Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Bürolarda Geleneksel Örgüt Yapıları Google

Geleneksel Örgüt Yapılarında Uygulanan Ülkeler Örgütün çeşitli unsurları arasında kurulan ilişkiler sistemi olarak tanımlanan geleneksel örgüt yapısının gerçek görevi, örgütü oluşturan kişi, grup, birim ve faaliyetler arasındaki yetki, güç, sorumluluk, hesap sorma-verme ve iletişim ilişkilerini belirlemek, karışıklığa yol açmadan örgütün yüksek bir verimlilik ve etkenlikle düzenli bir biçimde işleyişini ve yönetilmesini sağlamaktır. Geleneksel örgüt yapılarının […]

Bürolarda İşbölümünün Yapılması Google

Bu aşamada öncelikle büroda yapılması gereken işler belirlenir, daha sonra bu işler benzerliklerine ve aralarındaki ilişkilere göre gruplara ve bölümlere ayrılır. Böylece her bir grup, bir bölümü ya da departmanı meydana getirir. Her bölüm daha sonra alt bölümlere/birimlere ayrılır. Gruplama ve bölme işlemi büro çalışanlarının yapabileceği iş birimlerini ortaya çıkarıncaya kadar sürdürülür. İş, bir veya […]

Bürolarda Meydana Gelen Değişimler Google

1960’lı yıllara kadar yöneticiler daha çok fabrikalarındaki üretimle ve satışla ilgilenmişlerdir. Hammadde ve malzemelerin sağlanması, onların en yüksek kârı sağlayacak ürünler haline dönüştürülerek satılması enerji ve zamanlarının büyük kısmını almıştır. Bu nedenle o tarihlerde yapılan araştırmalar, bu konularda ortaya çıkan problemlerin çözülmesine ve üretim maliyetlerinin azaltılarak verimliliğin artırılmasına yönelik olmuştur. Büro faaliyetleri ve bu faaliyetlerin […]

Bürolarda Uyarlanabilir Örgüt Yapıları Google

Uyarlanabilir Örgüt Yapılarında Uygulanan Ülkeler Geleneksel örgüt yapılarının günümüz örgütlerinin gereksinimlerini tam olarak karşılamakta yetersiz kalmaları nedeniyle, uyarlanabilir örgüt yapıları geliştirilmiştir. Uyarlanabilir örgüt yapılarının geliştirilmesi bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeleri kısaca inceleyelim. – Örgüt yapısının yalınlaştırılması ilkesi: Çoğu örgüt yapısında, örgüt geneline katkısı sınırlı, maliyeti yüksek ve gereksiz pek çok bölüm, birim, pozisyon, unvan, […]

Bürolarda Verimliliği Etkileyen Faktörler Google

Bir büroda verimliliği etkileyen faktörleri dış faktörler ve iç faktörler olarak iki grupta incelemek mümkündür. Dış faktörler hükümet politikalarını ve kurumsal mekanizmaları; siyasal, ekonomik ve sosyal koşulları; iş ortamı, finansman, enerji ve iletişim olanaklarının sağlanmasını kapsar. Bunlar büronun verimliliğini etkileyen faktörler olmakla birlikte aynı zamanda da kontrol edemediği faktörlerdir. Ancak bu faktörlerdeki değişimlerin ve gelişmelerin […]

Bürolarda Verimliliğin Artırılması Google

Bürolarda verimliliğin artırılması için izlenmesi gereken strateji, sistemin öğelerini, öğelerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini dikkate alan sistem yaklaşımını gerektirir. Bu yaklaşım, sistemin performansını tanımlarken ve değişimini sağlarken, sistemin bu değişime uyum sağlayacak dengesinin kurulmasına da yardım eder. Verimlilik yönetiminde sistem yaklaşımı iki temel kavrama dayanır. Bunlardan biri dikkati çıktı (sistemin sonuçları) üzerinde yoğunlaştırmak, diğeri […]

Bürolarda Yapılan Çalışmanın Niteliğine Göre Yerleşim Tipleri Google

Büronun örgüt yapısı ve yapılan çalışmanın niteliği bina yerleşiminde en önemli unsurlardan biridir. Tablo 5.1’de farklı çalışma tipleri ve alan kullanım özellikleri yer almaktadır. Bu tabloda da görüldüğü gibi yapılan işin niteliği, yukarıda sıralanan ilkeler doğrultusunda büro alan yerleşiminin nasıl olacağını yönlendirmektedir. Bürolarda yapılan farklı çalışma tipleri şöyle özetlenebilir: – Etkileşim düzeyi ve bağımsızlık düzeyi […]

Büroların İşletmeler İçin Önemi Google

Büronun bir işletme örgütü içindeki yerinin ve öneminin daha iyi anlaşılması için örgütü Şekil 1.2.’de görüldüğü gibi bir binaya benzetelim. Biliyorsunuz bir bina yapmak için öncelikle sağlam bir temel atmak gerekir. İşletmeler de sağlam yönetim ve organizasyon temeli üzerine inşa edilmelidir. Eğer bir işletmenin organizasyonu zayıf ve yönetimi yetersiz ise, o işletmede hiçbir şeyin doğru […]

Bütünleşik Bilgi Sistemi Google

Bütünleşik bilgi sistemleri ile işletme işlevleri arasında ilişki kurmak. Bilgi sistemi; donanım (hardware), yazılım (software), uzman personel, geribildirim (feedback) ve denetleme (control) öğeleriyle, verileri bilgiye dönüştürme işlemlerini yapan bir işletme alt sistemidir. Her sistemin diğer sistemlerle çeşitli ilişkilerinin olması, sistemleri birbiriyle etkileşimli hale getirmiştir. Dolayısıyla, sistemlerden bazıları, paylaştıkları ortak çevre aracılığıyla birbirlerine bağlanabilmektedir. Konuya bilgi […]

Büyük Ölçekli Kuruluşlarda Uygulama Planları ve Kaynak Dağılımı Google

Bu şirketler, aynı endüstri dalında, birden fazla stratejik iş birimine sahip olan kuruluşlar oldukları gibi, birbirinden farklı endüstrilerde faaliyette bulunan, yığışımlar şeklinde çalışan, stratejik iş birimlerinden meydana gelebilirler. Burada her SİB yöneticisi, kendi şirketinin stratejisiyle ilgili olduğu gibi, sektör koordinatörleri, hem kendilerine bağlı şirketlerini, hem de yığışımın en tepesinde bulunan genel koordinatörle birlikte, şirketler topluluğunun […]