinin istihdam koşullarını içeren toplu iş sözleşmesini pazarlık etmek ve yürütmektir. Diğer önemli bir işlevi ise, üyelerini işverenlerin keyfi ve haksız işlemlerinden korumak ve uyuşmazlıkların çözümünde onlara yardımcı olmaktır. Bir sendika, üyelerine üstleriyle ilişkilerinde birey olarak sahip olamadıkları büyük bir güven, güç ve […]

Çalışma İlişkileri – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri başladı 2 Mart 2007, Cuma Türk-İş Yönetim Kurulu ile Yol-İş, Tek Gıda-İş, Petrol-İş, Türkiye Maden-İş, Tez Koop-İş, Şeker-İş, Tarım-İş ve Harb-İş sendikalarının yöneticilerinden oluşan koordinasyon kurulu, önceki gün bir araya gelerek, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde nasıl bir talepte bulunacakları konusunda görüştüler. Her bir sendikanın konuya ilişkin görüşlerinin de değerlendirildiği […]

Çalışma Ortamının Fiziksel Koşullarının Düzenlenmesi Google

Kötü çalışma koşulları; yetersiz aydınlatma, havalandırma, ısıtma vb. büronun fiziksel koşullarının uygunsuzluğu; aşırı ve uzun çalışma saatleri; ergonomik kurallara uyulmaması; iş güvenliğinin olmaması gibi durumlarda söz konusudur. Çalışma Ortamında Aydınlatma Büro çalışma ortamında işlerin istenen kalite düzeyinde ve hatasız bir şekilde yapılabilmesi için büro işlerinin ve yapılması gereken faaliyetlerin, kalite standartlarının gerektirdiği tüm ayrıntılarıyla görülebilmesi […]

Çalışma Sermayesi (Dönen Varlıklar) Yönetimi Google

Çalışma sermayesi yönetiminin işletmenin risk ve kârlılığını nasıl etkileyeceğini açıklamak. Bir işletmenin çalışma sermayesini, genellikle nakit ve nakit benzerleriyle, geçici yatırımlar, alacaklar ve stoklar gibi en geç bir yıl içinde nakde dönüşebilecek dönen varlıklar oluşturur. Çalışma sermayesi; sabit ve değişken olarak iki kısımdan oluşur. Çalışma sermayesinin sabit kısmını, satışlardaki dalgalanmalarla değişmeyen çalışma sermayesi oluşturur. Örneğin, […]

Çalışma Sermayesi Yönetimi Google

Çalışma sermayesi yönetimi firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi, üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi, iş hacmini genişletebilmesi, yükümlülüklerini karşılayamama (likidite) riskini azaltması, kredi değerliliğini arttırması, olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi, faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir (Berk, 2000, s. 113). Yeni bir işletmenin faaliyete geçebilmesi için duran varlık yatırımlarını […]